Naziv
Estetika
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS
6
Šifra
51249
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
60

Cilj
Cilj je kolegija upoznavanje studenata s temeljima estetike kao filozofijske discipline. Kolegij donosi povijesnu perspektivu filozofijskoga razmatranja umjetnosti, osjetilnoga i lijepoga, odnosno osnove estetike i filozofije umjetnosti te razloge njihova pomirenja i razdvajanja. Riječ je najprije o filozofijskim razmatranjima temeljnih estetičkih odnosa na razini objektivističke (estetika predmeta) i subjektivističke (estetika akta) estetike, potom o razmatranju temeljnih estetičkih odnosa, poput forme i oblika te njihova razlikovanja, harmonije i disonance, simetrije i asimetrije, proporcije i disproporcije, pojave (odraza) i ideje, genija i talenta, apstrakcije i realizma te temeljnih estetičkih kategorija, poput lijepog, uzvišenog i ružnog te zora, percepcije, imaginacije, fenomena kao fantazme, doživljaja i ukusa. Kolegij je pored temeljne i samo uvjetne vremenske podjele na antičku, srednjovjekovnu, novovjekovnu i modernu estetiku podijeljen i na smjerove i tradicije (strujanja, škole) unutar estetike koji su izraženi posebnim potpoglavljima, poput egzistencijalističke, marksističke i fenomenologijske estetike. Ispit je koncipiran tako da student/ica koristi svu obveznu literaturu (rubrika A), odnosno naznačene dijelove i jedno djelo dopunske literature po vlastitu izboru (djelo u rubrici B). Obvezna literatura poredana je kronologijom nastavnih cjelina, a sekundarna i pomoćna abecednim redoslijedom.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje i Platonovo metafizičko razumijevanje ljepote
 2. Aristotelovo razumijevanje katarze i Akvinčevi transcendentali
 3. Baumgartenovo osamostaljenje estetike
 4. Kantovo razmatranje suda ukusa
 5. Hegelove forme umjetnosti i položaj umjetnosti u apsolutnom duhu
 6. Schopenhauerovo razlikovanje genija i talenta
 7. Nietzscheova afirmacija dionizijskoga i Kierkegaardov estetički život
 8. Heideggerova kritika estetike, bit umjetnosti i pojam slike svijeta
 9. Adornova estetika »neidentičnoga«
 10. Benjaminovo razmatranje aure i Blochovo tematiziranje tendencioznosti
 11. Hartmannova »estetika za mislioca«
 12. Ingardenovo razmatranje doživljaja i vrijednosti umjetničkog djela
 13. Rancièreova podjela osjetilnog i politička estetika
 14. Dantovo razmatranje konceptualnoga i povratak razlici forme i oblika
 15. Zaključno predavanje

Ishodi učenja
 1. snalaziti se s refleksijom o umjetnosti i lijepome
 2. razlikovati modernu od predmoderne estetike
 3. Kritički prosuđivati suvremene estetičke teorije
 4. razlikovati estetiku od nefilozofijskih teorija o umjetnosti
 5. razumjeti osnovne estetičke kategorije
Metode podučavanja
predavanje
Metode ocjenjivanja
usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Platon, Fedar i Država (bilo koja izdanja)
 2. Aristotel, O pjesničkom umijeću, Školska knjiga, Zagreb 2005.
 3. Toma Akvinski, Izabrano djelo, Globus. Zagreb 2005. (str. 126-157)
 4. Baumgarten, Alexander Gottlieb, Filozofske meditacije o nekim aspketima pesničkog dela, BIGZ, Beograd 1985.
 5. Kant, Immanuel, Kritika moći suđenja, Naprijed, Zagreb 1976. (Prvi dio: Analitika estetičke moći suđenja, str. 35-173)
 6. Hegel, G.W. F., Predavanja iz estetike, sv. I., Demetra, Zagreb 2011 (Uvod, str. 1-78).
 7. Schopenhauer, Arthur, O geniju, Cid-nova, Zagreb 2012.
 8. Nietzsche, Friedrich, Rođenje tragedije, Matica hrvatska, Zagreb 1997.
 9. Søren Kierkegaard Dnevnik zavodnika, BIGZ, Beograd 1979. (Alternativno u sklopu Kierkegaardova Ili- ili).
 10. Adorno, Theodor, Estetička teorija, Nolit, Beograd 1979., ili Benjamin, Walter, Estetički ogledi, Školska knjiga 1986., ili Bloch, Ernst, O umjetnosti, Školska knjiga, Zagreb 1981. (jedno od djela po izboru)
 11. Hartmann, Nicolai, Estetika, BIGZ, Beograd 1979 (Uvod, str. 5-49).
 12. Ingarden, Roman, Doživljaj, umetničko delo i vrednost, Nolit, Beograd 1975 (I-IX. poglavlje, str. 1-216).
 13. Rancière, Jacques, »Estetska dimenzija: znanje, politika, estetika«, Čemu, X(2011)20, str. 98-112.
 14. Danto, Arthur, Nasilje nad ljepotom: estetika i pojam umjetnost, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb 2007.
Dopunska literatura
 1. Croce, Benedetto, Estetika kao znanost izraza i opća lingvistika : teorija i historija, Globus, Zagreb 1991.
 2. Čačinovič, Nadežda, Estetika, Naprijed, Zagreb 1988.
 3. Danto, Arthur, Preobražaj svakidašnjeg, Kruzak, Zagreb 1997.
 4. Dessoir, Max, Estetika i opća nauka o umjetnosti, Veselin Masleša, Sarajevo 1963.
 5. Eco, Umberto, On ugliness, Rizzoli, New York 2007.
 6. Fischer-Lichte, Erika, Estetika performativne umjetnosti, Sahinpašić, Sarajevo 2009. Focillon, Jacques, Život oblika, Rako & Rako 1995.
 7. Gadamer, Hans-Georg, Odledi o filozofiji umjetnosti, AGM, Zagreb 2003.
 8. Goodman, Nelson, Jezici umjetnosti: pristup teoriji simbola, Kruzak, Zagreb 2002.
 9. Lukács, György , Teorija romana, Veselin Masleša, Sarajevo 1990.
 10. Lyotard, Jean-Francois, Postmoderno stanje, Ibis grafika, Zagreb 2005.
 11. Marcuse, Herbert, Estetska dimenzija: eseji o umjetnosti i kulturi, Školska knjiga, Zagreb 1981.
 12. Michaud, Yves, Umjetnost u plinovitu stanju: ogled o trijumfu estetike, Naklada Ljevak, Zagreb 2004.
 13. Pareyson, Luigi, Teorija formativnosti, Demetra, Zagreb 2008.
 14. Petrović, Sreten, Marksistička estetika : kritika estetičkog uma, BIGZ, Beograd 1979.
 15. Tatarkjevič, Vladislav, Istorija šest pojmova: umetnost, lepo, forma, stvaralaštvo, podražavanje, estetski doživljaj, Nolit, Bograd 1980.
 16. Asunto, Rozario, Teorija o lepom u srednjem veku, Srpska književna zadruga, Beograd 1975.
 17. Čačinovič, Nadežda, Uvod u filozofiju književnosti, Leykam international, Zagreb 2017.
 18. Eco, Umberto, Estetički problem u Tome Akvinskoga, Globus, Zagreb 2001
 19. Eco, Umberto, Povijest ljepote, Hena com, Zagreb 2004.
 20. Eco, Umberto, Umjetnost i ljepota u srednjovjekovnoj estetici, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb 2007.
 21. Finci, Predrag, Estetska terminologija, Antiberbarus, Zagreb 2014.
 22. Finci, Predrag, Što se sviđa svima: komentari uz Kantovo shvaćanja umjetnosti, HFD, Zagreb 2019.
 23. Grasi, Ernesto, Teorija o lepom u antici, Srpska književna zadruga, Beograd 1974.
 24. Grlić, Danko, Estetika I-IV., Naprijed, Zagreb, 1974–79.
 25. Grlić, Danko, Friedrich Nietzsche, Naprijed-Nolit, Zagreb-Beograd 1988.
 26. Karl Rosenkranz, Ästhetik des Hässlichen, Reclam Verlag, Leipzig 1990
 27. Sunajko, Goran, Estetika ružnoga, Breza, Zagreb 2018.
 28. Šuvaković, Miško, Pojmovnik suvremene umjetnosti, Horetzky, Beograd 2005.
 29. Tatarkjevič, Vladislav, Istorija šest pojmova: umetnost, lepo, forma, stvaralaštvo, podražavanje, estetski doživljaj, Nolit, Bograd 1980.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5., 7. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5., 7. semestar