Naziv
Odsjek za lingvistiku
Lokacija
Pročelnik
dr.sc. Krešimir Šojat, doc.
Zamjenik pročelnika
dr.sc. Božo Bekavac, doc.
Povjerenik za kvalitetu
dr.sc. Mate Kapović, izv. prof.
Satničarka
dr.sc. Matea Filko, asist.
Nastavnica
dr.sc. Vlasta Erdeljac, red. prof.

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Marin Andrijašević, doc.
dr.sc. Božo Bekavac, doc. B024 01 4092066 bbekavac@ffzg.hr
dr.sc. Mislava Bertoša, red. prof. B005 mbertosa@ffzg.hr
dr.sc. Vlasta Erdeljac, red. prof. B003 6120046 verdelja@ffzg.hr
dr.sc. Matea Filko, asist. B 302 matea.filko@ffzg.hr
mr.sc. Jana Jurčević, asist. B-005 2066/ 4092 066 jjurcevi@ffzg.hr
dr.sc. Mate Kapović, izv. prof. B-004 mkapovic@ffzg.hr
dr.sc. Daniela Katunar, doc. B024 +38514092066 dkatunar@ffzg.hr
Dorijana Kavčić dkavcic@ffzg.hr
Hrvoje Kovač
Pavao Krmpotić, asist.
Davor Krsnik, asist. B005 2048/ 6120 048 dkrsnik@ffzg.hr
dr.sc. Jelena Kuvač Kraljević, doc.
Iva Kužina
dr.sc. Ranko Matasović, red. prof. B004 01/ 4092-047 rmatasov@ffzg.hr
dr.sc. Jurica Polančec, asist. B-004 01/ 4092-047 jpolance@ffzg.hr
dr.sc. Milorad Pupovac, izv. prof.
dr.sc. Ida Raffaelli, red. prof. B-024 01 6120 066 iraffael@ffzg.hr
dr.sc. Martina Sekulić Sović, doc. B003 2046/ 6120 046 msekulic@ffzg.hr
dr.sc. Ivana Simeon, v. pred. B-302 4092142 isimeon@ffzg.hr
dr.sc. Krešimir Šojat, doc. B323 4092-063 ksojat@ffzg.hr
dr.sc. Marko Tadić, red. prof. B024 01 4092066 marko.tadic@ffzg.hr

Naziv Šifra
Algebarska lingvistika 37163
Analiza diskursa 117624
Čitanje staroirskih tekstova 125474
Diplomski rad na studiju Lingvistike 124786
E-leksik 125475
Etika govorenja 52304
Fonologija 51688
Generativna gramatika 37161
Hrvatski znakovni jezik 1 198933
Hrvatski znakovni jezik 2 198934
Indoeuropska fonologija 160765
Indoeuropska lingvistika 160833
Indoeuropska mitologija 67323
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I 52334
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II 52310
Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova 37159
Jezici svijeta 184250
Jezici, kulture i identiteti mladih 118139
Jezične tehnologije 117625
Jezični poremećaji 117626
Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji 117627
Kognitivna lingvistika 65533
Kognitivna sintaksa i semantika 117628
Kognitivni modeli semantičkih promjena 124364
Korpusna lingvistika 37170
Lingvistika i njezini dijalekti 37171
Litavski tečaj 70968
Mentalni leksikon 124365
Metode psiholingvističkih istraživanja 1 184251
Metode psiholingvističkih istraživanja 2 129270
Morfologija 51692
Neindoeuropski jezični tečaj: svahili 64169
Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike 124366
Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike 118141
Opća lingvistika 35899
Ovisnosna gramatika 118142
Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - armenski 125561
Povijest lingvističkih teorija 37165
Prevoditelj i računalo 124367
Prevoditelj i računalo 163404
Prevoditelj i računalo 140253
Primijenjena lingvistika 37164
Razvoj i učenje jezika 124368
Semantička tipologija 161129
Semantika 51693
Semantika razumijevanja 124369
Semiotika reklamne komunikacije 215607
Sintaksa 51689
Statističke metode u lingvistici 117629
Temelji kognitivne lingvistike 51690
Ustroj umjetnih jezika 64218
Uvod u indoeuropsku lingvistiku 78427
Uvod u opću lingvistiku 78566
Uvod u povijest lingvističkih teorija 90753
Uvod u primijenjenu lingvistiku 160766
Uvod u psiholingvistiku 170262
Uvod u semantiku 90754
Uvod u semantiku 154204
Uvod u semiologiju 80856
Uvod u tipologiju 52303
Značenja u jeziku 215608
Znakovi u društvu 124370
Znakovi u društvu 141836
Znakovi u komunikaciji 117630

Preddiplomski studiji
  1. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji