Naziv
Uvod u judaizam - vjerovanja, običaji i blagdani
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS
3
Šifra
94477
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Upoznati studente s temeljnim pojmovima judaizma: načinom života, odnosom prema religiji, odnosom prema životu i smrti u kontekstu spoznaja židovske teologije i filozofije. Omogućiti studentima da dođu do spoznaja putem analize najvažnijih judaističkih tekstova, poput Biblije, Mišne, Midraša, Talmuda i rabinske literature.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Pisana i usmena Tora/Petoknjižje (Pisani i Usmeni Nauk)
 3. Židovsko pravo
 4. Židovski kalendar: sadržaj i način formiranja kalendara. Blagdani
 5. Roš hašana, Jom kipur, Sukot, Pesah, Šavuot, postovi
 6. 613 Božjih naredaba Židovima, sedam zapovijedi Noinim sinovima
 7. Molitva i liturgija u judaizmu, sveti predmeti: tefilin, talit, mezuza i drugi
 8. Kašrut: propisi o ishrani
 9. Krug života u judaizmu I: obrezivanje (brit mila), otkup prvorođenca, uvođenje u zajednicu (Bar micva i Bat micva), vjenčanje
 10. Krug života u judaizmu II: smrt, odnos prema duši, pobačaju, eutanaziji, samoubojstvu, kremaciji, obdukciji i donaciji organa
 11. Židovska filozofija: temeljni pojmovi
 12. Trinaest načela judaizma: razlike u odnosu na kršćanstvo i islam
 13. Tora i religija u odnosu na znanost: podudarnost ili suprotnost?
 14. Židovski identitet: sekularno i religiozno u judaizmu
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. razumjeti izvore, sadržaj i doseg židovske religije i misli, židovske kulture i civilizacije
 2. steći sposobnost prepoznavanja slojevitosti Pet knjiga Mojsijevih i biblijskog teksta
 3. steći znanja o židovski način života te razumijevanje osnova judaizma
 4. prepoznati i klasificirati temeljne pojmove židovske religije, kulture teologije i filozofije, raspravljati o njima te ih interpretirati
Metode podučavanja
Metoda izlaganja te diskusija sa studentima.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se: redovno prisustvo i sudjelovanje studenta u nastavi seminar te završni pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Dadon, Kotel. Židovstvo: život, teologija i filozofija. Zagreb, 2004
Dopunska literatura
 1. Encyclopaedia Judaica, Jeruzalem, 1971/2.
 2. Heschel A. J. The Sabbath, its meaning for modern man. New York: Farrar Straus & Giroux, 1995
 3. Eidlitz, E. Is it kosher? Encyclopedia of Kosher food Facts & Fallacies. Jerusalem: Feldheim Publ., 1999
 4. Wouk, H. This is my God. New York: Little Brown & Company, 1988
 5. Kaplan, A. The Handbook of Jewish Thought: Jewish concepts on 13 different subjects. New York-Jerusalem: Moznaim Publishing Corp., 1979
 6. Kellner, M. Dogma in Medieval Jewish Thought, from Maimonides to Abravanel. Oxford-New York: Oxford University Press, 1986
 7. Schroeder, G. L. Genesis and the Big Bang. New York: Bantam Books, New York, 1990

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar