Naziv
Uvod u biblijski intertekst u nastavi
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
118132
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Protumačiti mogućnosti recepcije i interpretacije umjetnina riječi s naglašenim ili latentnim biblijskim intertekstom pomoću predavanja i tekstova znanstvene naravi. Osposobiti studente za nastavno tumačenje biblijskih simbola u odabranim književnim djelima iz srednjoškolskoga i osnovnoškolskoga programa. Studenti se moraju osposobiti za uočavanje i interpretaciju biblijskih simbola u književnim djelima i medijima. Moraju odrediti kako oni u književnim djelima funkcioniraju, znači u kakve međuodnose s drugim motivima ulaze i kako se to reflektira na značenje cijeloga novoga teksta. Usavršiti tehnike predavanja i pisanja stručnih tekstova.
Sadržaj
 1. 1. Uvod: vrste biblizama i biblijskoga interteksta
 2. 2. Northrop Frye: Anatomija kritike (prvi esej)
 3. 3. Northrop Frye: Anatomija kritike (drugi esej)
 4. 4. Northrop Frye: Anatomija kritike (treći esej)
 5. 5. Northrop Frye: Anatomija kritike (četvrti esej)
 6. 6. Nikola Šop: Kuda bih vodio Isusa i rana poezija
 7. 7. T.S. Eliot: East Coker
 8. 8. J.R.R. Tolkien: Podzemni svijet u romansi i zapadnoj kulturi; silazak u podzemni svijet u Gospodaru prstenova
 9. 9. Marijanska lirika kroz stoljeća (Dante, Goethe, Eliot, Gotovac...)
 10. 10. Infernalni element kroz stoljeća (Dante, Goethe, Bulgakov, Montale, The Rolling Stones, Horvatić)
 11. 11. Infernalni element kroz stoljeća (Dante, Goethe, Bulgakov, Montale, The Rolling Stones, Horvatić)
 12. 12. L.N. Tolstoj: Rat i mir (prvi dio)
 13. 13. L. N. Tolstoj Rat i mir (drugi dio)
 14. 14. J.K. Rowling: Romansa, teologija i serija romana o Harryju Potteru
 15. 15. Prawerovo smještanje / placing /, Fryeevi modusi, biblizmi i moriturni elementi u djelima iz programa za srednje škole

Ishodi učenja
 1. Studenti će naučiti kako raščlaniti, usustaviti i vrjednovati (analizirati, sintetizirati i vrednovati) biblizme u tumačenim književnim djelima.
 2. Studenti će naučiti kako raščlaniti, vrjednovati i uporabiti intertekstualne teorije uloga biblizama u književnim tekstovima. Budući da književna djela imaju složena pravila, a njihove kreacije redovito uvode nova pravila, riječ je o nepredvidivim situacijama, a studenti će tijekom pripreme i izvedbe seminarskih zadataka vježbati i na umjetničkim djelima koja dosad nisu tumačena sa stajališta uloge biblizama u njima.
 3. Studenti će naučiti kako interpretirati, procijeniti i kreativno rabiti biblizme u postupku znanstvenoga tumačenja teksta i kako te sposobnosti prenijeti učenicima srednjih škola.
 4. Studenti će svladati tehnike nastanka znanstvenoga teksta glede postavke hipoteza ( primjer: u određenom djelu biblizmi su u međuodnosu s ideologemima), zatim tehnike pronalaska, vrjednovanja i uporabe dokaza za postavljenu hipotezu te konačno tehnike potvrde ili odbacivanja hipoteza. Studenti će uvježbati načine kritičke prosudbe i kreativne uporabe prethodnih spoznaja u obzoru nastavne problematike.
 5. Studenti će naučiti kako držati predavanja na zadanu temu: kako jasno usmenim putom prenijeti raščlanjene i usustavljene probleme unutar književnih tekstova s očitom ili prikrivenom uporabom biblizama. Studenti će naučiti kako pripremiti power point prezentacije (slikonize) i uručke za slušatelje. Studenti će naučiti kako osmisliti problemske situacije poticajne za daljnje raščlabme i usustavljivanja tumačenih tekstova koja će poduzeti učenici.
 6. Studenti će naučiti kako stvoriti mjerne instrumente kojima je moguće procijeniti i vrjednovati uporabu biblizama u tekstu te instrumente kojima je moguće procijeniti usmenu i pisanu interpretaciju djela s pojačanom ulogom biblizama.
Metode podučavanja
Predavanje, rasprava, usmjereno čitanje, čitanje sa zadatkom. Studentska predavanja, studentski pisani tekstovi (povezani tekst od 15 kartica u formi znanstvenoga članka), rasprave.
Metode ocjenjivanja
1. Pisani ispit u obliku pet upita na koje student odgovara povezanim tekstom (trajanje 45 minuta; do 400 riječi za svaki upit) 2. Esej: tekst pisan u formi znanstvenoga članka na temu istraživanja uloge biblijskoga interteksta u djelu koje studenti sami izaberu (književni tekstovi imaju prednost, no moguće je tumačiti problematiku i na filmu odnosno u medijima) 3. Usmeno predavanje u trajanju od 15 do 20 minuta na temu izabranu za esej (ocjenjuje se vrijednost samoga iznesenoga sadržaja, kakvoća hrvatskoga jezika i metodička vrijednost nastupa)

Obavezna literatura
 1. 1. Northrop Frye, Anatomije kritike , Naprijed, Zagreb 1979.
 2. 2. Slavić, Dean: Simboli i proroci (Uvod u biblijski intertekst), Školska knjiga, Zagreb 2011. (recenzenti: akademik Ante Stamać i prof. dr. Stjepan Hranjec).
Dopunska literatura
 1. Bloom, Harold: The Anxiety of Influence A Theory of Poetry, Oxford University Press, New York 1973. 2. Boban, Vjekoslav: Molitva kao pjesnička vrsta, u Molitvenik hrvatskih pjesnika, izbor i proslov Josip Brkić, Altagama, Zagreb 2008. 3. Botica, Stipe: Biblija i hrvatska tradicijska kultura, Školska knjiga, Zagreb 2011. 4. Brkić, Josip (izbor i proslov): Molitvenik hrvatskih pjesnika, Altagama, Zagreb 2008. 5. Frye, Northrop: The Great Code, The Bible and the Literature, Harcourt Brace, New York 1983. 6. Frye, Northrop: Words with Power, HBJ, New York 1990. 7. Fisch, Harold: The Biblical Presence in Shakespeare, Milton and Blake, Clarendon Press, Oxford 1999. 8. Gilić, Nikica: Filmske vrste i rodovi, AGM, Zagreb 2007. 9. Javor, Ranka i Štefančić, Silko: Knjižnica i mediji, Knjižnice grada Zagreb, Zagreb 2006. 10. Jeffrey, David Lyle: A Dictionary of Biblical Tradition in English Literature, Wm.B. Eerdmans, 1992. 11. Jurica, Neven: Bog i hrvatska poezija XX. stoljeća, Alfa, Zagreb 1991. 12. Jurica, Neven i Petrač, Božidar (uredili): U sjeni transcedencije. Antologija hrvatskog duhovnog pjesništva od Matoša do danas, Zagreb 1999. 13. Jurica, Neven i Petrač, Božidar (uredili): Duša duše hrvatske, Biskupski ordinarijat, Mostar 1988. 14. Lončarević, Vladimir (izabrao i priredio): Krist u hrvatskom pjesništvu. Antologija duhovne poezije, Verbum, Split 2007. 15. Lončarević, Vladimir: Luči Ljubomira Marakovića. Život i rad, estetički pogledi i kritička praksa. Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove. Religijski niz, knj.4, Zagreb 2003. 16. Lončarević, Vladimir: Književnost i hrvatski katolički pokret , Alfa, Zagreb 2005. 17. Mihojević, Josip (izabrao i priredio): Bogorodica u hrvatskom pjesništvu, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994. 18. Peruško, Zrinjka: Uvod u medije, Jesenski i Turk, Zagreb 2011. 19. Petrač, Božidar: Jakovljeve ljestve hrvatske lirike, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2003. 20. Božidar Petrač (izabrao i priredio): Hrvatska božićna lirika od Kranjčevića do danas, Naklada Jurčić, Zagreb 2000. 21. Božidar Petrač (izabrao i priredio): Hrvatska uskrsna lirika od Kranjčevića do danas, Naklada Jurčić, Zagreb 2001. 22. Pintarić, Ana: Biblija i književnost – interpretacije, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Matica hrvastka Ogranak Osijek, Osijek 2009. 23. Slavić, Dean: Šimićeva Marija u surječju opusa, Crkva u svijetu, 1 / 2009. 24. Stamać, Ante (priredio): Lirika velikog petka, Pasionska baština, Zagreb 1998. 25. Skupina pisaca: Zbornik radova s međunarodnoga simpozija održanoga u Zagrebu 9. prosinca 2000., Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu 2001. 26. Skupina pisaca: Zbornik radova s međunarodnoga simpozija Biblija i književnost održanoga u Zagrebu i Rijeci 26. i 27. rujna 2012., Matica hrvatska - Ogranak u Rijeci, Rijeka 2012. 27. Šimundža, Drago: Bog u djelima hrvatskih pisaca: vjera i nevjera u hrvatskoj književnosti 20. stoljeća, Matica hrvatska, Zagreb 2004. 28. Nikica Talan: Utjecaj Biblije na portugalsku i brazilsku književnost (kratak povijesni pregled), Književna smotra, 92 – 94, Zagreb 1994.,
 2. Boban, Vjekoslav: Molitva kao pjesnička vrsta, u Molitvenik hrvatskih pjesnika, izbor i proslov Josip Brkić, Altagama, Zagreb 2008.
 3. Botica, Stipe: Biblija i hrvatska tradicijska kultura, Školska knjiga, Zagreb 2011.
 4. Brkić, Josip (izbor i proslov): Molitvenik hrvatskih pjesnika, Altagama, Zagreb 2008.
 5. Frye, Northrop: The Great Code, The Bible and the Literature, Harcourt Brace, New York 1983.
 6. Frye, Northrop: Words with Power, HBJ, New York 1990.
 7. Fisch, Harold: The Biblical Presence in Shakespeare, Milton and Blake, Clarendon Press, Oxford 1999.
 8. Gilić, Nikica: Filmske vrste i rodovi, AGM, Zagreb 2007.
 9. Javor, Ranka i Štefančić, Silko: Knjižnica i mediji, Knjižnice grada Zagreb, Zagreb 2006.
 10. Jeffrey, David Lyle: A Dictionary of Biblical Tradition in English Literature, Wm.B. Eerdmans, 1992.
 11. Jurica, Neven: Bog i hrvatska poezija XX. stoljeća, Alfa, Zagreb 1991.
 12. Jurica, Neven i Petrač, Božidar (uredili): U sjeni transcedencije. Antologija hrvatskog duhovnog pjesništva od Matoša do danas, Zagreb 1999.
 13. Jurica, Neven i Petrač, Božidar (uredili): Duša duše hrvatske, Biskupski ordinarijat, Mostar 1988.
 14. Lončarević, Vladimir (izabrao i priredio): Krist u hrvatskom pjesništvu. Antologija duhovne poezije, Verbum, Split 2007.
 15. Lončarević, Vladimir: Luči Ljubomira Marakovića. Život i rad, estetički pogledi i kritička praksa. Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove. Religijski niz, knj.4, Zagreb 2003.
 16. Lončarević, Vladimir: Književnost i hrvatski katolički pokret , Alfa, Zagreb 2005.
 17. Mihojević, Josip (izabrao i priredio): Bogorodica u hrvatskom pjesništvu, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994.
 18. Peruško, Zrinjka: Uvod u medije, Jesenski i Turk, Zagreb 2011.
 19. Petrač, Božidar: Jakovljeve ljestve hrvatske lirike, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2003.
 20. Božidar Petrač (izabrao i priredio): Hrvatska božićna lirika od Kranjčevića do danas, Naklada Jurčić, Zagreb 2000.
 21. Božidar Petrač (izabrao i priredio): Hrvatska uskrsna lirika od Kranjčevića do danas, Naklada Jurčić, Zagreb 2001.
 22. Pintarić, Ana: Biblija i književnost – interpretacije, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Matica hrvastka Ogranak Osijek, Osijek 2009.
 23. Slavić, Dean: Šimićeva Marija u surječju opusa, Crkva u svijetu, 1 / 2009.
 24. Stamać, Ante (priredio): Lirika velikog petka, Pasionska baština, Zagreb 1998.
 25. Skupina pisaca: Zbornik radova s međunarodnoga simpozija održanoga u Zagrebu 9. prosinca 2000., Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove
 26. Skupina pisaca: Zbornik radova s međunarodnoga simpozija Biblija i književnost održanoga u Zagrebu i Rijeci 26. i 27. rujna 2012., Matica hrvatska - Ogranak u Rijeci, Rijeka 2012.
 27. Skupina pisaca: Zbornik radova s međunarodnoga simpozija Biblija i književnost održanoga u Zagrebu i Rijeci 9. i 10. listopada 2014., Matica hrvatska - Ogranak u Rijeci, Rijeka 2014.
 28. Šimundža, Drago: Bog u djelima hrvatskih pisaca: vjera i nevjera u hrvatskoj književnosti 20. stoljeća, Matica hrvatska, Zagreb 2004.
 29. Špehar Milan, Problem Boga u djelima Miroslava Krleže, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1987.
 30. Talan, Nikica: Utjecaj Biblije na portugalsku i brazilsku književnost (kratak povijesni pregled), Književna smotra, 92 – 94, Zagreb 1994., str. 28 – 41.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar