Naziv
Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
3
Šifra
60139
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Stjecanje produbljenijeg znanja o modernoj lingvistici, upoznavanje složenijih pristupa jezičnim problemima te, kroz to, razvitak analitičkih sposobnosti na polju lingvistike.
Sadržaj
 1. Obrazloženje plana i programa rada; literatura; obveze studenata. Uvod u čitanje, čitanje, komentar i diskusija odabranih tekstova značajnih francuskih lingvista XX stoljeća - strukturalizam i oko strukturalizma: E. Benveniste, G. Guillaume, A. Martinet, L. Tesnière i dr.
 2. Saussure: prekid s tradicijom 19. stoljeća. Jezični sustav, sinkronija, teorija znaka, arbitrarnost znaka, pojam vrijednosti znaka. Strukturalizam. Čitanje i komentar 1. poglavlja knjige Linguistiques contemporaines, Fuchs/Le Goffic, Hachette.
 3. Funkcionalizam A. Martineta. Dvostruka artikulacija. Monemi. Ekonomičnost i zalihost jezičnog izraza. Funkcionalna sintaksa.
 4. Čitanje i komentar izvadaka iz Eléments de linguistique générale i Syntaxe générale, Paris, Colin
 5. Čitanje i komentar 2. poglavlja knjige Linguistiques contemporaines, Fuchs/Le Goffic, Hachette.
 6. Strukturalna sintaksa Lucien Tesnièrea, uvod u čitanje Eléments de syntaxe structurale, Paris, Klincksieck.
 7. Čitanje i komentar Eléments de syntaxe structurale, Paris, Klincksieck, u dijelovima.
 8. Čitanje i komentar 3. poglavlja knjige Linguistiques contemporaines, Fuchs/Le Goffic, Hachette.
 9. G. Guillaume, psihosistematika jezika, uvod u čitanje odlomaka Langage et science du langage, Québec, Presses de l’Université de Laval.
 10. Čitanje i komentar 1. dijela 4. poglavlja poglavlja knjige Linguistiques contemporaines, Fuchs/Le Goffic, Hachette.
 11. Čitanje i komentar odlomka iz knjige G. Guillaume Langage et science du langage, Québec, Presses de l’Université de Laval.
 12. Emile Benveniste, lingvistika iskazivanja, uvod u čitanje odlomaka Problèmes de linguistique générale Svezak 1 i 2, Paris, Gallimard.
 13. Čitanje i komentar poglavlja 20 Problèmes de linguistique générale Svezak 1: „La nature des pronoms“, u dijelovima.
 14. 14 Čitanje i komentar poglavlja II :V „L’appareil formel de l’énonciation“ , Problèmes de linguistique générale Svezak 2.
 15. Iskazivanje i pragmatika. Čitanje i komentar 11. poglavlja knjige Linguistiques contemporaines, Fuchs/Le Goffic, Hachette.

Ishodi učenja
 1. Student će moći polazeći od raznovrsnih suvremenih lingvističkih teorija i pristupa, opisati i protumačiti smisao obrađenih jezikoslovnih tekstova na francuskome jeziku.
 2. Student će moći kritično i analitično pristupati konkretnom tekstu te uspješno analizirati tekstualne i izvantekstualne činjenice potrebne za kvalitetnu interpretaciju jezikoslovnog teksta na francuskome jeziku.
 3. Student će moći integrirati znanja i upravljati složenim situacijama, ilustrirati probleme te kreirati vlastite sudove o činjenicama iz područja francuske lingvistike.
 4. Student će moći zastupati vlastita mišljenja, komentirati te samostalno istraživati i razlikovati tekstove značajnih francuskih i frankofonih lingvista 20. i 21. stoljeća, vrednujući prikladnost određenog metodološkog postupka s obzirom na zadani problem, dokazati njegovu vrijednost te argumentirano obrazložiti.
 5. Student će moći učinkovito se koristiti rječnikom u cilju proširenja vokabulara i sažeti složene tekstove s područja francuske lingvistike napisane na francuskome jeziku.
 6. Student će moći vrednovati specijalizirane činjenice, pojmove, postupke, principe i teorije unutar područja francuske lingvistike te ustanoviti sličnosti i razlike na druga područja i probleme jezične znanosti i filologije.
 7. Student će moći prikupiti, raščlaniti, kategorizirati relevantne podatke iz područja francuske lingvistike potrebne za donošenje zaključaka vezanih uz lingvistički opis francuskoga jezika te uz bitna društvena, etička ili znanstvena pitanja.
 8. Student će moći prepoznati i klasificirati probleme na polju francuskog jezikoslovlja i povezati ih s hrvatskim jezičnim sustavom, i ostalim jezičnim sustavima koje poznaje.
 9. Student će svojim riječima moći i stručnjacima i laicima izraziti sadržaje i ideje iz francuske lingvistike.
 10. Student će moći procijeniti vlastite interese i kompetencije te temeljem integriranih vještina učenja odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja.
Metode podučavanja
Seminar. Čitanje i interpretacija tekstova.
Metode ocjenjivanja
Pismena provjera, ispit.

Obavezna literatura
 1. Fuchs C., Le Goffic P. (2007) Les linguistiques contemporaines, Hachette, Paris
 2. Martinet A. (1960) Eléments de linguistique générale, Colin, Paris (u dijelovima/extracts)
 3. Martinet A. (1965) La linguistique synchronique, PUF, Paris (u dijelovima/extracts)
 4. Benveniste E. (1966) Problèmes de linguistique générale, tome I, Gallimard, Paris (u dijelovima/extracts)
 5. Tesnière, L. (1959) Eléments de syntaxe structurale, Klincksieck, Paris (u dijelovima/extracts)
 6. Benveniste E. (1974) Problèmes de linguistique générale, tome II, Gallimard, Paris (u dijelovima/extracts)
 7. Guillaume G. (1964) Langage et science du langage, Presses de l’Université de Laval, Québec, et Nizet, Paris (u dijelovima/extracts)
Dopunska literatura
 1. Jacob A. (1973) Genèse de la pensée linguistique, A. Colin, Paris
 2. Mounin, G. (1972) La linguistique du XXe siècle, Presses Universitaires de France, Paris
 3. Pavelin B. (2000-2001) Actes locutoire, illocutoire, perlocutoire, SRAZ XLV-XLVI, 109-117, Zagreb

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 2. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij