Naziv
Uvod u prevođenje
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
2
Šifra
184216
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj je ovog kolegija da se studenti upoznaju s s temeljnim postupcima u procesu prevođenja u cilju osvještavanja procesa prevođenja i proučavanja istoga. Koriste se kratki općejezični tekstovi i sistematizirani autentični materijali na francuskom i hrvatskom jeziku, na kojima se uz aktivno sudjelovanje studenata radi na prepoznavanju i razjašnjavanju jezičnih i inih poteškoća iz perspektive prevoditelja, u cilju pravilnog prenošenja značenja na ciljni jezik. Studentima se pokazuje kako pristupiti rješavanju tih poteškoća i kako potpuno razumijevanje teksta pretpostavlja, uz jezično znanje, i poznavanje zbivanja i svakodnevnice zemlje iz koje tekst potječe. Cilj ovog kolegija je da kroz rad na satu studenti spoznaju bitnu razliku između, s jedne strane didaktičkog prijevoda i, s druge strane, prevođenja. Uz poboljšanje razumijevanja i razvijanja sposobnosti da se dođe do značenja teksta, cilj ovog kolegija je da se kroz rad na satu studenti okušaju u prevođenju.
Sadržaj
 1. Présentation. Approche et objectifs d’un cours de traduction. Types et applications. Traduction pédagogique et traduction «tout court»
 2. Notions fondamentales, principes théoriques fondamentaux
 3. Contrôle sur table
 4. Traduire le sens: unités de sens, locutions, phraséologie, polysémie
 5. Traduire le sens: acronymes, institutions, lieux, realia
 6. Contrôle sur table
 7. Traduire le sens et non les mots: contraintes linguistiques et sémantiques, multiplicité des équivalents
 8. Reformulation en tant que technique de déverbalisation et de transfert
 9. Contrôle sur table
 10. Terminologie: notions fondamentales et applications
 11. Application 1: institutions françaises, vie politique, actualité sociale
 12. Contrôle sur table
 13. Application 2: gastronomie, hôtellerie, tourisme
 14. Correspondance professionnelle et administrative: terminologie et phraséologie fondamentales
 15. Contrôle sur table final

Ishodi učenja
 1. uspješno analizirati tekstualne i izvantekstualne činjenice potrebne za kvalitetno prevođenje tekstova;
 2. prepoznati osnovne teorijske pojmove iz prevođenja;
 3. primjenjivati osnovne prevodilačke spoznaje i strategije na konkretnim tekstovima;
 4. služiti se rječnicima, referentnim djelima, te drugim pomagalima potrebnim u procesu prevođenja;
 5. diskutirati i konstruktivno surađivati s drugim studentima prilikom prevođenja i analize nekog teksta;
 6. graditi osjećaj odgovornosti prema postavljenom zadatku;
 7. graditi osjećaj autorske odgovornosti prema prevedenom tekstu.
 8. prepoznati različite funkcionalne stilove tekstova i primijeniti njihova obilježja u okviru šireg studijskog programa preddiplomskog studija francuskog jezika i književnosti
 9. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja; razviti vještine učenja nužne za nastavak studija na višoj razini (diplomski studij)
Metode podučavanja
Izravno predavanje; interaktivno i iskustveno učenje: grupna rasprava; problemska rasprava
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje

Obavezna literatura
 1. Mounin, Georges. 1998. Les problèmes théoriques de la traduction, Paris: Gallimard
 2. Le Calvé Ivičević, Evaine. 2012. Lectures en traductologie, skripta
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar