Naziv
Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova I
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
30
Šifra
46991
Semestri
zimski
Satnica
Lektorske vježbe
30

Cilj
Razvijanje jezične kompetencije (prvenstveno razumijevanja pročitanog teksta te usmenog izražavanja u smislu interakcije i komentiranja), proširivanje i aktualiziranje kako vokabulara tako i prikladnih gramatičkih struktura na primjerima novinskog žanra.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s planom i programom kolegija i studentskim obvezama
 2. Pisana sredstva priopćavanja (ozbiljna, žuta, tabloidi)
 3. Vijest
 4. Reportaža
 5. Komentar
 6. Intervju
 7. Pismena provjera znanja
 8. Pisma uredniku
 9. Turistički vodič
 10. Športska zbivanja
 11. Kulturni vodič
 12. Obavijest
 13. Zabava
 14. Komercijalni oglasi
 15. Projekt: male novine

Ishodi učenja
 1. Student će biti kadar upotrebljavati morfosintaktičke strukture španjolskog jezika i analizirati ih u različitim oblicima pismenog i usmenog izražavanja.
 2. Student će biti kadar ispravno koristiti komunikacijske receptivne i produktivne vještine.
 3. Student će razviti vještine timskog rada i predstavljanja tog rada u području španjolskog jezika.
 4. Student će moći samostalno razumjeti pisani novinski tekst o različitim temama društvenog života.
 5. Student će biti kadar u usmenom i pisanom izričaju samostalno koristiti vokabular iz područja novinskog žanra.
 6. Student će biti kadar samostalno i argumentirano kreirati pisani novinski tekst koji pripada različitim novinskim rubrikama.
 7. Student će upoznati elemente hispanske civilizacije i kulture.
Metode podučavanja
Interaktivno poučavanje; samostalno učenje
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje. Studenti su uz redovito pohađanje nastave dužni izrađivati tjedne zadatke, položiti provjeru znanja te sudjelovati u izradi i prezentaciji grupnog projekta.

Obavezna literatura
 1. Rječnici: jednojezični, dvojezični, rječnici sinonima i antonima
 2. Fotokopije autentičnih tekstova iz dnevnog i periodičnog tiska Španjolske i zemalja Hispanske Amerike e autentičnih tekstova iz šp. dnevnog ili periodičnog tiska
Dopunska literatura
 1. Iglesias Casal, I., Prieto Grande, M.: ! A toda pagina !, Edinumen, Madrid, 2001

Izborni predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar