Naziv
Vrednovanje i ocjenjivanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS bodovi
3
Šifra
117813
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Osposobljavanje budućih nastavnika kako za vrednovanje i ocjenjivanje tako i za sastavljanje testova prema razinama ZEROJ-a
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij, literatura, studentske obveze . Temeljni pojmovi i nazivi.
 2. Osnovne značajke vrednovanja u području stranih jezika
 3. Jezično testiranje
 4. Jezično testiranje
 5. Vrednovanje komunikacijske kompetencije
 6. Vrednovanje komunikacijske kompetencije
 7. Vrednovanje u didaktičkom okruženju
 8. Vrednovanje vještine slušanja
 9. Vrednovanje vještine govora
 10. Vrednovanje vještine čitanja
 11. Vrednovanje vještine pisanja
 12. Vrednovanje vokabulara
 13. Vrednovanje gramatike
 14. Alternativni oblici vrednovanja
 15. Ponavljanje

Ishodi učenja
 1. definirati i objasniti ključne pojmove vezane za vrednovanje i ocjenjivanje u području nastave stranih jezika
 2. opisati vrste vrednovanja i skala za vrednovanje učenikovih znanja i sposobnosti
 3. objasniti osnovne značajke pojedinih tipova vrednovanja
 4. objasniti osnovne značajke pojedinih vrsta skala vrednovanja
 5. analizirati zadatke kojima se mjere različite sastavnice komunikacijske kompetencije
 6. samostalno izraditi zadatke za primjereno vrednovanje znanja pojedinih sastavnica komunikacijske kompetencije španjolskog kao stranog jezika
 7. samostalno planirati sve vidove vrednovanja prilagođene kontekstu u kojem se odvija poučavanje i učenje španjolskog kao stranog jezika
Metode podučavanja
Interaktivno predavanje, grupna rasprava, suradničko učenje, samostalno učenje, projektna nastava.
Metode ocjenjivanja
Studenti su dužni redovito pohađati nastavu i sudjelovati u raspravama i rješavanju samostalnih zadataka tijekom seminara. U drugom dijelu semestra, studenti u skupinama prema zadanim kriterijima moraju konzultirati stručnu literaturu te samostalno prikazati temu po dogovoru vezanu uz vrednovanje određene jezične vještine/područja znanja te samostalno izraditi test koji se zatim analizira na satu. U pisanom ispitu moraju pokazati vladanje ključnim pojmovima s područja te sposobnost planiranja svih vidova vrednovanja prilagođenog kontekstu u kojem se odvijaju poučavanje i učenje španjolskog kao stranog jezika, a u skladu s ishodima učenja definiranima za kolegij.

Obavezna literatura
 1. Eres Fernández, I. Gretel M., Rádis Baptista, Lívia Márcia Tiba (2010), La enseñanza de lenguas extranjeras y la evaluación, Madrid: Arco Libros.
 2. Figueras Casanovas, N., Puig Soler, F. (2013), Pautas para la evaluación del español como lengua extranjera, Madrid: Edinumen.
 3. Petrović, E. (1998), Teorija nastave stranih jezika, Zagreb: Školska knjiga.
 4. Prebeg Vilke, M. (1998), Uvod u glotodidaktiku, Zagreb: Školska knjiga.
 5. Vijeće Europe (2001), Zajednički europski referentni okvir za jezike, Zagreb: Školska knjiga.
Dopunska literatura
 1. Bagarić Medve, V. (2012), Komunikacijska kompetencija - Uvod u teorijske, empirijske i primijenjene aspekte komunikacijske kompetencije u stranome jeziku, Osijek: Filozofski fakultet
 2. Bachman, L. (1990), Fundamental considerations in language testing, Oxford: Oxford University Press
 3. Hughes, A. (2003), Testing for Language Teachers, Cambridge: Cambridge University Press

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij