Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Povijest, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije povijesti
magistra edukacije povijesti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

 1. demonstrirati detaljnije znanje o jednom ili više odabranih razdoblja u ljudskoj prošlosti
 2. objasniti i ocijeniti značaj proučavanih fenomena u širem povijesnom kontekstu, uključujući i različita historijska i teorijska gledišta koja omogućuju diferencirane perspektive o određenom povijesnom fenomenu
 3. postaviti konkretan istraživački problem koji predstavlja doprinos postojećim znanjima o istoj ili srodnoj materiji te planirati njegovo rješavanje
 4. identificirati i koristiti odgovarajuće izvore informacija za diplomski rad
 5. primijeniti znanja o teorijskim paradigmama i slojevitim pristupima (u ekonomskoj, političkoj, socijalnoj, rodnoj itd. povijesti) pri konkretnom istraživanju
 6. primijeniti specifična znanja i vještine potrebne za proučavanje dokumenata iz određenog razdoblja (npr. paleografija, epigrafija, uporaba starih jezika i pisama itd.)
 7. prosuđivati valjanost argumenata drugih povjesničara te istovremeno oblikovati vlastite argumente o prošlosti pomoću različitih izvora i dokaza
 8. voditi diskusiju i/ili sudjelovati u njoj potičući pitanja i dubinsko promišljanje
 9. primijeniti znanja stranih jezika u pisanju različitih vrsta historiografskih radova
 10. na temelju kompleksnih informacija napisati jasno strukturirani i koherentni diplomski rad
 11. analizirati temeljne koncepte i ideje o učenju i poučavanju o prošlome, kako u školskome, tako i u vanškolskim kontekstima, uključujući različite aspekte javne uporabe povijesti i politikâ povijesti
 12. analizirati mjesto i ulogu nastave povijesti u različitim razdobljima i kontekstima (npr. ciljevi i sadržaji programa povijesti u dijakronoj i sinkronoj perspektivi, politike nastave povijesti i sl.)
 13. primijeniti dostignuća suvremene historiografije (istraživačke rezultate te teorijske i metodološke postavke) u učenju i poučavanju povijesti
 14. navesti, objasniti i primijeniti temeljne psihologijske čimbenike uspješnog učenja i poučavanja
 15. planirati, pripremati i izvoditi nastavu povijesti u osnovnoj i srednjoj školi
 16. objasniti didaktičke teorije i modele te ih primijeniti u nastavi povijesti
 17. pripremiti i posredovati nastavne sadržaje sukladno temeljnim artikulacijskim modelima
 18. kompetentno koristiti različite medije koji čine suvremeno opremljenu učionicu povijesti, uključujući i informacijsko-komunikacijsku tehnologiju
 19. oblikovati i primjenjivati različite strategije za praćenje, provjeravanje i vrednovanje učeničkih postignuća u nastavi povijesti
 20. demonstrirati profesionalnu predanost nastavničkom pozivu u radu s učenicima i nastavnicima

1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (16983)
199012 Diplomska radionica I - stara povijest
218057 Diplomska radionica I. - moderna i suvremena povijest
199033 Diplomska radionica I. - nastavnički smjer
199026 Diplomska radionica I. - ranonovovjekovna povijest
117678 Ekohistorija
117679 Ekonomska historija
198896 Filozofija odgoja - opći predmet
120101 Govorništvo za nastavnike (NM)
117680 Habsburška Monarhija: imperijalna baština
117681 Historijska antropologija
117682 Historijska demografija
225511 Historiografija i nacionalizam
117683 Hrvatska i Europa u 19. stoljeću - komparatističke teme
225408 Hrvatski jezik za nastavnike
117684 Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću (1790.-1918.)
120099 Informacijske tehnologije u obrazovanju
118164 Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije
117685 Izvori za ranonovovjekovnu povijest I.
117686 Izvori za ranonovovjekovnu povijest III.
170989 Josip Broz Tito
117687 Kršćanstvo u srednjem vijeku II
184273 Kultura putovanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata
117688 Kulturna povijest
135990 Metode i tehnike u istraživanju povijesti 19. stoljeća
198930 Nacizam i Njemačka: ideologija, prakse, nasljeđe
36802 Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti
117697 Politička povijest
59717 Poljska u 19. i 20. stoljeću
117672 Pomoćne povijesne znanosti I.
199003 Povijest Grčke i Rima I.
184278 Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću
119475 Povijest međunarodnog komunističkog pokreta
131879 Povijest Pokreta nesvrstanih zemalja
199002 Povijest starog Istoka I.
199001 Praktikum stare povijesti I.
117699 Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa
117700 Rođaci i bližnji - obiteljske strukture
199004 Stara povijest hrvatskih zemalja I.
199013 Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti I.
4. Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (16995)
4.1. Kolegiji s odsjeka
117678 Ekohistorija
117679 Ekonomska historija
117680 Habsburška Monarhija: imperijalna baština
117681 Historijska antropologija
117682 Historijska demografija
225511 Historiografija i nacionalizam
117683 Hrvatska i Europa u 19. stoljeću - komparatističke teme
117684 Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću (1790.-1918.)
118164 Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije
117685 Izvori za ranonovovjekovnu povijest I.
117686 Izvori za ranonovovjekovnu povijest III.
170989 Josip Broz Tito
117687 Kršćanstvo u srednjem vijeku II
184273 Kultura putovanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata
117688 Kulturna povijest
135990 Metode i tehnike u istraživanju povijesti 19. stoljeća
198930 Nacizam i Njemačka: ideologija, prakse, nasljeđe
36802 Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti
199022 Odabrani problemi srednjovjekovne povijesti
117697 Politička povijest
59717 Poljska u 19. i 20. stoljeću
117672 Pomoćne povijesne znanosti I.
117698 Pomoćne povijesne znanosti: Diplomatika s kronologijom i egdotikom
199003 Povijest Grčke i Rima I.
184278 Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću
119475 Povijest međunarodnog komunističkog pokreta
131879 Povijest Pokreta nesvrstanih zemalja
199002 Povijest starog Istoka I.
199001 Praktikum stare povijesti I.
117699 Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa
117700 Rođaci i bližnji - obiteljske strukture
117701 Srednjovjekovni latinski jezik I
117702 Srednjovjekovno plemstvo
199004 Stara povijest hrvatskih zemalja I.
199013 Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti I.
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (16983)
118160 1968. - Uzroci i posljedice
199007 Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija I.
120105 Evaluacija tretmana u obrazovanju (NM)
225407 Fonetska korekcija (NM)
199006 Historijska antropologija staroga svijeta I.
125485 Hrvatska historiografija 20. stoljeća
124436 Izvori za ranonovovjekovnu povijest II.
124437 Izvori za ranonovovjekovnu povijest IV.
142479 Javna povijest
124438 Kršćanstvo u srednjem vijeku I
135991 Metode i tehnike istraživanja povijesti 20. stoljeća
124441 Mletačka Republika: imperijalna baština
215609 Narodnooslobodilački pokret (1941.-1945.): borci za oslobođenje od okupatora ili borci za komunizam
124597 Osmansko Carstvo: imperijalna baština
125487 Pastoralno-ruralna društva Jugoistočne Europe u ranom novom vijeku: komparativno-historijski aspekti
199025 Pomoćne povijesne znanosti II.
170257 Povijest Jugoslavije 1945. - 1991.
120103 Rad s nadarenim učenicima (NM)
215551 Rod kao sudbina: izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća
124447 Socijalna historija: pravne ustanove i prakse
124448 Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije
124449 Srednjovjekovni latinski jezik II
124450 Srednjovjekovno seljaštvo
199017 Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti II.
235648 Tranzicija iz socijalizma u demokraciju: Hrvatska 1980.-2000.
124452 Urbana povijest
124453 Vjerska povijest
124454 Vojna i vojnokrajiška povijest
4. Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (16995)
4.1. Kolegiji s odsjeka
118160 1968. - Uzroci i posljedice
199007 Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija I.
199006 Historijska antropologija staroga svijeta I.
124433 Historijska imagologija
124434 Hrvatska i svijet u 20. stoljeću - komparatističke teme
124435 Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću
124436 Izvori za ranonovovjekovnu povijest II.
124437 Izvori za ranonovovjekovnu povijest IV.
142479 Javna povijest
124438 Kršćanstvo u srednjem vijeku I
124439 Latinska paleografija
135991 Metode i tehnike istraživanja povijesti 20. stoljeća
124441 Mletačka Republika: imperijalna baština
215609 Narodnooslobodilački pokret (1941.-1945.): borci za oslobođenje od okupatora ili borci za komunizam
124597 Osmansko Carstvo: imperijalna baština
125487 Pastoralno-ruralna društva Jugoistočne Europe u ranom novom vijeku: komparativno-historijski aspekti
199025 Pomoćne povijesne znanosti II.
170257 Povijest Jugoslavije 1945. - 1991.
215551 Rod kao sudbina: izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća
124447 Socijalna historija: pravne ustanove i prakse
124448 Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije
124449 Srednjovjekovni latinski jezik II
124450 Srednjovjekovno seljaštvo
199017 Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti II.
235648 Tranzicija iz socijalizma u demokraciju: Hrvatska 1980.-2000.
124452 Urbana povijest
124453 Vjerska povijest
124454 Vojna i vojnokrajiška povijest
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (16983)
199012 Diplomska radionica I - stara povijest
218057 Diplomska radionica I. - moderna i suvremena povijest
199033 Diplomska radionica I. - nastavnički smjer
199026 Diplomska radionica I. - ranonovovjekovna povijest
117678 Ekohistorija
117679 Ekonomska historija
198896 Filozofija odgoja - opći predmet
120101 Govorništvo za nastavnike (NM)
117680 Habsburška Monarhija: imperijalna baština
117681 Historijska antropologija
117682 Historijska demografija
225511 Historiografija i nacionalizam
117683 Hrvatska i Europa u 19. stoljeću - komparatističke teme
225408 Hrvatski jezik za nastavnike
117684 Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću (1790.-1918.)
120099 Informacijske tehnologije u obrazovanju
118164 Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije
117685 Izvori za ranonovovjekovnu povijest I.
117686 Izvori za ranonovovjekovnu povijest III.
170989 Josip Broz Tito
117687 Kršćanstvo u srednjem vijeku II
184273 Kultura putovanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata
117688 Kulturna povijest
135990 Metode i tehnike u istraživanju povijesti 19. stoljeća
198930 Nacizam i Njemačka: ideologija, prakse, nasljeđe
36802 Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti
117697 Politička povijest
59717 Poljska u 19. i 20. stoljeću
117672 Pomoćne povijesne znanosti I.
199003 Povijest Grčke i Rima I.
184278 Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću
119475 Povijest međunarodnog komunističkog pokreta
131879 Povijest Pokreta nesvrstanih zemalja
199002 Povijest starog Istoka I.
199001 Praktikum stare povijesti I.
117699 Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa
117700 Rođaci i bližnji - obiteljske strukture
199004 Stara povijest hrvatskih zemalja I.
199013 Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti I.
4. Diplomske radionice 3. sem. - odabrati 5 ECTS bodova (18812)
5. Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (16995)
5.1. Kolegiji s odsjeka
117678 Ekohistorija
117679 Ekonomska historija
117680 Habsburška Monarhija: imperijalna baština
117681 Historijska antropologija
117682 Historijska demografija
225511 Historiografija i nacionalizam
117683 Hrvatska i Europa u 19. stoljeću - komparatističke teme
117684 Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću (1790.-1918.)
118164 Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije
117685 Izvori za ranonovovjekovnu povijest I.
117686 Izvori za ranonovovjekovnu povijest III.
170989 Josip Broz Tito
117687 Kršćanstvo u srednjem vijeku II
184273 Kultura putovanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata
117688 Kulturna povijest
135990 Metode i tehnike u istraživanju povijesti 19. stoljeća
198930 Nacizam i Njemačka: ideologija, prakse, nasljeđe
36802 Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti
199022 Odabrani problemi srednjovjekovne povijesti
117697 Politička povijest
59717 Poljska u 19. i 20. stoljeću
117672 Pomoćne povijesne znanosti I.
117698 Pomoćne povijesne znanosti: Diplomatika s kronologijom i egdotikom
199003 Povijest Grčke i Rima I.
184278 Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću
119475 Povijest međunarodnog komunističkog pokreta
131879 Povijest Pokreta nesvrstanih zemalja
199002 Povijest starog Istoka I.
199001 Praktikum stare povijesti I.
117699 Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa
117700 Rođaci i bližnji - obiteljske strukture
117701 Srednjovjekovni latinski jezik I
117702 Srednjovjekovno plemstvo
199004 Stara povijest hrvatskih zemalja I.
199013 Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti I.
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (16983)
118160 1968. - Uzroci i posljedice
199007 Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija I.
120105 Evaluacija tretmana u obrazovanju (NM)
225407 Fonetska korekcija (NM)
199006 Historijska antropologija staroga svijeta I.
125485 Hrvatska historiografija 20. stoljeća
124436 Izvori za ranonovovjekovnu povijest II.
124437 Izvori za ranonovovjekovnu povijest IV.
142479 Javna povijest
124438 Kršćanstvo u srednjem vijeku I
135991 Metode i tehnike istraživanja povijesti 20. stoljeća
124441 Mletačka Republika: imperijalna baština
215609 Narodnooslobodilački pokret (1941.-1945.): borci za oslobođenje od okupatora ili borci za komunizam
124597 Osmansko Carstvo: imperijalna baština
125487 Pastoralno-ruralna društva Jugoistočne Europe u ranom novom vijeku: komparativno-historijski aspekti
199025 Pomoćne povijesne znanosti II.
170257 Povijest Jugoslavije 1945. - 1991.
120103 Rad s nadarenim učenicima (NM)
215551 Rod kao sudbina: izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća
124447 Socijalna historija: pravne ustanove i prakse
124448 Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije
124449 Srednjovjekovni latinski jezik II
124450 Srednjovjekovno seljaštvo
199017 Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti II.
235648 Tranzicija iz socijalizma u demokraciju: Hrvatska 1980.-2000.
124452 Urbana povijest
124453 Vjerska povijest
124454 Vojna i vojnokrajiška povijest
3. Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (16995)
3.1. Kolegiji s odsjeka
118160 1968. - Uzroci i posljedice
199007 Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija I.
199006 Historijska antropologija staroga svijeta I.
124433 Historijska imagologija
124434 Hrvatska i svijet u 20. stoljeću - komparatističke teme
124435 Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću
124436 Izvori za ranonovovjekovnu povijest II.
124437 Izvori za ranonovovjekovnu povijest IV.
142479 Javna povijest
124438 Kršćanstvo u srednjem vijeku I
124439 Latinska paleografija
135991 Metode i tehnike istraživanja povijesti 20. stoljeća
124441 Mletačka Republika: imperijalna baština
215609 Narodnooslobodilački pokret (1941.-1945.): borci za oslobođenje od okupatora ili borci za komunizam
124597 Osmansko Carstvo: imperijalna baština
125487 Pastoralno-ruralna društva Jugoistočne Europe u ranom novom vijeku: komparativno-historijski aspekti
199025 Pomoćne povijesne znanosti II.
170257 Povijest Jugoslavije 1945. - 1991.
215551 Rod kao sudbina: izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća
124447 Socijalna historija: pravne ustanove i prakse
124448 Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije
124449 Srednjovjekovni latinski jezik II
124450 Srednjovjekovno seljaštvo
199017 Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti II.
235648 Tranzicija iz socijalizma u demokraciju: Hrvatska 1980.-2000.
124452 Urbana povijest
124453 Vjerska povijest
124454 Vojna i vojnokrajiška povijest
4. Diplomske radionice 4. sem. - odabrati 5 ECTS bodova (18813)