Naziv
Uvod u balkansku arealnu lingvistiku
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Rumunjski
ECTS
50
Šifra
125554
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje i tumačenje jezične realnosti Balkana; osposobljavanje za bavljenje osnovnim pitanjima balkanske arealne lingvistike i uspoređivanje rumunjskog s nesrodnim, ali geografski bliskim jezicima.
Sadržaj
 1. Pojam i zadaci balkanske arealne lingvistike. Kratak povijesni pregled.
 2. Tumačenja razvoja balkanskog jezičnog saveza. Supstratski jezici.
 3. Latinski i grčki na Balkanu i njihova uloga u stvaranju balkanskog jezičnog saveza.
 4. Uloga slavenskih jezika.
 5. Pregled primarnih i sekundarnih balkanizama. Prezentacija pisanih i audio uzoraka.
 6. Fonetika. Vokalizam i konsonantizam. Bugarski.
 7. Morfologija. Pitanje podudaranja genitiva i dativa. Redukcija fleksije i ustroj nominalne sintagme. Bugarski.
 8. Perifrastični futur. Konjunktiv. Albanski.
 9. Specifičnosti analitičke komparacije i brojeva 11 – 19. Albanski.
 10. Sintaksa. Postponiranje člana. Albanski.
 11. Reduplikacija objekta. Enklitičke zamjenice u ulozi posesiva. Grčki.
 12. Uzroci i posljedice gubitka infinitiva. Grčki.
 13. Ostali balkanizmi. Grčki.
 14. Analiza paralelnih tekstova.
 15. Analiza paralelnih tekstova. Rekapitulativni pregled spoznaja.

Ishodi učenja
 1. objasniti povijesni tijek razvoja balkanskog jezičnog saveza
 2. objasniti izvore i metode spoznavanja balkanizama
 3. steći elementarne kompetencije u nekoliko balkanskih jezika
 4. primijeniti stečene kompetencije na uočavanje i valjanu interpretaciju balkanizama u odabranom korpusu
 5. objasniti i kritički dovesti u odnos razvoj balkanskih idioma s izvanjezičnom stvarnošću Balkana
 6. komunicirati i argumentirati svoje ideje integriranjem znanja, te se prilagoditi akademskoj komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 7. u okviru raznovrsnih suvremenih gramatičkih i lingvističkih pristupa, opisati i objasniti sve fonetske/fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u rumunjskom jeziku te ih usporediti i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
Metode podučavanja
Izravno poučavanje (predavanje). Moderiranje odabrane tematske jedinice. Usvajanje elementarnih kompetencija u nekoliko balkanskih jezika (bugarski, albanski, grčki). Raspravljanje o usvojenom i komentirano rješavanje problema (analiza).
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje. Ocjena moderiranja jedinice. Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Vraciu, A., Introducere în lingvistica balcanică, Editura Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, 1999.
Dopunska literatura
 1. Banfi, E., Linguistica balcanica Zanichelli, Bologna, 1989.
 2. C. Sandfeld, Linguistique balcanique – problèmes et resultats, Librairie ancienne Honore Champion, Paris, 1930.

Izborni predmet na studijima
 1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij