Naziv
Uvod u informacijske znanosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS
50
Šifra
64089
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Nakon odslušanih predavanja studenti će upoznati osnovne pojmove informacijskih znanosti, razlikovat će discipline unutar područja informacijskih znanosti i predmete kojima se bave pojedine grane. Studenti će biti upoznati s povijesnim razvojem i osnovnim epistemološkim problemima informacijske znanosti te metodama i metodologijom istraživanja u informacijskim znanostima. Nakon rada u seminaru studenti će usvojit osnovne koncepte, procese i metode pisanja seminarskih radova, citiranja i pretraživanja izvora te osnovne strategije akademskog pisanja.
Sadržaj
 1. Osnovni pojmovi informacijskih znanosti
 2. Povijesni razvoj polja informacijskih znanosti
 3. Teorijska i praktična ishodišta informacijskih znanosti
 4. Položaj informacijskih znanosti unutar klasifikacije znanosti
 5. Uloga relevantnosti i pretraživanja informacija u razvoju informacijskih znanosti.
 6. Vodeće teorije i paradigme informacijskih znanosti
 7. Glavni teoretičari informacijskih znanosti
 8. Domene utjecaja u informacijskim znanostima
 9. Discipline unutar područja informacijskih znanosti
 10. Suvremeni pravci razvoja polja informacijskih znanosti
 11. Uvod u pisanje seminarskih radova
 12. Struktura znanstvenog rada
 13. Citiranje i etičnost u akademskom okruženju
 14. Akademsko pisanje i znanstveni stil
 15. Komunikacijske vještine u akademskom okruženju

Ishodi učenja
 1. Razumjeti osnovne teorijske postavke informacijskih znanosti
 2. Razlikovati discipline unutar područja informacijskih znanosti
 3. Upoznati povijesni razvoj informacijskih znanosti
 4. Usvojiti osnovne koncepte, procese i metode pisanja seminarskih radova
 5. Usvojiti osnovne metode pretraživanja, vrednovanja i citiranja informacijskih izvora
 6. Pronaći, vrednovati i primijeniti informacije i/ili informacijske izvore
 7. Primijeniti spoznaje teorijskih i metodoloških znanja informacijskih i komunikacijskih znanosti u rješavanju problema na stručnoj razini
 8. Demonstrirati vještine stručne usmene i pismene komunikacije
 9. Identificirati, klasificirati i vrednovati informacije i/ili informacijske izvore
 10. Prepoznati i primijeniti rezultate istraživanja iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti
Metode podučavanja
Predavanja,seminari, samostalan rad, rad u skupini, e-učenje. Metoda usmenog izlaganja, razgovora,
Metode ocjenjivanja
Zadaće 20%
Seminar 40%
Pismeni ispit 40%

Obavezna literatura
 1. Bawden, D.; Robinson, L. Introduction to information science. London : Facet, 2012. (odabrana poglavlja)
 2. Saračević, T. Prilozi utemeljenju informacijske znanosti. Osijek: Filozofski fakultet, 2006. (odabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. Tuđman, M. Informacijska znanost-predmet, ishodišta, osnovni pojmovi. Odabrana poglavlja iz organizacije znanja. Zagreb: FF, Zavod za informacijske studije, 2004.
 2. Hebrang Grgić, I., Ivanjko, T., Melinščak Zlodi, I. & Mučnjak, D. Citiranje u digitalnom okruženju: priručnik. Zagreb, Carnet, 2018.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar