Naziv
Uvod u južnoslavensko jezikoslovlje
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
37509
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Kolegij je uvodnog karaktera s ciljem upoznavanja s poviješću proučavanja (slavenskih) jezika, osnovnih lingvističkih pojmova i osposobljavanja za samostalan istraživački rad.
Sadržaj
 1. U kolegiju se na primjerima iz južnoslavenskih jezika obrađuju osnovni pojmovi suvremenog jezikoslovlja.
 2. Posebno se problematiziraju genetski, tipološki i sociolingvistički odnosi unutar slavenske jezične porodice .
 3. Studente se upoznaje s najvažnijim područjima djelovanja i s istaknutim predstavnicima suvremenog (slavenskog) jezikoslovlja.

Ishodi učenja
 1. Razumijevanje temeljne lingvističke terminologije iz područja fonetike i fonologije, morfologije i sintakse i njezina primjena na opise južnoslavenskih jezika;
 2. Razumijevanje osnovnih ideja jezikoslovnih pravaca i škola kroz povijest bavljenja jezikom;
 3. Razumijevanje različitih lingvističkih teorijskih pristupa, povijesnih i suvremenih;
 4. Razumijevanje de Saussureovih dihotomija;
 5. Razlikovanje sinkronijske i dijakronijske perspektive u opisu jezika;
 6. Razumijevanje osnove za podjelu slavenskih jezika u različite potporodice;
Metode podučavanja
Na predavanjima će se uglavnom koristiti frontalna ili predavačka metoda, a na seminarima će se izrazito poticati metoda kritičkog čitanja i raspravljački oblici rada. Posebno će se poticati grupni i individualni istraživački rad.
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Dubravko Škiljan, Pogled u lingvistiku
 2. Predrag Piper, Uvod u slavistiku
Dopunska literatura