Naziv
Vježbe iz književne analize i interpretacije
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
3
Šifra
170297
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Osposobiti studente za prepoznavanje i narav osnovnih kategorija na koje nailazi u susretu s tekstom pisanim stihom, i to, s jedne strane, s lirikom, a s druge strane s epskim stihovanim djelima kao što su ep i epilij te, konačno, s poemom i baladom kao lirsko-epskim oblicima (stih, strofa, tema, kompozicija, figure...). Osposobiti studente za što samostalnije čitanje hrvatske književnosti. Razvijanje sposobnosti izražavanja znanstvenim stilom kroz pisanje i izlaganje kraćih seminarskih radova.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s obvezama na kolegiju. Upute za izradu seminarskog rada i služenje stručnom literaturom.
 2. Stih. Versifikacijski sustavi. Silabička i kvantitativna versifikacija. Rad na predlošcima. Pročitati: Svetozar Petrović: Stih (283. – 289. str.)
 3. Silabičko-tonska (akcenatska) versifikacija i slobodni stih. Poetski ritam. Rad na predlošcima. Pročitati: Svetozar Petrović: Stih (322. – 327. str.)
 4. Rima. Strofa. Stalni stihovani oblici. Rad na predlošcima. Pročitati: Svetozar Petrović: Stih (289. – 322. str.) Prijava poetskoga predloška za seminarski rad.
 5. Sinteza iz područja versifikacije. Rad na predlošcima.
 6. 1. pismena provjera.
 7. Klasifikacija figura i tropa. Figure konstrukcije. Lirski paralelizmi. Etimološke figure. Pročitati: Krešimir Bagić: Rječnik stilskih figura (natuknice: anadiploza, anafora, antimetabola, asindeton, epifora, elipsa, inverzija, paregmenon, poliptoton, polisindeton, simploka).
 8. Glasovne figure u poeziji. Fonostilistički pristup pjesmi. Fonetski simbolizam. Pročitati: Krešimir Bagić: Rječnik stilskih figura (natuknice: aliteracija, asonanca, glasovni simbolizam, onomatopeja, sinestezija). Branko Vuletić: Prostor pjesme. Davor Nikolić: „Fonostilistički pristup pjesmi Evanđelisti Ivana Slamniga”
 9. Tropi. Pročitati: Krešimir Bagić: Rječnik stilskih figura (natuknice: antonomazija, epitet, eufemizam, metafora, metonimija, simbol, sinegdoha).
 10. Figure figure misli. Pročitati: Krešimir Bagić: Rječnik stilskih figura (natuknice: antiteza, hiperbola, ironija, litota, oksimoron, paradoks, personifikacija, poredba).
 11. Sinteza o figurama u poeziji. Pročitati: Zoran Kravar: Lirska pjesma (u Uvodu u književnost)
 12. 2. pismena provjera. Predaja seminarskog rada.
 13. Suvremeni pristupi problemu analize i interpretacije poetskih tekstova. Pročitati: Vladimir Biti: Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije (natuknice: analiza, čitanje, interpretacija).
 14. Sinteza analize i interpretacije poetskih tekstova. Semantika pjesme. Pročitati: Pavao Pavličić: Stih i značenje Izlaganja seminarskih radova.
 15. Završna pismena provjera. Samostalna analiza i interpretacija poetskoga predloška.

Ishodi učenja
 1. prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovne pojmove i teorije znanosti o književnosti nužne za analizu književnog djela
 2. . primijeniti naučene spoznaje o znanosti o književnosti i književnopovijesnim razdobljima u analizi i tumačenju književnih djela, kao i analizirati tekstove hrvatske književnosti s obzirom na pripadnost određenom književnom razdoblju te rodu i vrsti
 3. prepoznati i opisati stil kao obilježje književnih tekstova nastalih kreativnom jezičnom uporabom
 4. povezati književne sadržaje s ostalim srodnim umjetničkom, znanstvenim i općekulturnim sadržajima na sinkronijskoj i dijakronijskoj razini
Metode podučavanja
Predavanja i seminari; e-učenje.
Metode ocjenjivanja
Pismene provjere znanja, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Bagić, Krešimir. 2012. Rječnik stilskih figura. Zagreb: Školska knjiga.
 2. Biti, Vladimir. 2000. Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije. Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Zagreb: Matica hrvatska. (natuknice: analiza, čitanje, interpretacija)
 3. Kravar, Zoran. 1998. „Lirska pjesma”. U Uvod u književnost: Teorija, metodologija. Peto, poboljšano izdanje, ur. Zdenko Škreb i Ante Stamać, 379–412. Zagreb: Nakladni zavod globus.
 4. Lešić, Zdenko. 2008. Teorija književnosti. Beograd: Službeni glasnik.
 5. Pavličić, Pavao. 1993. Stih i značenje. Zagreb: ZAZNOK.
 6. Petrović, Svetozar. 1998. „Stih”. U Uvod u književnost: Teorija, metodologija. Peto, poboljšano izdanje, ur. Zdenko Škreb i Ante Stamać, 283–327. Zagreb: Nakladni zavod globus.
 7. Vuletić, Branko. 2005. Fonetika pjesme. Zagreb: FF press.
 8. Nikolić, Davor. 2019. Između zvuka i značenja: fonostilistički pristup hrvatskim usmenoretoričkim žanrovima. Zagreb: Disput.
Dopunska literatura
 1. Benčić, Živa i Dunja Fališevac, ur. 1995. Tropi i figure. Zagreb: Zavod za znanost o književnosti.
 2. Eagleton, Terry. 2007. How to Read a Poem. Malden: Blackwell Publishing.
 3. Zima, Luka. 1988. Figure u našem narodnom pjesništvu: s njihovom teorijom. Zagreb: Globus.
 4. Škiljan, Dubravko et al., ur. 2003. Leksikon antičkih termina. Zagreb: Antibarbarus.
 5. Solar, Milivoj. 2006. Rječnik književnog nazivlja. Zagreb: Golden marketing.
 6. Preminger, Alex i T. V. F. Brogan, ur. 1993. The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 7. Popović, Tanja, ur. 2007. Rečnik književnih termina. Beograd: Logos art.
 8. Lanham, Richard A. 1991 A Handlist of Rhetorical Terms. Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press.
 9. Cuddon, J. A. 1998. The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. London: Penguin books.
 10. Abrams, M. H. 1999. A Glossary of Literary Terms. Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers.
 11. Wainwright, Jeffrey. 2004. Poetry: the Basics. New York: Routledge.
 12. Užarević, Josip. 1991. Kompozicija lirske pjesme. Zagreb: Zavod za znanost o književnosti.
 13. Škarić, Ivo. 2008. Temeljci suvremenog govorništva. Zagreb: Školska knjiga.
 14. Slamnig, Ivan. 1981. Hrvatska versifikacija: narav, povijest, veze. Zagreb: Liber.
 15. Petrović, Svetozar. 1968. Problem soneta u starijoj hrvatskoj književnosti. Zagreb: JAZU.
 16. Maretić, Tomo. 1907. Metrika narodnih naših pjesama. Zagreb: Dionička tiskara.
 17. Kravar, Zoran. 1999. Stih i kontekst: teme iz povijesti hrvatskoga stiha. Split: Književni krug.
 18. Kravar, Zoran. 1993. Tema „stih”. Zagreb: Zavod za znanost o književnosti.
 19. Jurić, Slaven. 2006. Počeci slobodnoga stiha. Zadar: Thema.
 20. Hobsbaum, Philip. 1996. Metre, Rhythm and Verse Form. New York: Routledge.

Obavezan predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar