Naziv
Zlatni vijek španjolske književnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
40
Šifra
95335
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Upoznati studente s osnovama srednjovjekovne španjolske književnosti i španjolske književnosti XVI. i XVII. stoljeća i osposobiti ih za samostalno proučavanje, analizu i komentiranje sadržaja zadanih kolegijem.
Sadržaj
 1. Obrazloženje izvedbenog programa. Pregled španjolske književnosti srednjeg vijeka. Srednjovjekovno pjesništvo. Cantar de Mio Cid. Znanstvena proza Alfonsa X. Mudrog.
 2. Arcipreste de Hita: Libro de Buen Amor. Don Juan Manuel: El conde Lucanor. Fernando de Rojas: La Celestina.
 3. Jorge Manrique: Coplas por la muerte de su padre. Značajke španjolske renesanse (podjela, povijesno-političke prilike, kultura, religija, jezik).
 4. Španjolsko pjesništvo šesnaestog stoljeća (metrika, strofe, predstavnici, osnovne značajke).
 5. Pjesništvo Garcilasa de la Vege. Španjolski mistici (San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila). Predstavnici škole iz Salamanke i škole iz Seville: Fray Luis de León i Fernando de Herrera.
 6. Narativne književne vrste u XVI. stoljeću. Povijesni razvoj romana i romaneskni žanrovi u španjolskoj književnosti. Pikarski roman XVI.stoljeća: Lazarillo de Tormes.
 7. Značajke španjolskog baroka (podjela, povijesno-političke prilike, kultura, religija, društvo). Poetika kulteranizma i konceptizma: Luis de Góngora y Argote i Francisco de Quevedo y Villegas.
 8. Miguel de Cervantes: Entremeses; Novelas ejemplares.
 9. Pikarski roman XVII. stoljeća. Kolokvij.
 10. Miguel de Cervantes: Bistri vitez don Quijote od Manche.
 11. Kazalište Zlatnog vijeka: popularizacija kazališta, dramske vrste i izvedbene konvencije; Lope de Vega: Arte nuevo de hacer comedias.
 12. Lope de Vega: El mejor alcalde, el rey.
 13. Tirso de Molina.
 14. Calderón de la Barca: La vida es sueño.
 15. Ponavljanje.

Ishodi učenja
 1. Moći će primijeniti znanje u rješavanju problema na području kojim se kolegij bavi.
 2. Moći će prikazati svoje znanje u komunikaciji sa stručnjacima na svom području te procijeniti tuđa znanja i kompetencije.
 3. Student će moći opisati, objasniti i komentirati razvoj književnih vrsta i dominantnih stilova u španjolskoj književnosti Zlatnoga vijeka, kao i terminologiju vezanu uz to područje.
 4. Moći će analizirati djela obvezatne primarne literature te primijeniti iste analitičke postupke na drugim tekstovima iz navedenog razdoblja.
 5. Moći će usmeno i pismeno argumentirati svoje kritičko mišljenje o književnosti Zlatnoga vijeka na španjolskom jeziku.
 6. Moći će opisati i objasniti razvoj književnih vrsta i dominantnih stilova u hispanskim književnostima
 7. Moći će primijeniti naučenu književnu kritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književno-stilskim formacijama i tumačenju književnih djela.
 8. Bit će kadar interpretirati relevantne podatke iz hispanskih književnosti te ih moći koristiti u širem sagledavanju kulturnih i društvenih pojava.
Metode podučavanja
Izravno poučavanja na predavanjima. Poučavanje vođenim otkrivanjem i raspravom tijekom analize i kritičkog tumačenja tekstova primarne literature na predavanjima. Samostalno učenje tijekom čitanja primarne literature i pripremanju za polaganje završnog pismenog ispita.
Metode ocjenjivanja
Aktivnim sudjelovanjem u nastavi studenti moraju objasniti i komentirati osnove stilske tendencije u književnosti Zlatnoga vijeka. Također moraju analizirati odabrane tekstove koje su prethodno pročitali i pripremili za predavanje. Moraju argumentirati svoja stajališta i komentirati ih u suradnji s ostalim studentima. Također moraju primijeniti stečeno znanje u prikazu i analizi djela obvezatne primarne literature. Tijekom semestra ocjenjuje se i vrednuje: studentovo sudjelovanje u navedenim aktivnostima na nastavi, uspjeh u analizi primarne literature, te sposobnost objašnjavanja, sinteze i prikaza osnovnih znanja iz španjolske književnosti Zlatnoga vijeka na pismenom ispitu.
Studenti koji su iz kontinuirane evaluacije tijekom semestra dobili negativnu ocjenu dužni su polagati i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Anónimo: Lazarillo de Tormes
 2. Calderón de la Barca: La vida es sueño
 3. 3. Cervantes, Miguel de: Don Quijote de la Mancha I (1-14, 33-35, 39-41); Don Quijote de la Mancha II (1-3, 42-45, 53, 73-74)
 4. Vega, Lope de: El mejor alcalde, el rey
 5. Rico, Francisco: Historia y crítica de la literatura española, sv. 1 i 2, Crítica, Madrid, 1991.
 6. Menández Peláez, Jesús i Arellano, Ignacio: Historia de la literatura española: Renacimiento y Barroco, Everest, León, 2005.
 7. Alvar, Carlos; Mainer, José-Carlos, Navarro, Rosa: Breve historia de la literatura española, Alianza, Madrid, 2014.
 8. Alvar, Carlos; Mainer, José-Carlos, Navarro, Rosa: Breve historia de la literatura española, Alianza, Madrid, 2014.
 9. Skripta s uručcima s predavanja, člancima i odlomcima iz književnih djela
Dopunska literatura
 1. Willson, Edward Meyron; Moir, Duncan: Historia de la literatura española III. Siglo de Oro: teatro, Ariel, Barcelona, 1984.
 2. Vilar, Pierre: Historia de España, Grijalbo, Barcelona, 1982.
 3. Maravall, José Antonio: La cultura del Barroco, Ariel, Barcelona, 2002.
 4. Jones, R. O. : Historia de la literatura española III. Siglo de Oro: prosa y poesía, Ariel, Barcelona, 1984.
 5. Guillón, Ricardo (ur.): Diccionario de la literatura española e hispanoamericana, Alianza, Madrid, 1993.
 6. Estébanez Calderón, Demetrio: Diccionario de los términos literarios, Alianza,Madrid, 2001.
 7. Díez Borque, José María: Los espectáculos del teatro y de la fiesta en el Siglo de Oro español, Antoni Bosch, Barcelona, 1978.
 8. Deyermond, Alan: : Historia de la literatura española I. La Edad Media, Ariel, Barcelona, 1984.
 9. Blanco Aguinaga, Carlos, Rodríguez Puértolas, Julio, Zavala, Iris Milagros, Historia social de la literatura española, Akal, Madrid, 2000.
 10. Alborg, Juan Luis: Historia de la literatura española. Época Barroca, Gredos, Madrid, 1974.

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar