Naziv
Katedra za judaistiku
Lokacija

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Naida-Mihal Brandl, doc. D-014 4092-014 (lokalni 2014) mbrandl@ffzg.hr
dr.sc. Kotel Da-Don, izv. prof. C-012 4092-395 (lokalni 2395) kdadon@ffzg.hr
Einat Lilian Hasson ehason@ffzg.hr
Igor Hofman igor.hofman777@gmail.com
Igor Kusin ikusin@zg.t-com.hr
Mihaela Mađarić Beer mmadjari@ffzg.hr
Vukan Marinković, pred.

Naziv Šifra
Diplomski rad na studiju Judaistike 147585
Elementi gramatike hebrejskog jezika 147577
Fonetika i fonologija hebrejskog jezika 94691
Jewish history in Croat Lands until the 20th century 184230
Jewish history in Croatia in the 20th century 184231
Jezične vježbe I. 94474
Jezične vježbe II. 94479
Jezične vježbe III. 94687
Jezične vježbe IV. 94689
Jezične vježbe V.: sintaksa i leksikologija 94702
Jezične vježbe VI.: sintaksa i leksikologija 94704
Jidiš I 183712
Jidiš II 183716
Judeo-španjolski I 183717
Judeo-španjolski II 183718
Metodologija istraživačkog rada u judaistici 147581
Morfologija hebrejskog jezika 94693
Odabrane teme iz područja židovske misli: Suvremena židovska misao 147583
Odabrane teme iz židovske antičke povijesti: Grčki i latinski izvori o Židovima 147579
Odabrane teme iz židovske srednjovjekovne povijesti: Židovi na istočnom Mediteranu 184929
Osnove arapskog jezika 1 147580
Osnove arapskog jezika 2 147589
Povijest hebrejskog jezika 147578
Povijest judaističkih studija 147586
Pregled židovske povijesti do kraja 18. st. 94478
Pregled židovske povijesti od emancipacije i haskale 94481
Rabinska literatura od Mišne do Šulhan Aruha 94480
Selected Topics in Jewish Modern and Contemporary History: History of Israel 185539
Suvremena hebrejska i izraelska književnost 94709
Uvod u judaizam - vjerovanja, običaji i blagdani 94477
Završni rad na studiju Judaistike 181518
Židovi i arhitektura 118647
Židovska književnost na drugim jezicima 94707
Židovska misao i literatura do kraja razdoblja Gaonata (8. st.) 94697
Židovska misao i literatura od kraja razdoblja Gaonata do Mosesa Mendelssohna 94699
Židovski misticizam 94710

Preddiplomski studiji
  1. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij