Naziv
Uvod u didaktiku i metodiku njemačkog jezika: Proces usvajanja njemačkog kao drugog i stranog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS
3
Šifra
117557
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Na temelju dosadašnjih spoznaja o procesu usvajanja drugog i stranog jezika studenti se osposobljavaju za razumijevanje procesa koji prolaze učenici njemačkog kao stranog jezika, da bi u nastavi mogli obavljati stručnu, psiholingvistički utemeljenu analizu kompetencije svojih učenika, davati povratne informacije i planirati svoju nastavu. Upoznati povijest nastave stranih jezika.
Sadržaj
 1. Didaktika i metodika poučavanja njemačkog jezika (stranog jezika) kao samostalna disciplina, njezin odnos sa srodnim disciplinama, područja interesa didaktike nastave stranog jezika, glavna metodička pitanja; teme u zimskom semestru; stručna literatura.
 2. Iz povijesti učenja i poučavanja stranih jezika, povijesne metode u nastavi njemačkog jezika.
 3. Faktori koji utječu na nastavu stranih jezika, faktori koji utječu na uspješnost učenja stranih jezika (perspektiva učenika), bazične discipline za nastavu stranih jezika i njihovi spoznajni doprinosi.
 4. Današnji položaj njemačkog jezika kao medija međunarodnog sporazumijevanja, njemački jezik u Hrvatskoj i u našim školama.
 5. Oblici usvajanja jezika, obilježja procesa usvajanja prvog jezika, usvajanje drugog i daljnjih jezika, upravljano i neupravljano usvajanje, dob učenika i način usvajanja stranog jezika, dvo- i višejezičnost.
 6. Teorije usvajanja drugog i stranog jezika: hipoteza o identičnosti, kontrastivna hipoteza, teorija monitora, teorija međujezika i učeničkih jezika.
 7. Karakteristike međujezika, istraživanja usvajanja njemačkog kao stranog jezika u neformalnim kontekstima.
 8. Istraživanje usvajanja njemačkog kao stranog jezika u formalnim kontekstima, sekvence usvajanja nekih jezičnih fenomena (sintaktičkih, morfoloških).
 9. Elementi procesa usvajanja (drugog) jezika: motivacija (pojam motivacije općenito, u psihologiji, u odgojnim znanostima, za potrebe nastave stranog jezika).
 10. Elementi procesa usvajanja (drugog) jezika: sposobnost usvajanja jezika, pristup jeziku.
 11. Elementi procesa usvajanja (drugog) jezika: tijek usvajanja, tempo, krajnji rezultat.
 12. Mogućnosti upravljanja procesom usvajanja stranog jezika.
 13. Domaći udžbenici njemačkog jezika, izdavači tih udžbenika, profesionalne organizacije za nastavnike njemačkog jezika – njihove aktivnosti, internetske stranice sa sadržajima iz didaktike i metodike nastave njemačkog kao stranog jezika, pedagoške internetske stranice na njemačkom jeziku.
 14. Ponavljanje: rezime spoznaja disciplina koje proučavaju proces usvajanje drugog i stranog jezika.
 15. Pismena provjera znanja.

Ishodi učenja
 1. Identificirati faktore koji utječu na pojedine elemente nastave stranih jezika
 2. Razlikovati didaktičke, pedagoške, psihološke, psiholingvističke, jezično-političke, lingvističke i druge aspekte nastave stranih jezika
 3. Pridružiti pojave koje se susreću u nastavi području interesa relevantnih disciplina i konzultirati relevantnu literaturu
 4. Shvatiti povijesnu uvjetovanost nastave stranih jezika (kao i drugih društvenih pojava) i važnost nacionalne tradicije za načine učenja i podučavanja stranih jezika
 5. Objasniti faktore koji djeluju na proces usvajanja stranog jezika
Metode podučavanja
Izlaganje, razgovorno tumačenje, objašnjavanje gradiva uz pomoć slikokaza, uručaka i radnih listova; grupni rad, individualni rad, diskusija, analiza, istraživanje, usmene i pisane domaće zadaće. Korištenje računala i interneta u tim postupcima.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje rada studenata, ocjenjivanje ispunjavanja zadataka. Pisani ispit.

Obavezna literatura
 1. Koeppel, Rolf (2016): Deutsch als Fremdsprache. Spracherwerblich reflektierte Unterrichtspraxis. Hohengehren: Schneider Verlag, 3. überarb. und erweit. Aufl.
 2. Vrhovac, Y. i suradnice (2019): Izazovi učenja stranoga jezika u osnovnoj školi. Zagreb: Ljevak.
 3. Edmondson/House (2006): Einführung in die Sprachlehrforschung. Tübingen, Basel: Francke UTB, 3. izd.
Dopunska literatura
 1. Apeltauer, E. (1997): Grundlagen des Erst- und Fremdsprachenerwerbs. Berlin usw.: Langenscheidt.
 2. Roche, Jörg (2005): Fremdsprachenerwerb – Fremdsprachendidaktik. UTB, A. Francke
 3. Surkamp, Carola (ur.) (2010): Metzler Lexikon Fremdsprachendidaktik. Stuttgart, Weimar: Metzler
 4. Jung, Lothar (2001): 99 Stichwörter zum Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Ismaning: Hueber.
 5. Storch, Günther (2001): Deutsch als Fremdsprache. Eine Didaktik. München: Fink, 2. izd.
 6. Heyd, Gertraude (1990): Deutsch lehren. Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache. Frankfurt/M.: Diesterweg.

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij