Naziv
Uvod u teoriju književnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
5
Šifra
35957
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Studenti će moći prepoznati i objasniti osnovne književnoteorijske pojmove te ih upotrijebiti u radu s tekstovima. Moći će prepoznati teorijske tradicije u kojima su se pojedini pojmovi oblikovali, navesti najvažnije predstavnike teorijskih škola, uspostaviti veze među srodnim pri i prepoznati razlike među oprečnim pristupima.
Sadržaj
 1. Što je teorija književnosti? Osnovni pojmovi i teorijske škole.
 2. Nova kritika i ruski formalizam
 3. Fenomenologija, hermeneutika, teorija recepcije.
 4. Strukturalizam
 5. Strukturalizam
 6. Dekonstrukcija.
 7. Poststrukturalizam.
 8. Poststrukturalizam.
 9. Psihoanaliza
 10. Psihoanaliza
 11. Marksistička kritika
 12. Kulturalni studiji
 13. Feministička teorija
 14. Feministička teorija
 15. Novi historizam i potkolonijalna teorija

Ishodi učenja
 1. Prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovne književnoteorijske pojmove.
 2. Prepoznati, objasniti i usporediti različite književnoteorijske pristupe i škole.
 3. Povezati književnoteorijske pojmove s (književnoteorijskim) metodologijama i tradicijama.
Metode podučavanja
izravno poučavanje, učenje otkrivanjem (vođeno otkrivanje i rasprava), samostalno učenje
Metode ocjenjivanja
usmene provjere seminarskih zadataka, pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Barthes, Roland (1992.) "Uvod u strukturalnu analizu pripovjednih tekstova" u Suvremena teorija pripovijedanja, ur. Biti, Vladimir, Zagreb.
 2. Derrida, Jacques (2007.) „Struktura, znak i igra u diskursu humanističkih znanosti“ u Pisanje i razlika, Zagreb/ Sarajevo.
 3. Freud, Sigmund (1986.) "Budućnost jedne iluzije", u Budućnost jedne iluzije i drugi spisi, ur. Flego, Gvozden, Zagreb.
 4. Foucault, Michel (1994.) "Poredak diskursa" u Znanje i moć, Zagreb.
 5. Said, Edward W. (1999.) "Uvod" u Orijentalizam, Zagreb.
 6. Greenblatt, Stephen (2003.) "Kolanje društvene energije", u Nova čitanja. Poststrukturalistička čitanka, ur. Lešić, Zdenko, Sarajevo.
 7. Butler, Judith (2000.) "Subverzivni tjelesni činovi" u Nevolje s rodom, Feminizam i subverzija identiteta, Zagreb.
 8. Šklovski, Viktor (1999.) "Umjetnost kao postupak" u Suvremene književne teorije, ur. Miroslav Beker, Zagreb.
 9. Williams, Raymond (2006.) „Analiza kulture“ u Politika teorije, ur. Dean Duda, Zagreb.
 10. Fish, Stanley (2003.) „Interpretativne strategije i interpretativne zajednice“ u Nova čitanja. Poststrukturalistička čitanka, ur. Zdenko Lešić, Sarajevo.
 11. Bahtin, Mihail (1980.) „Značaj problema filozofije jezika za marksizam“ u Marksizam i filozofija jezika, Beograd: Nolit.
 12. Lacan, Jacques (2002.) „Ukradeno pismo“ u Treći program Hrvatskog radija 63/64, Zagreb.
Dopunska literatura
 1. Juvan, Marko (2011.) Nauka o književnosti u rekonstrukciji: uvod u savremene studije književnosti, Beograd.
 2. Eagleton, Terry (1987.) Teorija književnosti, Zagreb
 3. Doležel, Lubomir (1991.) Poetike zapada: poglavlja iz istraživačke tradicije, Sarajevo.
 4. Culler, Jonathan (2001.) Književna teorija: vrlo kratak uvod, Zagreb.
 5. Compagnon, Antoine (2007.) Demon teorije, Zagreb.
 6. Biti, Vladimir (2000.) Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije, Zagreb.
 7. Solar, Milivoj (2006.) Rječnik književnoga nazivlja, Zagreb.
 8. Wellek, René / Austin, Warren (1985.) Teorija književnosti, Nolit.

Obavezan predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar