Naziv
Uvod u prevoditeljstvo
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavistiku
ECTS
6
Šifra
52060
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
45
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj je kolegija upoznati studente s osnovnim normama prevoditeljskog rada u Hrvatskoj, razviti osnovne prevoditeljske vještine te učvrstiti jezičnu i, naročito, tekstualnu kompetenciju u hrvatskom i švedskom.
Sadržaj
 1. Predstavljanje kolegija; uvod u temu priručnici i oprema potrebni za prevoditeljski rad Rad na tekstu opće tematike
 2. Tema: Prevođenje; znanost o prevođenju Rad na tekstu opće tematike
 3. Tema: Prevođenje kao komunikacijski proces Rad na prijevodu teksta iz područja turizma
 4. Tema: Elementi prijevodnog procesa: osobe, jezik Rad na prijevodu teksta iz područja turizma
 5. Teme: Elementi prijevodnog procesa: jezik, tekst; Rad na prijevodu teksta o švedskim institucijama
 6. Tema: Kultura kao element prijevodnog procesa; Rad na prijevodu teksta o švedskim institucijama; upute za izradu švedsko-hrvatskog i hrvatsko-švedskog glosara
 7. Teme: Prijevodni postupci; problemi s terminologijom; postupci za prevođenje kulturno markiranih elemenata; Razgovor o studentskim glosarima termina povezanih sa švedskim državnim institucijama Rad na prijevodu teksta opće tematike
 8. Tema: Prijevodne metode prema Newmarku; prijevodne strategije; Rad na prijevodu teksta o institucijama EU
 9. Rad na prijevodu teksta iz djelokruga institucija EU; upute za sastavljanje švedsko-hrvatskog i hrvatsko-švedskog glosara
 10. Tema: Faze prijevodnog čina: analiza, „prijenos“, prerada i dorada; Rad na prijevodu teksta iz djelokruga institucija EU; razgovor o studentskim glosarima
 11. Teme: Prevođenje imena i naziva; osnovni pojmovi i obilježja usmenog prevođenja; Analiza tuđeg prijevoda; rad na tekstu opće tematike
 12. Kolokvij; Rad na prijevodu teksta po izboru
 13. Analiza kolokvija; upute za seminarski rad; Rad na prijevodu književnog teksta
 14. Rad na prijevodu književnog teksta
 15. Rad na prijevodu teksta iz područja turizma; Zaključivanje kolegija

Ishodi učenja
 1. Student će moći kritički procijeniti elemente komunikacijske situacije (jezik, tekst, neposredni kontekst, kultura) i njihovu povezanost s izborom prijevodnih rješenja;
 2. nabrojati osobe (uloge) uključene u prijevodni proces i procijeniti njihovu relevantnost za izbor prijevodnog rješenja;
 3. samostalno prevesti složene tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja sa švedskoga na hrvatski te jednostavne tekstove s hrvatskoga na švedski jezik;
 4. moći razumjeti i protumačiti složene tekstove opće tematike na standardnom švedskom jeziku.
Metode podučavanja
Diskusije na satu, predavanje, usmeni i pismeni komentari studentskih prijevoda, usmeni komentari grupnog studentskog rada na satu, e-učenje.
Metode ocjenjivanja
Od studenata se očekuje da redovito dolaze na predavanja te aktivno sudjeluju u radu seminara. Trebaju pripremiti vlastite prijevode tekstova koji se prorađuju na satu. Studenti također trebaju predati seminarski zadatak u obliku dužeg prijevoda.
Studenti polažu kolokvij koji se odnosi na teorijski dio kolegija te ispita koji se sastoji od prijevoda dvaju kraćih tekstova sa švedskog na hrvatski.

Obavezna literatura
 1. Newmark, P. (1988) A Textbook of Translation, London: Prentice Hall International (UK)
 2. Ingo R. 2007. Konsten att översätta: översättandets praktik och didaktik, Lund: Studentlitteratur // Ingo, R. 1991. Från kälspråk till målspråk, Lund: Studentlitteratur, str. 92-238
Dopunska literatura
 1. Althoff, j: (1996/1999/) Det mesta är osagt, Alfabeta Bokförlag AB
 2. Hellspong, L. – Ledin, P. (1997) Vägar genom texten – Handbok i brukstextanalys, Lund: Studentlitteratur
 3. standardni jednojezični i dvojezični rječnici švedskog jezika
 4. Badurina, L. - Marković, I. - Mićanović, K. (2008). Hrvatski pravopis

Obavezan predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar