Naziv
Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova II
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Portugalski
ECTS
3
Šifra
170259
Semestri
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Obogaćivanje vokabulara, razvijanje sposobnosti kritičkog čitanja i tumačenja književnih tekstova, priprema za kolegij „Suvremena portugalska književnost 1“ i „Suvremena portugalska književnost 2“
Sadržaj
 1. Upoznavanje s nastavnim materijalom i obaveznom te dopunskom literaturom.
 2. Čitanje i tumačenje odabrane priče. Analiza vokabulara.
 3. Književna analiza odabranog teksta.
 4. Čitanje teksta i analiza sadržaja. Tumačenje leksičkih jedinica.
 5. Književna analiza zadnog teksta.
 6. Čitanje novog književnog teksta. Analiza sadržaja i vokabulara.
 7. Razgovor o književnom djelu. Književna analiza teksta.
 8. Tumačenje teksta. Analiza vokabulara. Književna analiza.
 9. Čitanje i analiza zadane priče. Analiza vokabulara.
 10. Književna analiza prethodno odabrane priče.
 11. Čitanje i tumačenje zadanog teksta. Analiza vokabulara.
 12. Književna analiza i uspoređivanje pročitanih pripovijetki.
 13. Uspoređivanje obrađenih tekstova.
 14. Kratak pregled kniiževnih tekstova.
 15. Priprema za usmeni kolokvij.

Ishodi učenja
 1. sažeti i protumačiti smisao portugalskih književnih tekstova
 2. prepoznati primarne i sekundarne izvore informacija i adekvatno ih koristiti u procesu razvijanja znanja i tumačenja tekstova
 3. razviti vještine učenja nužne za snalaženje u materiji vezanoj uz portugalski književno-povijesni kontekst i za nastavak studija u području književnosti na višoj razini studiranja
 4. pokazati kako tumačiti smisao književnog teksta te ga prilagoditi materinjem jeziku.
 5. protumačiti određene leksičke posebnosti.
Metode podučavanja
Individualni rad; rasprava
Metode ocjenjivanja
Usmeni kolokvij.

Obavezna literatura
 1. Melo, J. de. Antologia do Conto Português. Lisboa: Dom Quixote, 2003.
Dopunska literatura
 1. Hugo Mãe, V. Contos de Cães e Maus Lobos. Porto: Porto Editora, 2017. .
 2. Infante, U. Curso de Literatura de Língua Portuguesa. São Paulo: Editora Scipione, 2001.