Naziv
Dramsko stvaralaštvo Miroslava Krleže
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
4
Šifra
118105
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija jest upoznavanje s dramskim stvaralaštvom Miroslava Krleže kroz analizu reprezentativnih djela autorova opusa. Bit će obuhvaćena kompletna Krležina dramska produkcija od mladenačkih "legendi", preko tzv. prijelaznih drama do "Glembajevskog ciklusa". Analitičko žarište kolegija bit će postavljeno na stilske, teatarske, kulturološke i političke aspekte Krležinih tekstova, njihovu recepciju u književnoj historiografiji i teatrologiji, te suvremenim teorijskim čitanjima.
Sadržaj
 1. Uvodni sat: upoznavanje s dramskim opusom Miroslava Krleže
 2. Prva Krležina drama:" Legenda". Stilske karakteristike, biblijski intertekst, antitetički paralelizam.
 3. "Kraljevo" i ekspresionistički teatar. Theatrum mundi. Masa kao lik.
 4. "Michelangelo Buonarroti": tragedija genija, antinomija, umjetnost
 5. "Kristofor Kolumbo": utopijski projekt; genij i masa. Stari i novi svijet.
 6. "Adam i Eva": arhetipska struktura, resemantizacija biblijskog predloška.
 7. Kvantitativna i kvalitativna dramaturgija. Krležino "Osječko predavanje" i refleksi u dramskom stvaralaštvu.
 8. "Golgota": drama kolektiva. Politički teatar: teorija i praksa. Inverzija biblijskog predloška.
 9. "Vučjak": novi dramski model. Raskorak između ideala i stvarnosti.
 10. "U logoru": Krležine prerade vlastitih drama, I. svjetski rat.
 11. Glembajevski ciklus. Geneza. "Gospoda Glembajevi" kao psihološka drama.
 12. "U agoniji": kriza građanskog braka. Muški i ženski principi.
 13. "Leda": dekadencija. Model dramaturgije.
 14. "Aretej": povratak ishodištima. Kružni tijek povijesti.
 15. Zaključak i sinteza

Ishodi učenja
 1. analizirati, interpretirati, kritički vrednovati tekstove starije, novije i usmene hrvatske književnosti te zauzeti primjeren stav prema književnoj kritici
 2. analizirati i vrednovati pojave i procese u hrvatskoj književnosti u povijesnom kontekstu
 3. integrirati analizu književnih tekstova sa stečenim znanjima iz drugih humanističkih i nekih društvenih disciplina
 4. primijeniti naučene spoznaje o znanosti o književnosti i književnopovijesnim razdobljima u analizi i tumačenju književnih djela
Metode podučavanja
Predavanje, rasprava, različiti oblici multimedijalne prezentacije, rad na tekstu.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama.

Obavezna literatura
 1. Čale Feldman, Lada, Ekonomija u agoniji: Krležina Laura kroz glumačka desetljeća, u: Brković, Ivana i Tatjana Pišković (ur.), Izvedbe roda u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi. Zbornik radova 46. seminara Zagrebačke slavističke škole, FF Press, Zagreb 2018, str. 41-63.
 2. Čale, Morana, Legende o Antikristu: Krleža, Nietzsche i tekstualne krivotvorine, u: Pavlović, Cvijeta et al. (ur.), Komparativna povijest hrvatske književnosti. (Ne)pročitani Krleža: od teksta do popularne predodžbe, Književni krug Split, Split-Zagreb 2013, str. 166-189.
 3. Donat, Branimir, O pjesničkom teatru Miroslava Krleže, Zagreb 1970.
 4. Gašparović, Darko, Drammatica krležiana, Zagreb 1976.
 5. Hećimović, Branko, 13 hrvatskih dramatičara, Zagreb 1976.
 6. Isti, Krležine nadopune vlastitih dramskih djela i geneza drame „U agoniji“, u: Dani hvarskog kazališta. Miroslav Krleža, sv. 8, Književni krug, Split 1981, str. 178-213.
 7. Karahasan, Dževad, Model u dramaturgiji na primjeru Krležina glembajevskog ciklusa, Cekade, Zagreb 1988.
 8. Nemec, Krešimir, Glasovi iz tmine. Krležološke rasprave (poglavlja Struktura Krležinih antinomija, Krležina „Leda“: od umjetnosti do dekadencije i kiča) Zagreb 2017.
 9. Šicel, Miroslav, Krleža i hrvatska dramska tradicija, u: Dani hvarskog kazališta. Miroslav Krleža, sv. 8, Književni krug, Split 1981, str. 19-42.
 10. Žmegač, Viktor, Krležini evropski obzori, Zagreb 1986.
 11. Isti, Krleža u kontekstu evropske dramske književnosti, u: Dani hvarskog kazališta. Miroslav Krleža, sv. 8, Književni krug, Split 1981, str. 5-18.
 12. Krležijana (odabrane natuknice), pristup: http://krlezijana.lzmk.hr/
Dopunska literatura
 1. Vaupotić, Miroslav, Siva boja smrti. Zagreb, 1974.
 2. Senker, Boris, Hrestomatija novije hrvatske drame I. dio. Zagreb, 2000.
 3. Karahasan, Dževad, Model u dramaturgiji. Zagreb, 1988.
 4. Lasić, Stanko, Krležologija I-VI. Zagreb, 1989-1993.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar