Naziv
Uvod u leksikografiju
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS
3
Šifra
118078
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Kolegij počinje povijesnim pregledom leksikografske djelatnosti, a zatim se usredotočuje na osnove leksikografske teorije i metodologije. Opisuju se rječnički tipovi i objašnjavaju podjele leksikografskih priručnika prema različitim kriterijima (broj jezika, tip podataka koje donose, namjena, vremenski raspon, normativan odnosno deskriptivan pristup, korisnici itd.) Analiziraju se sve rječničke kategorije u različitim tipovima rječnika tj. rječnička makro- i mikrostruktura. Upozorava se na osnovne probleme pri identifikaciji leksema, gramatičkoj obradi, bilježenju izgovora, semantičkoj analizi i definiranju, odnosno uspostavljanju leksičke ekvivalencije. Identificiraju se leksikografski izvori i građa, a na primjerima jednojezičnih i dvojezičnih rječnika ilustriraju konkretni leksikografski postupci. / Studenti će naučiti razumijevati osnovne zahtjeve i teškoće leksikografskoga rada i pobliže upoznati semantičke i druge odnose među leksičkim jedinicama, potrebe za egzemplifikacijom i sl., te tako steći uvid u različite oblike rječničke prakse. / Ispit: Usmeni ispit.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje.
 2. Povijesni pregled leksikografske djelatnosti.
 3. Leksikografija kao struka i kao znanost.
 4. Osnove leksikografske teorije i metodologije.
 5. Osnove leksikografske prakse.
 6. Tipovi rječnika.
 7. Podjele leksikografskih priručnika prema različitim kriterijima.
 8. Leksikografski izvori.
 9. Principi odabira leksikografskih podataka.
 10. Mikro-, makro- i megastruktura rječnika.
 11. Informacije u rječničkim nautknicama - odabrano poglavlje.
 12. Informacije u rječničkim nautknicama - odabrano poglavlje.
 13. Informacije u rječničkim nautknicama - odabrano poglavlje.
 14. Online rječnici.
 15. Istraživanja korisnika rječnika.

Ishodi učenja
 1. Identificirati leksikografske postupke.
 2. Objasniti osnovne pojmove iz područja leksikografije.
 3. Identificirati leksikografska djela.
Metode podučavanja
Predavanje, sustav učenja na daljinu.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Jackson, H. (2002) Lexicography, An Introduction, Routledge.
 2. Svensen, Bo. (2009) A Handbook of Lexicography: The Theory and Practice of Dictionary-Making. Cambridge: Cambridge University Press.
Dopunska literatura
 1. Svensen, B. (1993) Practical Lexicography, Oxford: OUP.
 2. Landau, S. (2001) Dictionaries, The Art and Craft of Lexicography, 2nd ed.,Cambridge: CUP.
 3. Jackson (1988) Words and their Meaning, London: Longman.
 4. Hartmann, R.R.K. (ed.)Lexicography: Principles and practice, 1983, Academic Press.

Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 9. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 10. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 11. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 13. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 14. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 18. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 25. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Novi i reformirani studiji
 1. Digitalna lingvistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Romistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar