Naziv
Uvod u mađarsku civilizaciju
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
ECTS
6
Šifra
36015
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Upoznavanje s mađarskom političkom, društvenom te kulturnom poviješću uz stjecanje osnovnih znanja o temeljito važnim događajima i ličnostima koji su ponajviše utjecali na formiranje suvremenog mađarskog nacionalnog i kulturnog identiteta. Dobivena znanja uvode studente u mađarski kulturni kontekst i omogućuju bolje razumijevanje književnih i i jezičnopovijesnih kolegija. Također, očekuje se stvaranje dublje zainteresiranosti za daljnji studij hungarologije i za praćenje društveno-političkih i kulturnih događaja u suvremenoj Mađarskoj.
Sadržaj
 1. Prvi pogled na Mađarsku i na Mađare (kruna, zastava, himna; Bartók, Puskás, „Piroska”; nerazumljiv jezik, ciganska glazba, Sziget-festival; Budimpešta, Balaton)
 2. Imaginarna domovina (Attila i Huni)
 3. Pradomovina (etnogeneza i jezično srodstvo Mađara, seoba i dolazak u Karpatski bazen)
 4. Domovina (Ugarska i Mađarska; Mađarska kao zemljopisni prostor; susjedi, gorje, vode, županije, gradovi, regije i regionalizam)
 5. Mjesta susreta I. (pustinja, kuhinja, nogometni teren)
 6. Mjesta susreta II. (koncertna dvorana, kazalište, kino)
 7. Mjesta susreta III. (sveučilište, knjižnica, kavana: znanost, znanstvenici i književni kanon)
 8. Kratak pregled povijesti Mađara I. (srednjovjekovlje, do Mohačke bitke)
 9. Kratak pregled povijesti Mađara II (od Mohača do Satmarskog mira, 1711)
 10. Kratak pregled povijesti Mađara III. (pod Habsburgovcima, do pada Austrougarske monarhije i do trianonskog mirnog sporazuma)
 11. Kratak pregled povijesti Mađara IV. (od trianonskog sporazuma do demokratske tranzicije u 1990; današnji politički sustav)
 12. „Drugdje“ (poznati emigranti i mađarska emigracija u svijetu)
 13. Mađarsko-hrvatski suživot I. (Mađari u očima Hrvata)
 14. Mađarsko-hrvatski suživot II. (Hrvati u očima Mađara)
 15. Formiranje klasičnog, te modernistiškog is postmodernističkog književnog kanona - povijest kulturne politike i cenzure

Ishodi učenja
 1. Usporediti i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese u današnjoj Mađarskoj i na mađarskim govornim područjima u susjednim zemljama na temelju interdisciplinarnog pristupa hungarologije
 2. Svjesno i promišljeno razlikovati različite znanstvene smjerove i metodologije u tumačenju (tradicionalne nacionalne znanosti – etnologija, povijest, povijest književnosti, lingvistika – s jedne strane, i kulturološki studiji s druge)
 3. Prepoznati i komentirati elemente i kulturne topose Mađara i o Mađarima, s obzirom na njihov povijesni razvoj, u kontaktu bilo sa širom europskom kulturom, bilo sa užim srednjoeuropskim kulturama
 4. Opisati osnovne specifičnosti društveno-povijesnih razdoblja
 5. Nabrojiti najvažnije ličnosti i događaje mađarske političke i društvene povijesti
 6. Prepoznati i kritički komentirati aktualni književni kanon i tzv. "nacionalni kanon", te odnos među njima
 7. Prepoznavati najvažnija djela mađarskog slikarstva, arhitekture i glazbe
 8. Usporediti razvoj različitih razdoblja procvata i pada umjetničkog i znanstvenog života u 19-om i 20-om stoljeću, te tumačiti današnja događaja u povijesnom okviru
 9. Usporediti razvoj različitih razdoblja procvata i pada umjetničkog i znanstvenog života u 19-om i 20-om stoljeću, te tumačiti današnja događaja u povijesnom okviru
 10. Primijeniti poznavanje okolnosti mađarske političke, društvene i kulturne povijesti u analizi svakodnevnih unutarnjih te međunarodnih političkih procesa i događaja
Metode podučavanja
Predavanje i seminarski rad.
Pošto je cilj formiranje što potpunije predodžbe o mađarskoj civilizaciji u prošlosti i sadašnjosti, osvjetljenje višestoljetnoga državnog suživota Hrvata i Mađara, u metodološkom pristupu specifičan je naglasak na komparatističkoj imagologiji te na realnim i virtualnim mjestima povijesnog pamćenja (kulturna i politička stereotipizacija, oblikovanje nacionalnog karaktera, slike vlastitoga / tuđega, itd.)
Metode ocjenjivanja
Seminarski radovi na temelju izabranih tema.
Na kraju semestra kombinirani (pismeni i usmeni) ispit.

Obavezna literatura
 1. Hrvatska-Mađarska (Stoljetne književne i likovno-umjetničke veze), ur. Jadranka Damjanov, Zagreb, 1995
 2. László Kontler: Povijest Mađarske: Tisuću godina u Srednjoj Europi, Zagreb, 2007.
 3. GÁRDONYI Géza: Egerske zvijezde. Zagreb: Alfa, 1983., prev.: Zlatko Glik.Predgovor Cvetka Maluševa: Život i djelo Gárdonyijeva u istoj knjizi
 4. JÓKAI Mór: Zlatni čovjek, Zagreb: Naklada Mlinarec & Plavić, 2005., prev.: Vesna Mlinarec
 5. MOLNÁR Ferenc: Dječaci Pavlove ulice. Zagreb: ABC naklada, 2002. prev.: Neven Ušumović
 6. Zlatna knjiga mađarske poezije (sastavio i preveo Enver ČOLAKOVIĆ)Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1978.Pjesme od sljedećih autora: Bálint BALASSI, Mihály CSOKONAI VITÉZ, Sándor PETŐFI, Endre ADY, Attila, JÓZSEF.
 7. BORI, István (ed.): The Complete Guide to Being Hungarian. 50 Facts & Facets of Nationhood, Budapest: L?Harmattan, 2005.
 8. BART, István: Hungary & the Hungarians, Budapest: Corvina, 1999.
 9. LŐKÖS, István: Hrvatsko-mađarske književne veze, Zg., Matica Hrvatska, 1998. Posebno uvodno poglavlje: Hrvatsko-mađarske književne eze u vrtlozima stoljeća, str. 5?22.
 10. ŠOKČEVIĆ, Dinko: Hrvati u očima Mađara, Mađari u očima Hrvata. Kako se u pogledu preko Drave mijenjala slika drugoga, Zg, 2006.
 11. Ars Hungarica: A Pictorial History of Art in Hungary, Budapest: Corvina, 1993.
 12. ENCYCLOPAEDIA HUMANA HUNGARICA, 1?5.:Emese saga: Hungarian prehistory from the beginnings to King St. Stephen (1038)http://mek.oszk.hu/01900/01993/Posebno sljedeći linkovi: József Szentpéteri: Prehistory: The Origins of the Hungarian Peoplehttp:/
 13. The Vazul-line: Kings of the Árpád dynasty after St. Stephen (1038?1301)http://mek.oszk.hu/01900/01955/
 14. Knight kings: The Anjou- and Sigismund age in Hungary (1301?1437)http://mek.oszk.hu/01900/01949/
 15. Pannonian Renaissance: The Hunyadis and the Jagello age (1437?1526)http://mek.oszk.hu/01900/01919/
 16. Cross and crescent: The Turkish age in Hungary (1526?1699)http://mek.oszk.hu/01900/01911/
 17. HANÁK, Peter (ur.):, Povijest Mađarske Zagreb: Barbat, 1995.
 18. Romsics Ignác: Hungary in the twentieth century, Budapest: Corvina, Osiris, 1999.
 19. László Kósa (ed.): A cultural history of Hungary: from the beginings to the eighteenth century, Budapest : Corvina : Osiris , 1999.
Dopunska literatura
 1. Hrvatsko-mađarski odnosi 1102.-1918: Zbornik radova, ur. Milan Kruhek, Zagreb, 2004.
 2. On the Stage of Europe: The millennial contribution of Hungary to the idea of European Community, ed. Ernő Marosi, Budapest, 2009.
 3. Kulturni stereotipi: Koncepti identiteta u srednjoeuropskim književnostima, ur. Dubravka Oraić Tolić, Ernő Kulcsár-Szabó, Zagreb, 2006.
 4. Claudio Magris: Dunav, prev. Liljana Avirović Rupeni, Zagreb, 1988, 217-259.

Obavezan predmet na studijima
 1. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar