Naziv
Uvod u slovačku kulturu
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
36010
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Stjecanje znanja o ključnim povijesnim sociopolitičkim događajima i ličnostima koji su ponajviše utjecali na formiranje suvremenoga slovačkog nacionalnog i kulturnog identiteta. Stečena znanja uvode studente u studij slovačke filologije i omogućuju bolje razumijevanje jezikoslovnih, književnih i kulturoloških kolegija.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij (opis kolegija, predstavljanje literature i nastavnoga plana). Podjela tema za referate i seminarske radove. Republika Slovačka - opći podaci (zemljopisni položaj Republike Slovačke u Europi, nastanak, državni simboli, itd.).
 2. Današnja Slovačka. Stanovništvo (nacionalna/etnička, vjerska pripadnost, itd.). Administrativna podjela Republike Slovačke, regije i njihove specifičnosti.
 3. Gospodarstvo. Školstvo. Blagdani i narodne tradicije. Zemljopis. Kulturni i prirodni spomenici.
 4. Uvod u povijest Slovaka i Slovačke. Predslavensko doba. Dolazak Slavena na područje današnje Slovačke, način i organizacija života. Tzv. Samovo carstvo. Kulturno-povijesni spomenici.
 5. Velika Moravska; djelovanje i značenje sv. Ćirila i Metoda; kraj Velike Moravske.
 6. Dolazak Mađara u Podunavsku nizinu. Stvaranje Ugarske. Dinastija Arpadovića. Gospodarski, kulturni i socijalni odnosi od 10. do 12. st.
 7. Gospodarski odnosi u 13. st.; fenomen "privilegiranih gradova". Ugarska u 14. st.; vrijeme "interregna", moć oligarhije; dolazak francuske dinastije Anžuvinaca na ugarsko prijestolje. "Zlatni" srednji vijek.
 8. 14./15. st.; Žigmund Luksemburški na ugarskom prijestolju; češki "husiti" na području Slovačke; početci širenja češkoga jezika; Matijaš Korvin; procvat gradova u 15. st.
 9. Slovačko područje do kraja 16. st.; poljsko-litavska dinastija Jagelovića na Ugarskom prijestolju; od 1527. dinastija Habsburgovaca u Ugarskoj; osmanlijski napadi; etničke i socijalne promjene na slovačkome području; Bratislava (Prešporok/Požun) - glavni grad Ugarske.
 10. Slovaci u 17. i 18. st.; osmanlijska osvajanja i posljedice. Reformacija i protureformacija; protuhabsburški ustanci; "satumarski" mir. Vladavina Marije Terezije i Jozefa II, prosvjetiteljstvo, razdoblje reforma.
 11. Ugarska na prijelomu 18. i 19. st.; slovački narodni pokret; počeci kodificiranja slovačkoga jezika (Anton Bernolák); češka "bibličtina" u slovačkoj kulturi; ideja slavenske uzajamnosti (Ján Kollár, Pavol Jozef Šafárik).
 12. Revolucija 1848./49.; Ľudovít Štúr i njegovo djelovanje. Kodificiranje slovačkoga književnog jezika. Memorandum slovačkoga naroda; Matica slovačka. Austro-ugarska nagodba.
 13. Slovačka u 20. st. Prvi svjetski rat. Raspad Austro-Ugarske. Stvaranje zajedničke države Slovaka i Čeha. Slovačka u Drugom svjetskom ratu. Obnova češko-slovačke države. Komunistički totalitarizam; položaj Slovačke u bivšoj ČSSR. Pokušaj reformi 1968. i tzv. normalizacija.
 14. Baršunasta revolucija 1989.; ostvarenje neovisnosti Republike Slovačke. Slovačka u 21. st.; društveno-politička situacija nakon ulaska Republike Slovačke u EU.
 15. Ponavljanje gradiva, priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. prepoznati i opisati osnovne slovačke društveno-kulturne i povijesne činjenice bitne za utvrđivanje slovačkih jezičnih i književnih posebnosti u širem europskom kontekstu
 2. integrirati teorijske spoznaje u organizaciju i kreiranje vlastitog izlaganja na zadanu slovakističku temu
 3. interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stečene na studiju slovakistike s drugim studijskim programom u društveno-humanističkom području
Metode podučavanja
Predavanja, multimedijske prezentacije, mentorski rad, timski i individualni rad, rasprave i samostalna izlaganja na odabrane teme.
Metode ocjenjivanja
Nazočnost na nastavi, aktivnost studenta u nastavi (sudjelovanje u raspravama, ispunjavanje domaćih zadaća), održavanje referata uz prezentaciju, završni (pismeni i usmeni) ispit.

Obavezna literatura
 1. Krátke dejiny Slovenska. Zostavila Elena Mannová. Bratislava 2003.
 2. Súčasné Slovensko. Studia Academica Slovaca, Slovacicum, Bratislava, 2006.
 3. Interna skripta.
Dopunska literatura
 1. Kováč, Dušan: Dejiny Slovenska, Praha 1998.
 2. Dejiny Slovenska. Dátumy, udalosti, osobnosti. Bratislava, 2007.
 3. Lexikón slovenských dejín. Bratislava, 1997.
 4. Lipták, Ľubomír: Slovensko v 20. storočí. 1. izd. 1968. 2. izd., Bratislava, 2000.

Obavezan predmet na studijima
 1. Slovački jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar