Naziv
Vulgarni latinitet
Organizacijska jedinica
Katedra za latinski jezik i rimsku književnost
ECTS
6
Šifra
51432
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
45
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Pojam i definicija vulgarnog latinskog, izvori za proučavanje vulgarnog latinskog, glasovne i morfosintaktične osobitosti, analiza odabranih tekstova. Analizom odabranih tekstova poučavani će uočiti i biti sposobni protumačiti osobitosti govornog latinskog jezika u njegovoj opreci s „klasičnim književnim“ jezikom.
Sadržaj
 1. uvodni sat: dogovor, literatura
 2. općeniti pregled materije: pitanje definicije i trajanja VL / tekst: prilog 1
 3. općeniti pregled materije: pitanje jedinstva VL; odnos prema romanskim jezicima / tekst: voštana pločica iz Fayuma (ugovor Eshina Flavijana)
 4. fonološka obilježja vulgarnog latiniteta: vokalizam / tekst: Appendix Probi (izbor prema Tekavčiću)
 5. fonološka obilježja vulgarnog latiniteta: konsonantizam / tekst: pompejanski zidni natpisi, nadgrobni natpisi, tabellae defixionum (izbor prema Tekavčiću i Pisaniju)
 6. morfološka obilježja vulgarnog latiniteta: imena / tekst: pompejanski zidni natpisi, nadgrobni natpisi, tabellae defixionum (izbor prema Tekavčiću i Pisaniju)
 7. morfološka obilježja vulgarnog latiniteta: imena /tekst: pisma Klaudija Terencijana
 8. morfološka obilježja vulgarnog latiniteta: glagoli / tekst: pisma Klaudija Terencijana
 9. sintaktička obilježja vulgarnog latiniteta: sintaksa padeža / tekst: izbor iz Itinerarium Egeriae (prema Tekavčiću)
 10. sintaktička obilježja vulgarnog latiniteta: sintaksa padeža / tekst: izbor iz Vetus Latina i Vulgata (prema Tekavčiću i Diazu)
 11. sintaktička obilježja vulgarnog latiniteta: sintaksa rečenice / tekst: izbor iz formule i diplome (izbor prema Tekavčiću i Diazu)
 12. sintaktička obilježja vulgarnog latiniteta: sintaksa rečenice / tekst: izbor iz Petronii Satyrica (poglavlja 41-46)
 13. leksička obilježja vulgarnog latiniteta: tvorba riječi, pomaci u značenju, posuđenice / tekst: izbor iz Petronii Satyrica (poglavlja 41-46)
 14. leksička obilježja vulgarnog latiniteta: geografska distribucija leksika / tekst: izbor iz Petronii Satyrica (poglavlja 41-46)
 15. rezime

Ishodi učenja
 1. identificirati i opisati etape u razvoju govornog latinskog idioma
 2. nabrojati i opisati čimbenike koji su utjecali na udaljavanje pisanog i govornog latinskog jezika
 3. uočiti i objasniti fonološka, morfološka, sintaktička i semantička odstupanja od klasične norme karakteristična za kasnolatinske tekstove
 4. identificirati i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese u antičkom Rimu
 5. uočiti i objasniti fonološka, morfološka, sintaktička i semantička odstupanja od klasične norme karakteristična za starolatinske, kasnolatinske i srednjovjekovne latinske tekstove
 6. samostalno se i kritički služiti znanstvenom i stručnom literaturom
 7. koristiti strani jezik struke za jezičnu interakciju s govornicima toga jezika i za čitanje stručne literature
Metode podučavanja
teorijski opis jezičnih osobitosti vulgranog latinskog i njihovo oprimjerivanje na konkretnim tekstovima; samostalan rad studenata: priprema zadanih tekstova, zajedničko čitanje i zajednički razgovor o njima.
Metode ocjenjivanja
Jedan pismeni ispit od 45 minuta (60% mogućih bodova): analiza odabranog teksta (oko 100 riječi) u kojem postoje karakteristični oblici vulgarnog latinskoga jezika i prijevod tog teksta,
Jedan usmeni ispit od 30 minuta (40 % bodova)

Obavezna literatura
 1. P. Tekavčić, Uvod u vulgarni latinitet (s izborom tekstova), Zagreb 1970.
 2. V. Väänänen, Introduction au latin vulgaire, Paris 1963.
 3. L. R. Palmer, The Latin Language, London 1999.
 4. M. C. Díaz y Díaz, Antología del latín vulgar, Madrid, 1962.
 5. Dodatni materijali (dijele se tijekom nastave)
 6. 1. Vittore Pisani, Testi latini arcaici e volgari (con commento glottologico). Rosenberg & Sellier, Torino 1975.
Dopunska literatura
 1. E. Löfstedt, Late Latin, Oslo 1959.
 2. C. Tagliavini, Le origini delle lingue neolatine, Bologna 1959.
 3. Ch. Lee, Linguistica romanza, Roma 2002.

Obavezan predmet na studijima
Stari studiji
 1. Latinski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar