Naziv
Uvod u suvremenu tursku književnost
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS
4
Šifra
124539
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Lektorske vježbe
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznavanje studenata s društvenim i povijesnim kontekstom, najvažnijim djelima, pravcima i predstavnicima turske književnosti 20. i 21. stoljeća. Stjecanje vještina kritičkog razmišljanja kroz čitanje i analiziranje ulomaka iz djela najistaknutijih turskih pisaca.
Sadržaj
 1. Paradigmatski obrati u turskoj književnosti 20. st.
 2. Književnost ranog republičkog perioda: 1923.-1940.
 3. (Ne)uspjesi i dometi kemalističkih reformi
 4. Pjesništvo ranog republičkog razdoblja (škole, struje, predstavnici); Nazım Hikmet Ran i socijalno angažirano pjesništvo.
 5. Pjesnički pokret Garip (Birinci Yeni): novi poetski realizam
 6. Moderna turska pripovijetka: Sait Faik Abasıyanık
 7. Socrealizam i ljevičarske tendencije u modernoj turskoj prozi
 8. Od seoskih instituta do novog književnog žanra: "roman sela".
 9. Pjesnički pokret Ikinci Yeni: prva avangarda.
 10. Ahmet Hamdi Tanpınar i promišljanje tradicije.
 11. Turska književnost između vojnih udara.
 12. (Post)modernističke tendencije u turskoj književnosti (Oğuz Atay i prvi glasnici modernizma).
 13. Književnost 1980-ih: depolitizacija književnog izraza, glasovi s margina.
 14. Orhan Pamuk: od disidenta do nobelovca.
 15. Turska književnost na pragu 21. stoljeća.

Ishodi učenja
 1. Razlikovati i objasniti značajke glavnih književnopovijesnih razdoblja u turskoj književnosti 20. stoljeća.
 2. Kritički prosuđivati vezu između književnog teksta i društveno-povijesnog konteksta.
 3. Analizirati i kritički vrednovati prozne tekstove suvremene turske književnosti.
 4. Usporediti i objasniti stilskopoetičke značajke najvažnijih predstavnika turske književnosti 20. stoljeća.
 5. Procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja.
Metode podučavanja
Predavanja, čitanje i analiziranje odabranih književnih tekstova; pisanje i izlaganje seminarskih radova.
Metode ocjenjivanja
Završni ispit koji se sastoji od pismenog testa i usmene provjere znanja. Zaključna ocjena temelji se na uspjehu iz završnog ispita, seminarskog rada (pismeni rad i usmeno izlaganje) i vrednovanju kontinuiranog zalaganja studenta tijekom semestra (aktivnost na nastavi i uključivanje u rasprave).

Obavezna literatura
 1. Seyhan, Azade, Tales of Crossed Destinies: The Modern Turkish Novel in a Comparative Context, The Modern Language Association of America, New York, 2008.
 2. Halman, Talat Sait i dr. (ur.), Türk Edebiyatı Tarihi, sv. 4, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2006.
 3. Oktay, Ahmet, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı: 1923-1950, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1993.
 4. Halman, Talat Sait, Rapture and Revolution: Essays on Turkish Literature, Syracuse University Press, Syracuse-New York, 2007.
Dopunska literatura
 1. Naci, Fethi, Yüz Yılın 100 Türk Romanı, Türkiye Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2007.
 2. Moran, Berna, Türk romanına eleştirel bir bakış II, Iletişim Yayınları, Istanbul, 2008
 3. Moran, Berna, Türk romanına eleştirel bir bakış III, Iletişim Yayınları, Istanbul, 2008

Obavezan predmet na studijima
 1. Turkologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 4. semestar