Naziv
Uvod u osmanski jezik (II)
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS
4
Šifra
160836
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Lektorske vježbe
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Cilj je uvesti polaznike u osnove osmanskog turskog jezika s naglaskom na elemente iz arapskog i perzijskog jezika, ukazujući na prisutnost istih elemenata i u suvremenom turskom jeziku. U okviru seminara kolegij polaznike upoznaje s osnovama osmanske paleografije, kodikologije i diplomatike.
Sadržaj
 1. Predavanje: Udio turskih, perzijskih i arapskih elemenata u osmanskom turskom. Seminar: Osmanska paleografija. Vrste pisma. Vježbe: Čitanje i transliteriranje tiskanih tekstova.
 2. Predavanje: Tvorba plurala u perzijskom jeziku. Seminar: Osmanska kodikologija. Pribor za pisanje i vrste papira. Vježbe: Čitanje i transliteriranje tiskanih tekstova.
 3. Predavanje: Izafet. Seminar: Odnos autora i prepisivača osmanskih tekstova. Autografi i holografi. Vježbe: Čitanje i transliteriranje tiskanih tekstova.
 4. Predavanje: Perzijski sufiksi -ane, -kar, -wan, -ban i -çe. Seminar: Organizacija teksta na stranici. Vježbe: Čitanje i transliteriranje tiskanih tekstova.
 5. Predavanje: Perzijski sufiksi -istan, -gah, -zar, -gede i -hane. Seminar: Iluminacije i ilustracije osmanskih tekstova. Vježbe: Čitanje i transliteriranje tiskanih tekstova.
 6. Predavanje: Perzijski prefiksi hem-, ne- i bi-. Seminar: Uvod u osmansku diplomatiku. Vježbe: Čitanje i transliteriranje tiskanih tekstova.
 7. Predavanje: Tvorba riječi iz participa perzijskih glagola. Seminar: Svjetovne i duhovne isprave. Vježbe: Čitanje i transliteriranje tiskanih tekstova.
 8. Predavanje: Zastupljenost obrađenih elemenata iz perzijskog jezika u suvremenom turskom jeziku. Seminar: Sultanske povelje: ferman. Vježbe: Čitanje i transliteriranje tiskanih tekstova.
 9. Ponavljanje i provjera znanja.
 10. Predavanje: Tvorba plurala u arapskom jeziku. Seminar: Sultanske povelje: berat. Vježbe: Čitanje i transliteriranje tiskanih tekstova.
 11. Predavanje: Genitivna veza u arapskom jeziku. Seminar: Isprave sultanskih službenika. Vježbe: Čitanje i transliteriranje tiskanih tekstova.
 12. Predavanje: Nisbe. Seminar: Dokumenti koje je izdavao bosanski valija. Vježbe: Čitanje i transliteriranje tiskanih tekstova.
 13. Predavanje: Glagolske vrste u arapskom jeziku. Seminar: Zamolbe i okružnice. Vježbe: Čitanje i transliteriranje tiskanih tekstova.
 14. Predavanje: Zastupljenost obrađenih elemenata iz arapskog jezika u suvremenom turskom jeziku. Seminar: Službeni popisi. Vježbe: Čitanje i transliteriranje tiskanih tekstova.
 15. Ponavljanje i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. transliterirati tekstove odgovarajuće težine s arabice na latinicu
 2. prepoznati i objasniti elemente iz arapskog i perzijskog jezika u osmanskom turskom
 3. prepoznati i objasniti elemente iz arapskog i perzijskog jezika u suvremenom turskom
 4. opisati obilježja osmanske paleografije i kodikologije
 5. sažeti osnovne značajke osmanske diplomatike te nabrojati i opisati vrste dokumenata
 6. čitati, prevoditi i analizirati udžbeničke tekstove na osmanskom jeziku
Metode podučavanja
Predavanja, vježbe i seminar; testovi i provjere znanja tijekom semestra; usmeno izlaganje; aktivno sudjelovanje u nastavi (čitanju, prevođenju, transliteriranju, konverzaciji).
Metode ocjenjivanja
Završni (pismeni) ispit. Napomena: Završna ocjena uključuje i vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Buğday, K. (2009.): The Routledge Introduction to Literary Ottoman, Routledge.
 2. Hagopian, V. H. (1907): Ottoman-Turkish Conversation-Grammar, Heidelberg.
 3. Kreutel, R. F. (1965): Osmanisch-Türkische Chrestomathie, Wiesbaden
 4. Develi, H. (2010): Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I. i II., Istanbul.
Dopunska literatura
 1. Kütükoğlu, Mübahat S.: Osmanlı Belgelerinin Dili, Istanbul, 1998.
 2. Čolić, Ljiljana: Osmanska diplomatika sa paleografijom, Beograd, 2005.
 3. Fekete, Ludwig: Einführung in die osmanisch-türkische Diplomatik der türkischen Botmässigkeit in Ungarn, Budimpešta, 1926.
 4. Manuscript Cultures 9. Hamburg: Centre for the Study of Manuscript Cultures.
 5. Gadžo-Kasumović, Azra: Funkcija osmanskog valije u Bosanskom ejaletu i dokumenti koje je izdavao, Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke, 2012, Vol. 33, s. 5-58.
 6. Aličić, Ahmed S.: Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. godine, sv. I/1, Sarajevo, 2000. (Uvod, str. iii-xxxvii)

Obavezan predmet na studijima
 1. Turkologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar