Naziv
Uvod u mađarsku književnost
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
ECTS
2
Šifra
36017
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Upoznavanje najvažnijih etapa razvoja mađarske književnosti te smještanje mađarske književnosti u okvire općeg europskog književnog razvoja, sa specifičnim naglaskom na starijoj mađarskoj književnosti (kronološki je preduvjet razumijevanja kasnijeg razvoja, ali zbog jezične pripremljenosti studenata doći će na red detaljnije samo u 7.-om semestru). Osvjetljavanje povezanosti književnosti s ideološkim kontekstima i povijesnim prilikama: povijest književnosti i „intelektualna povijest“ (problemi periodizacije).
Sadržaj
 1. Periodizacijski problemi (različiti modeli)
 2. Srednjovjekovna mađarska književnost I.: mađarski latinizam (legende, gesta, kronike, sekvencije, himne, propovjedi, exempla)
 3. Srednjovjekovna mađarska književnost II.: na mađarskom jeziku (oralna kultura; prvi pismeni spomeni mađarskog jezika; Marijin plač; kodeksi i književni život u samostanima; prijevodi Svetog Pisma; „povijesni spjevovi“, tragovi junačkog epa)
 4. Humanizam i počeci renesanse (Ivan Vitez de Zredne i Janus Pannonius / Ivan Česmički)
 5. Mađarski erazmisti i pisci protestantizma (Komjáti, Pesti, Sylvester; G. Heltai, P. Bornemisza; Gáspár Károli i Antal Szenci Molnár: mađarska Biblija)
 6. Vrhunac mađarske renesansne književnosti: Bálint Balassi (Balassi i njegov kult: J. Rimay – manirizam i neostoicizam)
 7. Pregled mađarske barokne književnosti (značaj protureformacije – Péter Pázmány; crkveni žanrovi, dvorska književnost visokoga plemstva, propovijedi, epovi, Zrínyi Miklós / Nikola Zrinksi; memoar, autobiografija, ispovijest: Miklós Bethlen i Ferenc Rákóczi)
 8. Književnost prosvjetiteljstva i neohumanizma (građanstvo i nacionalni napredak, jezične rasprave i borbe; centar kjiževnog života: Ferenc Kazinczy; pjesnička djela Mihálya Csokonai Vitéz; pjesništvo i teorijski spisi Dániela Berzsenyija)
 9. Romantizam i narodnjaštvo (doba reforma, nastanak nacionalnih institucija; počeci romantizma: Ferenc Kölcsey; rasplet romantizma: stvaralaštvo Mihálya Vörösmartyja i Sándora Petőfija)
 10. Književnost zrelog romantizma i nacionalnog klasicizma: Imre Madách, János Arany, Mór Jókai
 11. Počeci mađarske moderne: kasno razdoblje Aranya (Mrazovci), János Vajda, Jenő Komjáthy, József Kiss, Kálmán Mikszáth
 12. Kratak pregled mađarske moderne (časopis «Nyugat» i njegove generacije: Endre Ady, Mihály Babits, Dezső Kosztolányi, Zsigmond Móricz, Gyula Krúdy; povijesna avangarda: Lajos Kassák)
 13. Kasno-moderna u lirici: Attila József i Lőrinc Szabó; krug časopisa „Újhold“; Sándor Weöres, János Pilinszky, Ágnes Nemes Nagy
 14. Kasno-moderna u prozi (Sándor Márai, László Németh, Gyula Illyés, Géza Ottlik, István Örkény, Iván Mándy, Miklós Mészöly)
 15. Postmoderna u prozi i u lirici (Péter Esterházy, Péter Nádas, Attila Bartis; István Kemény, János Térey)

Ishodi učenja
 1. upotrijebiti temeljna digitalna pomagala i mrežne resurse mađarskih književnih studija (baze podataka, enciklopedije, digitalne knjžnice sa full text pristupom, on-line rječnike)
 2. koristiti osnovnu filološku aparaturu pojedinačnih grana književne znanosti (povijest, teorija, komparatistika)
 3. izdvojiti i svojim riječima (na materinskom jeziku tj. na hrvatskom) opisati relevantne obrasce mađarskih književno-povijesnih razdoblja
 4. prepričati tematike pročitanih dužih književnih djela iz srednjovjekovnog i renesansnog te baroknog razdoblja, te prepoznati, imenovati i kritički prosuđivati stilske karakteristike pročitanih tekstova
 5. prepričati tematike pročitanih dužih književnih djela iz klasičnog i modernog doba (19–20. st.) te prepoznati, imenovati i kritički prosuđivati stilske karakteristike pročitanih tekstova
 6. opisati i samostalno komentirati pojedinačnih razdoblja mađarske književnosti u europskom i srednjoeuropskom kontekstu
 7. pratiti formiranje nacionalnog književnog kanona od humanizma do danas
 8. primjeniti povijesno znanje u ocjenjivanju događaja i fenomena suvremene književnosti i kritike
Metode podučavanja
Predavanja
(Kratak pregled povijesti mađarske književnosti: najvažnija razdoblja, stilske formacije, reprezentativni predstavnici pojedinih razdoblja. Mađarska književnost u europskom i srednjoeuropskom kontekstu. Formiranje nacionalnog književnog kanona od humanizma do danas. Modernizam i modernizacija. Suvremena književnost i kritika)
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit na kraju semestra

Obavezna literatura
 1. Imre Ban – Janoš Barta – Mihalj Cine: Istorija mađarske književnosti, Novi Sad, 1976.
 2. Enver Čolaković: Zlatna knjiga mađarske poezije, Zagreb, 1978.
 3. Mađarski kulturoloskop (u: Kolo, 2002., br. 3); Mađarska književnost (u: Kolo, 2008., br. 3-4)
 4. Književna Smotra 47 (2015/3) [mađarski tematski broj]
 5. On the Stage of Europe: The millennial contribution of Hungary to the idea of European Community, ed. Ernő Marosi, Budapest, 2009.
 6. Croato-Hungarica: Uz 900 godina hrvatsko-mađarskih povijesnih veza, ur. Milka Jauk-Pinhak, Csaba Kiss Gy., István Nyomárkay, Zagreb, 2002.
 7. János Barta: Mađarska književnost, u: Povijest svjetske književnosti, V. Zagreb, 1974, 431-464.
Dopunska literatura
 1. Susreti dviju kultura: Obitelj Zrinski u hrvatskoj i mađarskoj povijesti: Zbornik radova, urednici izdanja Sándor Bene, Zoran Ladić, Gábor Hausner, Matica hrvatska, Zagreb, 2012, 558 l. (Biblioteka zbornici)
 2. Hősgaléria: A Zrínyiek a magyar és a horvát történelemben, szerk. Bene Sándor, Hausner Gábor, Bp., Zrínyi Kiadó, 2007. (392 l.)

Obavezan predmet na studijima
 1. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar