Naziv
Odsjek za romanistiku - Rumunjski
Lokacija
Pročelnica
dr.sc. Gorana Bikić-Carić, doc.
Zamjenica pročelnika
dr.sc. Maja Zovko, izv. prof.
Povjerenica za kvalitetu
dr.sc. Maja Zovko, izv. prof.
Satničarka
Vedrana Berlengi Kapušin, v. lekt.
Satničarka
Ana Gabrijela Blažević
Satničar
Davor Gvozdić, lekt.
Satničarka
dr.sc. Ivana Olujić, doc.

Nastavnik Soba Telefon E-mail

Naziv Šifra
Diplomski rad na studiju Rumunjskog jezika i književnosti 124481
Fonetika i fonologija rumunjskog jezika 35980
Istrorumunjski 117749
Jezik Roma Bajaša u Hrvatskoj - bajaškorumunjski dijalekti 118194
Konverzacijske vježbe 1 64248
Konverzacijske vježbe 2 64249
Lingvistički opis odabranog romanskog idioma 118195
Morfologija rumunjskog jezika 35984
Povijest rumunjske književnosti I 52173
Povijest rumunjske književnosti II 52185
Povijest rumunjskog jezika 52187
Romanski jezici i vulgarni latinitet (rumunjski) 52181
Rumunjske jezične vježbe I 35981
Rumunjske jezične vježbe II 35985
Rumunjske jezične vježbe III 52174
Rumunjske jezične vježbe IV 52178
Rumunjske jezične vježbe V 52180
Rumunjske jezične vježbe VI 52186
Rumunjski jezik I 117750
Rumunjski jezik II 124477
Rumunjski jezik III 117751
Rumunjsko-slavenski jezični kontakti 146661
Seminar iz književnosti I 52175
Seminar iz književnosti III 52182
Sintaksa rumunjskog jezika 52177
Suvremena rumunjska proza 125553
Uvod u opću i rumunjsku lingvistiku 35979
Uvod u rumunjsku civilizaciju 35983
Završni ispit na studiju Rumunjskog jezika i književnosti 69900

Preddiplomski studiji
  1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij