Naziv
Uvod u francusku sintaksu
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
4
Šifra
52047
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Upoznavanje temeljnih postupaka sintaktičke analize rečenice i kasnije snalaženje u sintaktičkim opisima (odnosno gramatikama); usvajanje bitnih elemenata normativne sintakse francuskog jezika i njihova primjena u konstruiranju vlastitih ovjerenih rečenica.
Sadržaj
 1. Uvod: dogovor o načinu rada, obvezama studenata i ispitu; pregled sadržaja kolegija. Sintaksa u okviru lingvistike.
 2. Rečenica kao temeljna jedinica sintaktičke analize. Definicije. Razine analize. Vizualizacija sintaktičkih struktura.
 3. Pristupi sintaktičkoj analizi rečenice: funkcionalna struktura. Kanonski modeli.
 4. Složena rečenica: tumačenje načina formiranja, sastavni elementi i njihovi odnosi.
 5. Nominalizacija.
 6. Infinitivna transformacija. Infinitivne i participjalne rečenice.
 7. Rezimiranje obrađenih cjelina i ponavljane kao priprema za provjeru znanja.
 8. Redoslijed elemenata u linearnom slijedu.
 9. Specifičnosti redoslijeda elemenata: inverzija subjekta.
 10. Prva sustavna provjera znanja: analiza rečenice; temeljne preoblike.
 11. Pregled modaliteta i formi francuske rečenice.
 12. Upitna rečenica.
 13. Negacija.
 14. Zapovjedna rečenica.
 15. Druga sustavna provjera znanja: analiza rečenice; redoslijed elemenata; modaliteti i forme.

Ishodi učenja
 1. razumjeti temeljni sintaktički ustroj francuske rečenice
 2. razumjeti i objasniti proces stvaranja složene rečenice
 3. izvršiti potpunu analizu francuske rečenice prema funkcionalnim i formalnim kriterijima
 4. razumjeti i objasniti svojstva modaliteta i formi francuske rečenice
 5. vršiti preoblike rečenica na temelju usvojenih znanja i vještina
 6. stvoriti kritičku sliku o povezanosti elemenata analize i odgovarajućih preoblika
 7. objasniti povezanost sintaktičke analize i razumijevanja i stvaranja tekstova, odnosno iskaza
 8. u okviru raznovrsnih suvremenih gramatičkih i lingvističkih pristupa i teorija opisati i objasniti sve fonološke, fonetske, morfološke i sintaktičke kategorije u francuskom jeziku
 9. kategorizirati funkcionalne dijelove francuske rečenice i kreirati komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica unutar usmenog i pisanog iskaza i diskursa
Metode podučavanja
Izravno poučavanje (predavanje). Raspravljanje o usvojenom i komentirano rješavanje zadataka (analiza i transformacije).
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje. Pismeni kolokviji / pismeni dio ispita te potom usmeni dio ispita.

Obavezna literatura
 1. Wartburg, W. von; Zumthor, P., Précis de syntaxe du français contemporain, A. Francke, Berne, 1958.
 2. Dubois, J.; Lagane, R., La nouvelle grammaire du français, Larousse, Paris, 1973.
Dopunska literatura
 1. Béchade, H.-D., Syntaxe du français moderne et contemporain, P.U.F., Paris, 1989.
 2. Varga, D., Syntaxe du français, FF press, Zagreb, 2005.

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5. semestar