Naziv
Uvod u modernu tursku književnost
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS
4
Šifra
117832
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Lektorske vježbe
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Kolegij daje uvid u proces modernizacije turske književnosti u drugoj polovici 19. stoljeća. Cilj mu je upoznati studente s projektom osmanske modernizacije, ulogom književnosti u tom procesu, s glavnim književnim tekstovima napisanim između 1860-ih i 1920-ih, te s reformskim nastojanjima istaknutih osmanskih i turskih intelektualaca toga razdoblja. Književni tekstovi proučavaju se kroz odabrane ulomke iz djela istaknutih autora.
Sadržaj
 1. Upoznavanje sa sadržajem kolegija; podjela seminarskih tema, osvrt na obaveznu i izbornu literaturu
 2. Orijentacija na Zapad; počeci europeizacije Osmanskog Carstva (1718-1839)
 3. Prevoditeljska djelatnost; razvoj osmanskog tiskarstva i novinarstva
 4. Prvi period Tanzimatske književnosti (1859-1876); Ibrahim Şinasi – začetnik osmanskog modernizma
 5. Ziya Paşa - kolebanje između modernizma i tradicije
 6. Namık Kemal - politička i književna djelatnost
 7. Drugi period Tanzimatske književnosti (1876-1896); Abdulhak Hamid Tarhan
 8. Razvoj proznih vrsti pod utjecajem Zapada: od prijevoda do prvih romana.
 9. Poetika ranog osmanskog romana; Ahmet Midhat Efendi.
 10. Osmanski roman na prijelazu stoljeća: Recaizade Mahmud Ekrem, Halit Ziya Uşaklıgil
 11. Otpor protiv politizacije književnosti: književna škola Servet-i Fünun.
 12. Književna škola Fecr-i Ati
 13. Nacionalni preporod u Osmanskom Carstvu (osnivanje prvih nacionalnih udruženja, pokreta, časopisa)
 14. Milli Edebiyat: od domoljubne do nacionalne književnosti
 15. Ideološka orijentacija, poetika i istaknuti predstavnici nacionalne književnosti

Ishodi učenja
 1. Objasniti ulogu i značaj književne prakse u procesu modernizacije kasnog Osmanskog Carstva.
 2. Objasniti i analizirati društveno-povijesni kontekst u kojem nastaje moderna turska književnost.
 3. Izdvojiti najvažnije predstavnike moderne turske književosti te usporediti njihove književne značajke i doprinose.
 4. Prepoznati i objasniti europske utjecaje u djelima osmanskih književnika na prijelazu iz 19. u 20.st.
Metode podučavanja
Usmena predavanja, čitanje i analiziranje odabranih književnih tekstova, čitanje i analizanje dopunske literature, pisanje i izlaganje seminarskih radova, diskusije.
Metode ocjenjivanja
Završni ispit koji se sastoji od pismenog testa i usmene provjere znanja, a uključuje i vrednovanje kontinuiranog zalaganja studenta tijekom semestra (seminarski rad, aktivnost na nastavi).

Obavezna literatura
 1. Halman, Talat Sait i dr. (ur.), Türk Edebiyatı Tarihi, sv. 3, Ankara, 2007.
 2. Korkmaz, Ramazan, Yeni Turk Edebiyatı: El Kitabı (1839-2000), Ankara, 2006.
 3. Evin, Ahmet, Türk Romanının Kökenleri ve Gelişimi, Istanbul, 2004.
Dopunska literatura
 1. Kudret, Cevdet, Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman I: Tanzimat’tan Meşrutiyet’e kadar (1859-1910), Istanbul, 1987

Obavezan predmet na studijima
 1. Turkologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar