Naziv
Uvod u opću i rumunjsku lingvistiku
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Rumunjski
ECTS
5
Šifra
35979
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Upoznavanje temeljnih pojmova suvremene lingvistike i elemenata lingvističkog opisa s naglaskom na primjeni na rumunjski jezik. Lingvistika kao znanost; temeljni lingvistički pojmovi; temeljni lingvistički pravci i njihova obilježja. Kratak pregled razvoja lingvističke misli; razine lingvističkog opisa.
Sadržaj
 1. Uvod u strukturu kolegija. Definicija lingvistike; osnovni lingvistički pojmovi. Porijeklo jezika. Jezik, mišljenje i komunikacija.
 2. Povijest jezikoslovlja: Grčka i Rim, Indija; Srednji vijek;
 3. Humanizam i renesansa, Prosvjetiteljstvo. Velika imena lingvistike 19. stoljeća.
 4. Razvoj hrvatske lingvističke misli. Mladogramatičari. Lingvistička geografija. Arealna lingvistika.
 5. F. de Sausurre - utemeljitelj suvremene lingvistike. Jezični znak; dihotomije.
 6. Recepcija F. de Saussurea. Strukturalizam. Praška fonološka škola.
 7. Rezimiranje obrađenih cjelina.
 8. Američka lingvistika. Suvremene lingvističke teorije.
 9. Lingvističke discipline; sociolingvistika, semantika, pragmalingvistika.
 10. Jezici i pisma svijeta - genealoška i tipološka podjela.
 11. Romanski jezici.
 12. Rumunjski jezik unutar „Romanije“. Osnove povijesti rumunjskog jezika.
 13. Kratak pregled povijesnih dijalekata rumunjskog jezika; dakorumunjski, istrorumunjski, meglenorumunjski, arumunjski.
 14. Rezimiranje obrađenih cjelina.
 15. Ponavljanje i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. definirati lingvistiku i osnovne lingvističke pojmove i definirati temeljne lingvističke discipline
 2. navesti najvažnije činjenice povijesti jezikoslovlja od Antike do kraja 19. stoljeća
 3. navesti najvažnije činjenice de Saussureove lingvističke teorije
 4. navesti najvažnije činjenice vezane uz američku lingvistiku i lingvističke teorije 20. stoljeća
 5. dati osnovnu podjelu jezika po genealoškim i tipološkim kriterijima (posebice jezika Europe)
 6. navesti najvažnije podatke o romanskim jezicima
 7. navesti najvažnije činjenice o rumunjskom jeziku (osnove povijesti jezika i povijesnih dijalekata rumunjskog jezika)
 8. navesti relevantne činjenice o varijantama rumunjskog jezika koje se govore na području Hrvatske
 9. ukratko izložiti (usmeno i pismeno) jednu jezikoslovnu temu po vlastitom izboru uz korištenje adekvatne literature
 10. Ishodi učenja na razini studijskog programa: RN102 koristiti relevantne primarne i sekundarne izvore informacija i adekvatno ih primijeniti RN104 navesti najvažnije pojmove iz opće romanistike s naglaskom na rumunjski jezik RN105 objasniti i upotrijebiti osnovnu lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti je u analizi fonetike, fonologije, morfologije i sintakse rumunjskog jezika
Metode podučavanja
Izravno poučavanje (predavanje) i poučavanje vođenim otkrivanjem i raspravom (seminar).
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Glovacki-Bernardi, Z. (et al.) : Uvod u lingvistiku, Školska knjiga, Zagreb, 2001.
 2. De Saussure, F., Tečaj opće lingvistike, ArTresor i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2000.
 3. Odabrani članci koje će studenti dobiti tijekom predavanja.
Dopunska literatura
 1. Škiljan, D., Pogled u lingvistiku, Školska knjiga, Zagreb, 1987.
 2. Ferrer, E. B., Linguistik für Romanisten, Erich Schmidt Verlag, Berlin, 1996.
 3. Baylon, C.; Fabre, P., Initiation à la linguistique, Nathan, Paris, 1975.
 4. Ionescu, E., Manual de lingvistică generală, Bic All, Bucureşti, 2001.

Obavezan predmet na studijima
 1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar