Naziv
Uvod u studij bugarskog jezika, književnosti i kulture
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS
4
Šifra
66737
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Usvajanje temeljnih znanja iz bugarske povijesti i kulture s osobitim naglaskom na jezik i književnost.
Sadržaj
 1. Pojmovi: jezik, kultura, civilizacija.
 2. Bugarska kao zemljopisni prostor, etnogeneza Bugara.
 3. Kulturna povijest do stvaranja bugarske države; civilizacija Tračana.
 4. Stvaranje bugarske države, pokrštavanje (knez Boris, 864-866.g.) i slavenizacija.
 5. Car Simeon i “zlatno doba starobugarske književnosti”.
 6. Čitanje: Traktat Crnorisca Hrabra ili O pismenima.
 7. Bugarska u srednjem vijeku. Bogumilski pokret i apokrifna književnost.
 8. Osnivanje Trnovske škole (drugi procvat bugarske književnosti) i djelovanje patrijarha Evtimija.
 9. Periodizacija povijesti bugarskog jezika i njegova standardizacija.
 10. Čitanje: Dimitrije Kantakuzin, odabrani tekstovi
 11. Čitanje: Paisij Hilendarski: Historija slavenobugarska.
 12. Periodizacija nove bugarske književnosti
 13. Književnost bugarskog preporoda i stvaranje bugarske nacije
 14. Kritički odmak od nacionalne idealizacije, čitanje odabranih tekstova Ljubena Karavelova
 15. Balkanizam i Europa, čitanje romana "Baj Ganjo" Aleka Konstantinova

Ishodi učenja
 1. Usvojiti osnovne pojmove bugarske kulturne povijesti
 2. Opisati i svojim riječima objasniti proces standardizacije suvremenog bugarskog jezika.
 3. Smjestiti bugarsku kulturu u europski, južnoslavenski i balkanski kontekst.
 4. klasificirati i opisati književnopovijesna razdoblja i osnovne književnostilske formacije u odabranim južnoslavenskim književnostima, pa i u književnosti druge studijske grupe
 5. usporediti i komentirati povijesne i kulturne procese odabranih južnoslavenskih kultura u južnoslavenskom kontekstu
Metode podučavanja
Frontalna predavalačka metoda uz PPT prezentacije. Seminarski dio kolegija provodit će se u obliku grupne diskusije, izlaganja domaćih zadaća i kratkih pismenih analiza uz pomoć nastavnika. Koristit će se vizualni i audio materijali čime će se postići lakše praćenje nastave.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit na kraju semestra. Povremene zadaće tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Hrvatska enciklopedija (2000) Bugari (Jezik, Književnost, Kazalište, Film, Likovne umjetnosti, Glazba). Bugarska (Prirodne osobine, Stanovništvo, Gospodarstvo, Povijest, Politički sustav), Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb
 2. Povijest svjetske književnosti 7 (1977) uredio Aleksandar Flaker; Bugarska književnost, Mladost, Zagreb
 3. Damjanović, Stjepan (2004) Slovo iskona, Matica hrvatska, Zagreb
 4. Igov, Svetlozar (2004) Istorija nove bugarske književnosti, “Filip Višnjić”, Beograd
Dopunska literatura
 1. Todorova, Marija (2006) Imaginarni Balkan, Biblioteka XX vek, Beograd
 2. Българи и хървати през вековете (2003), ИК Гутенберг, София
 3. Държава, общество и култура на българи и хървати VII-XXI век (2009) ИК Гутенберг, София

Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar