Naziv
Diplomski rad na studiju Portugalskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Portugalski
ECTS
15
Šifra
124403
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
0

Cilj
Provjera znanja i kompetencije samostalnoga istraživanja na portugalskom jeziku i dominacije metodologijom izrade stručnoga rada.
Provjera samostalnoga izražavanja i strukturiranja opsežnijega teksta na portugalskom jeziku.
Provjera stečenih znanja o portugalskom jeziku, kulturi i civilizaciji zemalja portugalskoga jezičnoga izraza.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Diplomski rad, tekst na portugalskom od 45-50 kartica (bez stručnoga aparata) o odabranoj i obrazloženoj temi iz okvira programa studija
  2. Usmena prezentacija i obrana rada na portugalskom
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
  1. Definirana odabranom temom
Dopunska literatura
  1. Definirana odabranom temom

Obavezan predmet na studijima
  1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 4. semestar