Naziv
Diplomski rad na studiju Slovačkog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
ECTS
15
Šifra
124486
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
0

Cilj
Pisanjem i obranom diplomskog rada student dokazuje da je, na odabranoj temi iz područja prevoditeljsko-kulturološkog/nastavničkog smjera diplomskog studija slovačkog jezika i književnosti, sposoban samostalno prikupiti potrebnu građu i interpretirati je, primijeniti adekvatnu lingvističku/književno-kulturološku/glotodidaktičku aparaturu, odgovarajuću stručnu i/ili znanstvenu metodologiju te na taj način, uz pomoć mentora, povezati i iskoristiti znanja i vještine koje je stekao tijekom diplomskog studija slovačkoga jezika i književnosti, odnosno jednom od smjerova. Rad može biti napisan na slovačkom ili hrvatskom jeziku.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. interdisciplinarno povezati i koristiti znanja i vještine stečene na drugim diplomskim studijima
 2. student će moći kritički prosuditi odabir teme diplomskog rada
 3. prikupiti i interpretirati građu potrebnu za izradu diplomskog rada
 4. samostalno organizirati rad u postupku izrade diplomskog rada
 5. povezati i koristiti stečena znanja i vještine na diplomskom studiju slovačkog jezika i književnosti
 6. primijeniti adekvatnu lingvističku/književno-kulturološku/glotodidaktičku aparaturu i stečene spoznaje
 7. primijeniti adekvatnu metodologiju stručnog ili znanstvenog rada
 8. analizirati i interpretirati predmet istraživanja
 9. na temelju iskazanih znanja i sposobnosti nastaviti formalno i samostalno obrazovanje iz lingvističkog/književno-kulturološkog/didaktičko-metodičkog područja
Metode podučavanja
Redovite konzultacije s mentorom.
Metode ocjenjivanja
Student se sustavno prati i ocjenjuje se:
- odabir teme
- odabir i upotreba literature
- priprema tematske građe
- odabir adekvatne metodologije
- nacrt rada
- konačna verzija rada
- obrana rada

Obavezna literatura
 1. Ovisno o odabranoj temi.
Dopunska literatura
 1. Ovisno o odabranoj temi.

Izborni predmet na studijima
 1. Slovački jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij