Naziv
Uvod u indoeuropsku lingvistiku
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS
3
Šifra
78427
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Na kolegiju se studenti upoznaju s poviješću starih indoeuropskih jezika, upoznaju s metodama poredbene lingvistike i s osnovnim obilježjima pojedinih skupina indoeuropskih jezika.
Sadržaj
 1. Dokaz genetskog srodstva i podjela indoeuropskih jezika
 2. Anatolijski jezici
 3. Indoiranski jezici
 4. Indoiranski jezici
 5. Grčki jezik
 6. Italski jezici
 7. Keltski jezici
 8. Germanski jezici
 9. Baltoslavenski jezici
 10. Armenski, toharski i albanski jezik
 11. Slabo posvjedočeni indoeuropski jezici
 12. Dubinska genetska srodnost indoeuropskih jezika. Nostratička teorija
 13. Problem pradomovine Indoeuropljana
 14. Pisma indoeuropskih jezika
 15. Zaključno predavanja i priprema za ispit

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći razvrstati sve indoeuropske jezike u grane (potporodice).
 2. Studenti će moći nabrojati najstarije spomenike indoeuropskih jezika
 3. Studenti će moći analizirati fonološke podudarnosti među indoeuropskim jezicima
 4. Studenti će moći rekonstruirati korijene indoeuropskoga prajezika na temelju posvjedočenih oblika iz latinskog, grčkog, sanskrta, staroslavenskog, litavskog i gotskog jezika.
 5. Studenti će moći navesti kojim se pismima pišu pojedini jezici.
Metode podučavanja
Predavanja (s multimedijskim prezentacijama).
Metode ocjenjivanja
Test sa zadatcima objektivnog tipa.

Obavezna literatura
 1. R. S. P. Beekes, Comparative Indo-European Linguistics, Benjamins, Amsterdam 1995.
 2. R. Matasović, Kratka poredbenopovijesna gramatika latinskoga jezika, MH, Zagreb 1997.
 3. M. Kapović, Uvod u indoeuropsku lingvistiku, MH, Zagreb 2008.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5., 7. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 6. Psihologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 7. Sociologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 8. Talijanistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 9. Antropologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 10. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 11. Češki jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 12. Filozofija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5., 7. semestar
 13. Grčki jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5., 7. semestar
 14. Hungarologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 15. Indologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 16. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 17. Judaistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 18. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 19. Latinski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5., 7. semestar
 20. Nederlandistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 21. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 22. Slovački jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 23. Sociologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 24. Švedski jezik i kultura, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 25. Turkologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
Novi i reformirani studiji
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 3. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 4. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 5. Povijest, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 6. Psihologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 7. Sociologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 8. Anglistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 9. Češki jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 10. Filozofija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 11. Fonetika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 12. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 13. Indologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 14. Judaistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 15. Južnoslavenski studiji, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 16. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 17. Nederlandistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 18. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 19. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 20. Povijest umjetnosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 21. Ruski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 22. Slovački jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 23. Sociologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 24. Talijanistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 25. Turkologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar