Naziv
Uvod u mađarsku književnost
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
ECTS bodovi
2
Šifra
36017
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15

Cilj
Upoznavanje najvažnijih etapa razvoja mađarske književnosti te smještanje mađarske književnosti u okvire općeg europskog književnog razvoja, sa specifičnim naglaskom na starijoj mađarskoj književnosti (kronološki je preduvjet razumijevanja kasnijeg razvoja, ali zbog jezične pripremljenosti studenata doći će na red detaljnije samo u 7.-om semestru). Osvjetljavanje povezanosti književnosti s ideološkim kontekstima i povijesnim prilikama: povijest književnosti i „intelektualna povijest“ (problemi periodizacije).
Sadržaj
 1. Periodizacijski problemi (različiti modeli)
 2. Srednjovjekovna mađarska književnost I.: mađarski latinizam (legende, gesta, kronike, sekvencije, himne, propovjedi, exempla)
 3. Srednjovjekovna mađarska književnost II.: na mađarskom jeziku (oralna kultura; prvi pismeni spomeni mađarskog jezika; Marijin plač; kodeksi i književni život u samostanima; prijevodi Svetog Pisma; „povijesni spjevovi“, tragovi junačkog epa)
 4. Humanizam i počeci renesanse (Ivan Vitez de Zredne i Janus Pannonius / Ivan Česmički)
 5. Mađarski erazmisti i pisci protestantizma (Komjáti, Pesti, Sylvester; G. Heltai, P. Bornemisza; Gáspár Károli i Antal Szenci Molnár: mađarska Biblija)
 6. Vrhunac mađarske renesansne književnosti: Bálint Balassi (Balassi i njegov kult: J. Rimay – manirizam i neostoicizam)
 7. Pregled mađarske barokne književnosti (značaj protureformacije – Péter Pázmány; crkveni žanrovi, dvorska književnost visokoga plemstva, propovijedi, epovi, Zrínyi Miklós / Nikola Zrinksi; memoar, autobiografija, ispovijest: Miklós Bethlen i Ferenc Rákóczi)
 8. Književnost prosvjetiteljstva i neohumanizma (građanstvo i nacionalni napredak, jezične rasprave i borbe; centar kjiževnog života: Ferenc Kazinczy; pjesnička djela Mihálya Csokonai Vitéz; pjesništvo i teorijski spisi Dániela Berzsenyija)
 9. Romantizam i narodnjaštvo (doba reforma, nastanak nacionalnih institucija; počeci romantizma: Ferenc Kölcsey; rasplet romantizma: stvaralaštvo Mihálya Vörösmartyja i Sándora Petőfija)
 10. Književnost zrelog romantizma i nacionalnog klasicizma: Imre Madách, János Arany, Mór Jókai
 11. Počeci mađarske moderne: kasno razdoblje Aranya (Mrazovci), János Vajda, Jenő Komjáthy, József Kiss, Kálmán Mikszáth
 12. Kratak pregled mađarske moderne (časopis «Nyugat» i njegove generacije: Endre Ady, Mihály Babits, Dezső Kosztolányi, Zsigmond Móricz, Gyula Krúdy; povijesna avangarda: Lajos Kassák)
 13. Kasno-moderna u lirici: Attila József i Lőrinc Szabó; krug časopisa „Újhold“; Sándor Weöres, János Pilinszky, Ágnes Nemes Nagy
 14. Kasno-moderna u prozi (Sándor Márai, László Németh, Gyula Illyés, Géza Ottlik, István Örkény, Iván Mándy, Miklós Mészöly)
 15. Postmoderna u prozi i u lirici (Péter Esterházy, Péter Nádas, Attila Bartis; István Kemény, János Térey)

Ishodi učenja
 1. upotrijebiti temeljna digitalna pomagala i mrežne resurse mađarskih književnih studija (baze podataka, enciklopedije, digitalne knjžnice sa full text pristupom, on-line rječnike)
 2. koristiti osnovnu filološku aparaturu pojedinačnih grana književne znanosti (povijest, teorija, komparatistika)
 3. izdvojiti i svojim riječima (na materinskom jeziku tj. na hrvatskom) opisati relevantne obrasce mađarskih književno-povijesnih razdoblja
 4. prepričati tematike pročitanih dužih književnih djela iz srednjovjekovnog i renesansnog te baroknog razdoblja, te prepoznati, imenovati i kritički prosuđivati stilske karakteristike pročitanih tekstova
 5. prepričati tematike pročitanih dužih književnih djela iz klasičnog i modernog doba (19–20. st.) te prepoznati, imenovati i kritički prosuđivati stilske karakteristike pročitanih tekstova
 6. opisati i samostalno komentirati pojedinačnih razdoblja mađarske književnosti u europskom i srednjoeuropskom kontekstu
 7. pratiti formiranje nacionalnog književnog kanona od humanizma do danas
 8. primjeniti povijesno znanje u ocjenjivanju događaja i fenomena suvremene književnosti i kritike
Metode podučavanja
Predavanja (Kratak pregled povijesti mađarske književnosti: najvažnija razdoblja, stilske formacije, reprezentativni predstavnici pojedinih razdoblja. Mađarska književnost u europskom i srednjoeuropskom kontekstu. Formiranje nacionalnog književnog kanona od humanizma do danas. Modernizam i modernizacija. Suvremena književnost i kritika)
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit na kraju semestra

Obavezna literatura
 1. Imre Ban – Janoš Barta – Mihalj Cine: Istorija mađarske književnosti, Novi Sad, 1976.
 2. Enver Čolaković: Zlatna knjiga mađarske poezije, Zagreb, 1978.
 3. Mađarski kulturoloskop (u: Kolo, 2002., br. 3); Mađarska književnost (u: Kolo, 2008., br. 3-4)
 4. Književna Smotra 47 (2015/3) [mađarski tematski broj]
 5. On the Stage of Europe: The millennial contribution of Hungary to the idea of European Community, ed. Ernő Marosi, Budapest, 2009.
 6. Croato-Hungarica: Uz 900 godina hrvatsko-mađarskih povijesnih veza, ur. Milka Jauk-Pinhak, Csaba Kiss Gy., István Nyomárkay, Zagreb, 2002.
 7. János Barta: Mađarska književnost, u: Povijest svjetske književnosti, V. Zagreb, 1974, 431-464.
Dopunska literatura
 1. Susreti dviju kultura: Obitelj Zrinski u hrvatskoj i mađarskoj povijesti: Zbornik radova, urednici izdanja Sándor Bene, Zoran Ladić, Gábor Hausner, Matica hrvatska, Zagreb, 2012, 558 l. (Biblioteka zbornici)
 2. Hősgaléria: A Zrínyiek a magyar és a horvát történelemben, szerk. Bene Sándor, Hausner Gábor, Bp., Zrínyi Kiadó, 2007. (392 l.)

Obavezan predmet na studijima
 1. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar