Naziv
Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
3
Šifra
60146
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
30

Cilj
Stjecanje produbljenijeg znanja o modernoj lingvistici, upoznavanje kompliciranijih pristupa jezičnim problermima te, kroz to, razvitak analitičkih sposobnosti na polju lingvistike.
Sadržaj
 1. Uvod: Obrazloženje plana i programa rada; literatura; obveze studenata
 2. Uvod u čitanje tekstova iz 2. dijela knjige Linguistiques contemporaines, Fuchs/Le Goffic, Hachette Tema : Grammaires formelles
 3. Čitanje, komentar i diskusija 6. poglavlja knjige Linguistiques contemporaines, Fuchs/Le Goffic, Hachette. Tema: Noam Chomsky - standardna teorija
 4. Čitanje, komentar i diskusija 7. poglavlja knjige Linguistiques contemporaines, Fuchs/Le Goffic, Hachette. Tema: Novija proširenja Chomskyjeve teorije
 5. Uvod u čitanje: Maurice Gross: iscrpan opis sintakse francuskoga jezika
 6. Čitanje, komentar i diskusija : Méthodes en syntaxe, Paris: Hermann, 1975. (u dijelovima)
 7. Čitanje, komentar i diskusija 8. poglavlja knjige Linguistiques contemporaines, Fuchs/Le Goffic, Hachette. Čitanje, komentar i diskusija 8. poglavlja knjige Linguistiques contemporaines, Fuchs/Le Goffic, Hachette.Tema: 8. Novi sintaktički modeli: Leksička funkcionalna gramatika Joan Bresnan, 2. Gazdarova generalizirana sintagmatska gramatika
 8. Čitanje, komentar i diskusija 10. poglavlja knjige Linguistiques contemporaines, Fuchs/Le Goffic, Hachette. Tema: Semantika, logika i kognicija
 9. Uvod u čitanje: Bernard Pottier - semantički pristup na razini morfema, iskaza i teksta
 10. Čitanje, komentar i diskusija B. Pottier: Sémantique générale, Paris:PUF, Collection « Linguistique nouvelle », déc. 1992 (u dijelovima)
 11. Iskazivanje, pragmatika i teorija polifonije. Uvod u čitanje: Oswald Ducrot
 12. Dire et ne pas dire, Paris: Hermann, 1972. (u dijelovima)
 13. Les mots du discours, Paris: Minuit, 1980. (u dijelovima)
 14. Le dire et le dit, Paris: Minuit, 1984. (u dijelovima)
 15. J. Moechler i A. Reboul: Dictionnaire encyclopédique de pragmatique, 1994: Paris: Ed. du Seuil (u dijelovima)

Ishodi učenja
 1. Student će moći vrednovati specijalizirane činjenice, pojmove, postupke, principe i teorije unutar područja francuske lingvistike te ustanoviti sličnosti i razlike na druga područja i probleme jezične znanosti i filologije.
 2. Student će moći prikupiti, raščlaniti, kategorizirati relevantne podatke iz područja francuske lingvistike potrebne za donošenje zaključaka vezanih uz lingvistički opis francuskoga jezika te uz bitna društvena, etička ili znanstvena pitanja.
 3. Student će moći prepoznati i klasificirati probleme na polju francuskog jezikoslovlja i povezati ih s hrvatskim jezičnim sustavom, i ostalim jezičnim sustavima koje poznaje.
 4. Student će svojim riječima moći i stručnjacima i laicima izraziti sadržaje i ideje iz francuske lingvistike.
 5. Student će moći kritički vrednovati i kreativno sudjelovati u rješavanju novih i složenih problema polazeći od deskriptivnih i metodoloških pojmova relevantnih za lingvistički opis francuskoga jezika povezivanjem znanja pojedinih područja lingvističke analize.
 6. Student će moći stručnjacima i laicima jasno i nedvosmisleno komunicirati svoje zaključke te znanje i argumente koji ih podupiru iz područja francuskog jezika i jezikoslovlja.
 7. Student će moći protumačiti i sažeti na francuskome jeziku raznovrsne znanstveno-stručne tekstove s područja francuske lingvistike.
 8. Student će moći samostalno i odgovorno upravljati i voditi razvojne aktivnosti u području poznavanja francuskoga jezika i francuske lingvistike te stečeno znanje, razumijevanje i sposobnosti čitanja i interpretacije tekstova francuske lingvistike na francuskome jeziku primijeniti u novim ili nepoznatim situacijama u širem i interdisciplinarnom, multidisciplinarnom i transdisciplinarnom kontekstu.
 9. Student će moći razviti vještine učenja koje omogućavaju cjeloživotno obrazovanje na području francuskog jezika i jezikoslovlja.
 10. Student će moći procijeniti vlastite interese i kompetencije te temeljem integriranih vještina učenja odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja.
Metode podučavanja
Seminar. Čitanje i interpretacija tekstova.
Metode ocjenjivanja
Pismena provjera i ispit.

Obavezna literatura
 1. Fuchs C., Le Goffic P. (2007) Les linguistiques contemporaines; Paris: Hachette
Dopunska literatura
 1. Gross M. Méthodes en syntaxe, Paris: Hermann, 1975. (u dijelovima)
 2. Pottier B. Sémantique générale, Paris:PUF, Collection « Linguistique nouvelle », déc. 1992 (u dijelovima)
 3. Ducrot O. Dire et ne pas dire, Paris: Hermann, 1972. (u dijelovima)
 4. Ducrot O. Les mots du discours, Paris: Minuit, 1980. (u dijelovima)
 5. Ducrot O. Le dire et le dit, Paris: Minuit, 1984. (u dijelovima)
 6. Moechler J. i A. Reboul: Dictionnaire encyclopédique de pragmatique, 1994: Paris: Ed. du Seuil (u dijelovima)
 7. Arrivé M. i J-C. Chevalier; La Grammaire. Lectures

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
 2. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij