Naziv
Uvod u informacijske znanosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS
5
Šifra
64089
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Nakon odslušanih predavanja studenti će upoznati osnovne pojmove informacijskih znanosti, razlikovat će discipline unutar područja informacijskih znanosti i predmete kojima se bave pojedine grane. Studenti će biti upoznati s povijesnim razvojem i osnovnim epistemološkim problemima informacijske znanosti te metodama i metodologijom istraživanja u informacijskim znanostima. Nakon rada u seminaru studenti će usvojit osnovne koncepte, procese i metode pisanja seminarskih radova, citiranja i pretraživanja izvora te osnovne strategije akademskog pisanja.
Sadržaj
 1. Osnovni pojmovi informacijskih znanosti
 2. Povijesni razvoj polja informacijskih znanosti
 3. Teorijska i praktična ishodišta informacijskih znanosti
 4. Položaj informacijskih znanosti unutar klasifikacije znanosti
 5. Uloga relevantnosti i pretraživanja informacija u razvoju informacijskih znanosti.
 6. Vodeće teorije i paradigme informacijskih znanosti
 7. Glavni teoretičari informacijskih znanosti
 8. Domene utjecaja u informacijskim znanostima
 9. Discipline unutar područja informacijskih znanosti
 10. Suvremeni pravci razvoja polja informacijskih znanosti
 11. Uvod u pisanje seminarskih radova
 12. Struktura znanstvenog rada
 13. Citiranje i etičnost u akademskom okruženju
 14. Akademsko pisanje i znanstveni stil
 15. Komunikacijske vještine u akademskom okruženju

Ishodi učenja
 1. Razumjeti osnovne teorijske postavke informacijskih znanosti
 2. Razlikovati discipline unutar područja informacijskih znanosti
 3. Upoznati povijesni razvoj informacijskih znanosti
 4. Usvojiti osnovne koncepte, procese i metode pisanja seminarskih radova
 5. Usvojiti osnovne metode pretraživanja, vrednovanja i citiranja informacijskih izvora
 6. Pronaći, vrednovati i primijeniti informacije i/ili informacijske izvore
 7. Primijeniti spoznaje teorijskih i metodoloških znanja informacijskih i komunikacijskih znanosti u rješavanju problema na stručnoj razini
 8. Demonstrirati vještine stručne usmene i pismene komunikacije
 9. Identificirati, klasificirati i vrednovati informacije i/ili informacijske izvore
 10. Prepoznati i primijeniti rezultate istraživanja iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti
Metode podučavanja
Predavanja,seminari, samostalan rad, rad u skupini, e-učenje. Metoda usmenog izlaganja, razgovora,
Metode ocjenjivanja
Zadaće 20%
Seminar 40%
Pismeni ispit 40%

Obavezna literatura
 1. Bawden, D.; Robinson, L. Introduction to information science. London : Facet, 2012. (odabrana poglavlja)
 2. Saračević, T. Prilozi utemeljenju informacijske znanosti. Osijek: Filozofski fakultet, 2006. (odabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. Tuđman, M. Informacijska znanost-predmet, ishodišta, osnovni pojmovi. Odabrana poglavlja iz organizacije znanja. Zagreb: FF, Zavod za informacijske studije, 2004.
 2. Hebrang Grgić, I., Ivanjko, T., Melinščak Zlodi, I. & Mučnjak, D. Citiranje u digitalnom okruženju: priručnik. Zagreb, Carnet, 2018.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar