Naziv
Uvod u istraživačke metode
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
5
Šifra
184229
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija jest omogućiti razumijevanje metode i važnost izvornih istraživanja; razumjeti kvantitativne i kvalitativne metodologije; shvatiti razlike i dosege pojedinih metoda kako bi se moglo odlučiti za njihovu ispravnu primjenu u pojedinim istraživanjima; osposobiti za oblikovanje nacrta istraživanja, definiranje problema, istraživačkih pitanja i opis odgovarajućih metoda.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Znanost
 3. Eksperimentalno istraživanje
 4. Eksperimentalno istraživanje
 5. Prezentacije nacrta istraživanja - Eksperimentalno istraživanje
 6. Prezentacije nacrta istraživanja - Eksperimentalno istraživanje
 7. Anketno istraživanje
 8. Prezentacije nacrta istraživanja - Anketno istraživanje
 9. Prezentacije nacrta istraživanja - Anketno istraživanje
 10. Opažanje, korelacijsko istraživanje, analiza sadržaja
 11. Prezentacije nacrta istraživanja - Opažanje, korelacijsko istraživanje ili analiza sadržaja
 12. Prezentacije nacrta istraživanja - Opažanje, korelacijsko istraživanje ili analiza sadržaja
 13. KOLOKVIJ

Ishodi učenja
 1. opisati istraživačke metode i važnost izvornih istraživanja u informacijskoj znanosti
 2. prepoznati, razlikovati i koristiti kvantitativne i kvalitativne metode u informacijskim znanostima
 3. demonstrirati poznavanje osnovnih sposobnosti za oblikovanje nacrta istraživanja, definiranje problema, istraživačkih pitanja, te primjenu odgovarajućih metoda
 4. primijeniti različite tehnike i metode za prikaz istraživačkih problema i istraživačkih podataka
 5. demonstrirati poznavanje istraživačke etike
Metode podučavanja
Predavanja Seminari
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad Vrednovanje nacrta istraživanja Pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Goran Milas. Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2005.
 2. Vladimir Bazala. Pregled povijesti znanosti. Zagreb: Školska knjiga, 1980.
 3. Vlatko Silobrčić. Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveni rad. Zagreb: Medicinska naklada, 2003.
 4. Charles H. Busha, Stephen P. Harter. Research Methods in Librarianship: Techniques and Interpretation. New York: Academic Press, 1980.
 5. Milko Mejovšek. Uvod u metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2003.
 6. Miroslav Vujević. Uvođenje u znanstveni rad u području društvenih znanosti. Zagreb: Školska knjiga, 2006.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar