Naziv
Uvod u studij ruske književnosti 1
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
36021
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvajanje osnova teorije književnosti, prepoznavanje oblika, učenje i svladavanje terminologije na ruskom jeziku, priprema za samostalno pisanje seminarskog rada iz književnosti.
Sadržaj
 1. Pojmovno određenje. Književnost (rus. литература). Književnost kao umjetnost riječi (художественная литература, искусство слова). Umjetnički/neumjetnički tekst
 2. Teorija književnosti (теория литературы, литературоведение). Termini i značenje teorije
 3. Znanost o književnosti. Povijest književnosti, teorija, kritika (история, теория, критика)
 4. Književnost kao sustav. Estetika, lingvistika, semiotika. Uža područja teorije književnosti. Priroda, funkcije. Književnost i druge znanosti.
 5. Struktura umjetničkog teksta. Razrada književno-znanstvenog teksta na seminaru.
 6. Ruski formalisti. Uvod i značenje. Viktor Šklovskij, Boris Èjhenbaum, Jurij Tynjanov, Roman Jakobson, Petr Bogatyrrev, Grigorij Vinokur. Upoznavanje s terminima i tekstovima (posebna analiza na seminaru)
 7. Djelo i okvir. Analiza i interpretacija. Tema, motiv, fabula. Kompozicija i motivacija. Jedinstveno značenje djela. Analiza na seminaru.
 8. Odnos fabule i sižea (фабула и сюжет)
 9. Instancije u književnom tekstu. Odnosi: unutar i izvan književnoga djela. Autor, djelo, čitatelj. Elementi komunikacije
 10. Instancije u književnom djelu. Lirski subjekt, pripovjedač, karakter, lik (primjeri iz korpusa ruske književnosti, posebna razrada na seminaru)
 11. Stilske figure. Osnovno stilsko sredstvo. Stil i stilistika. Poetika i retorika
 12. Stilske figure. Podjela figura. Figure dikcije, figure riječi, figure konstrukcije, figure misli. Primjeri iz korpusa ruske poezije (razrada primjera i samostalni rad na seminaru)
 13. Versifikacija. Versifikacija ili metrika. Priroda stiha. Versifikacijski sustavi.
 14. Versifikacija u Rusiji. Ruski klasični metri (primjeri iz ruske književnosti: Puškin, Fet, Lermontov, Lomonosov, Majakovskij i dr.).
 15. ponavljanje, provjera znanja i kolokvij.

Ishodi učenja
 1. nabrojiti i definirati književno-znanstvene termine na ruskom jeziku koji su potrebni u analizi književnog djela
 2. klasificirati i opisati osnovna obilježja književnih rodova i vrsta u ruskoj znanosti o književnosti
 3. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
Metode podučavanja
podučavanje, raspravljanje, rad na tekstu, korištenje rječnika (knjižničnih i drugih baza), leksikona, uporaba računala (Power Point, Internet), analiza teksta, close reading. Metode su u funkciji svladavanja gradiva.
Metode ocjenjivanja
međusobno ocjenjivanje studenata, pisanje zadaća i analiza, dva kolokvija tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Culler, J. (2001) Književna teorija. Vrlo kratak uvod. Zagreb: AGM (odabrana poglavlja).
 2. Solar, Milivoj. Teorija književnosti. Zagreb. 2001. Poglavlja: Priroda književnosti i proučavanje književnosti; Analiza književnog djela; Klasifikacija književnosti.
 3. Ejhenbaum, B. (1972) Teorija «formalnog metoda», u: Ejhenbaum, B., Književnost. Beograd: Nolit, str. 3-49
 4. Tomaševski, B. (1998) Sižejna izgradnja, u: Teorija književnosti. Tematika. Zagreb: Matica hrvatska, str. 5-44.
 5. Šklovski, V. (1999) Umjetnost kao postupak, u: Beker, M., Suvremene književne teorije. Zagreb: Matica Hrvatska, str. 121-132.
Dopunska literatura
 1. Biti, Vladimir. Pojmovnik suvremene književne teorije. Zagreb. 1997. Pojmovi: autor, djelo, priča, pripovjedač, znanost o književnosti.
 2. Flaker, Aleksandar. Stilske formacije. 1986.
 3. Tinjanov, Jurij. Pitanja književne povijesti. Zagreb. 1998.
 4. Škreb, Z.; Stamać, A. (ur) (1986) Uvod u književnost. Teorija, metodologija. Zagreb: Globus.
 5. Užarević, Josip. Kompozicija lirske pjesme. Zagreb. 1991.
 6. Lotman, Ju. M. (2001) Struktura umjetničkog tekst. Prev. Sanja Veršić. Zagreb: Alfa.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar