Naziv
Dramsko stvaralaštvo Miroslava Krleže
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
118105
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija jest upoznavanje s dramskim stvaralaštvom Miroslava Krleže kroz analizu reprezentativnih djela autorova opusa. Bit će obuhvaćena kompletna Krležina dramska produkcija od mladenačkih "legendi", preko tzv. prijelaznih drama do "Glembajevskog ciklusa". Analitičko žarište kolegija bit će postavljeno na stilske, teatarske i kulturološke aspekte Krležinih tekstova, njihovu recepciju u književnoj historiografiji i teatrologiji, kao i odjeke Krležine dramske poetike u tekstovima suvremenih hrvatskih dramatičara.
Sadržaj
 1. Uvodni sat: upoznavanje s dramskim opusom Miroslava Krleže
 2. Prva Krležina drama:" Legenda". Stilske karakteristike, biblijski intertekst, antitetički paralelizam.
 3. "Kraljevo" i ekspresionistički teatar. Theatrum mundi. Masa kao lik.
 4. "Michelangelo Buonarroti": tragedija genija, antinomij, ritam radnje.
 5. "Kristofor Kolumbo": utopijski projekt; genij i masa. Stari i novi svijet.
 6. "Adam i Eva": arhetipska struktura, resemantizacija biblijskog predloška.
 7. Kvantitativna i kvalitativna dramaturgija. Krležino "Osječko predavanje" i refleksi u dramskom stvaralaštvu.
 8. "Golgota": drama kolektiva. Politički teatar: teorija i praksa. Inverzija biblijskog predloška.
 9. "Vučjak": novi dramski model. Raskorak između ideala i stvarnosti.
 10. "U logoru"
 11. Glembajevski ciklus. Geneza. "Gospoda Glembajevi" kao psihološka drama.
 12. "U agoniji": kriza građanskog braka. Muški i ženski principi.
 13. "Leda": sumrak morala. Model dramaturgije.
 14. "Aretej": povratak ishodištima. Kružni tijek povijesti.
 15. Zaključak

Ishodi učenja
 1. analizirati, interpretirati, kritički vrednovati dramske tekstove Miroslava Krleže obuhvaćene syllabusom u kontekstu hrvatske književnosti 20. stoljeća
 2. uočiti razlike između dramskoga teksta i izvedbe/predstave
 3. analizirati i vrednovati dramsko stvaralaštvo M. Krleže u povijesnom, društvenom i kulturnom kontekstu
 4. razviti vlastita teorijska tumačenja dramskih tekstova Miroslava Krleže i kulturnog konteksta u kojem su nastajali
 5. stjecanje komepetencija u tumačenju dramskih tekstova i kazališnih predstava
Metode podučavanja
Poučavanje, rasprava, različiti oblici multimedijalne prezentacije, dijaloška nastava i rad na tekstu. Zajednički odlazak u kazalište i analiza odnosa tekta i predstave.
Metode ocjenjivanja
Pismena provjera usvojenosti činjenica, redovito pisanje eseja o svakom tekstu, pismena provjera sposobnosti analize i sinteze kroz esejistička pitanja.

Obavezna literatura
 1. Čale Feldman, Lada, Ekonomija u agoniji: Krležina Laura kroz glumačka desetljeća, u: Brković, Ivana i Tatjana Pišković (ur.), Izvedbe roda u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi. Zbornik radova 46. seminara Zagrebačke slavističke škole, FF Press, Zagreb 2018, str. 41-63.
 2. Čale, Morana, Legende o Antikristu: Krleža, Nietzsche i tekstualne krivotvorine, u: Pavlović, Cvijeta et al. (ur.), Komparativna povijest hrvatske književnosti. (Ne)pročitani Krleža: od teksta do popularne predodžbe, Književni krug Split, Split-Zagreb 2013, str. 166-189.
 3. Donat, Branimir, O pjesničkom teatru Miroslava Krleže, Zagreb 1970.
 4. Gašparović, Darko, Drammatica krležiana, Zagreb 1976.
 5. Hećimović, Branko, 13 hrvatskih dramatičara, Zagreb 1976.
 6. Isti, Krležine nadopune vlastitih dramskih djela i geneza drame „U agoniji“, u: Dani hvarskog kazališta. Miroslav Krleža, sv. 8, Književni krug, Split 1981, str. 178-213.
 7. Karahasan, Dževad, Model u dramaturgiji na primjeru Krležina glembajevskog ciklusa, Cekade, Zagreb 1988.
 8. Nemec, Krešimir, Glasovi iz tmine. Krležološke rasprave (poglavlja Struktura Krležinih antinomija, Krležina „Leda“: od umjetnosti do dekadencije i kiča) Zagreb 2017.
 9. Šicel, Miroslav, Krleža i hrvatska dramska tradicija, u: Dani hvarskog kazališta. Miroslav Krleža, sv. 8, Književni krug, Split 1981, str. 19-42.
 10. Žmegač, Viktor, Krležini evropski obzori, Zagreb 1986.
 11. Isti, Krleža u kontekstu evropske dramske književnosti, u: Dani hvarskog kazališta. Miroslav Krleža, sv. 8, Književni krug, Split 1981, str. 5-18.
 12. Krležijana (odabrane natuknice), pristup: http://krlezijana.lzmk.hr/
Dopunska literatura
 1. Vaupotić, Miroslav, Siva boja smrti. Zagreb, 1974.
 2. Senker, Boris, Hrestomatija novije hrvatske drame I. dio. Zagreb, 2000.
 3. Karahasan, Dževad, Model u dramaturgiji. Zagreb, 1988.
 4. Lasić, Stanko, Krležologija I-VI. Zagreb, 1989-1993.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar