Naziv
Uvod u studij turkologije (II)
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS
3
Šifra
35838
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj je predmeta uvesti polaznike u povijest turkologije i upoznati ih s postignućima, zadacima i znanstvenim metodama turkoloških studija s posebnim osvrtom na najstarije europske škole, diplomatske akademije i katedre turskoga jezika, razvoj europskih turkoloških studija u 19. i 20. st., turkologiju danas u Europi, Americi i Turskoj te postignuća i perspektive suvremenih turkoloških studija.
Sadržaj
 1. Najstariji europski izvori o Turcima prije i nakon zauzeća Carigrada; recepcija Turaka u tom razdoblju. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 2. Turska osvajanja u jugoistočnoj Europi do druge opsade Beča 1682. godine; europski izvori o Turcima; recepcija Turaka u tim izvorima. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 3. Europski izvori o Turcima nakon druge opsade Beča: nova recepcija Osmanlija i Osmanske Carevine; europski putopisci, diplomati i diplomatske misije u Istanbulu i na prostoru Rumelije. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 4. Temeljna djela europske turkologije o osmanskome turskom jeziku i Turcima (do Republike Turske). Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 5. Novoosmansko razdoblje (19. st.): vrijeme tanzimatskih reformi i otvaranja prema Europi; europski utjecaji na osmansko školstvo i znanost; prve tiskane gramatike osmanskoga jezika i njihova usporedba s gramatikama europskih autora; najznačajniji europski turkološki centi u 19. st. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 6. Utemeljenje suvremenih turkoloških studija u Europi i Turskoj; Turkološki centri, biblioteke, arhive i zbirke. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 7. Turkologija njemačkoga govornog područja: centri, znanstvenici, djela. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 8. Turkologija u Mađarskoj i zemljama jugoistočne Europe. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 9. Turkologija na anglosaksonskome govornom području i u Skandinaviji. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 10. Turkologija u ostalim europskim zemljama. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 11. Turkologija u Republici Turskoj. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 12. Istraživanja o drugim turkijskim jezicima i narodima: centri, znanstvenici, postignuća. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 13. Istraživanje jezičnih i kulturnih kontakata na prostoru jugoistočne Europe: turcizmi i drugi turski elementi u jezicima jugoistočne Europe – kritički osvrt na dosadašnje rezultate. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 14. Sažimanje dosadašnjih predavanja. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 15. Priprema za ispit. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.

Ishodi učenja
 1. Opisati i objasniti povijesne, političke i gospodarske okolnosti u kojima se Europa počinje zanimati za Turke
 2. Nabrojiti i opisati prve rukopisne gramatike turskoga jezika predznanstvenoga razdoblja i objasniti zbog čega i u kojim okolnostima nastaju
 3. Nabrojiti, opisati i objasniti razloge zbog kojih su nastajale prve gramatike turskoga jezika i kakav se ideološki diskurs može prepoznati u njihovom sadržaju
 4. Opisati i protumačiti političke okolnosti u kojima se javljaju prve respektabilne gramatike turskoga jezika
 5. Nabrojiti, opisati i protumačiti doprinose najistaknutijih europskih i turskih filologa i lingvista razvoju turkologije do 20. stoljeća
 6. Izdvojiti i analizirati specifičnosti suvremenih turkoloških istraživanja s obzirom na potrebe i zahtjeve sredine u kojoj se turkološke studije njeguju
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Aktivno sudjelovanje u nastavi, seminarski radovi; završni pismeni ispit – test. Napomena: Završna ocjena uključuje i vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Kononov, A. N. (1982.): Istorija izučenija tjurkskih jazykov v Rossii. Nauka, Moskva.
 2. Izbor enciklopedijskih natuknica.
 3. Eren, H. (1998.), Türklük Bilimi Sözlüğü, Ankara.
Dopunska literatura
 1. Todorova, M. (1997.), Imaginarni Balkan, Beograd.
 2. Putopisi europskih putopisaca (po izboru i u dogovoru s nastavnikom).

Obavezan predmet na studijima
 1. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar