Naziv
Povijest i geografija; smjer: nastavnički
Puni naziv
Povijest i geografija; smjer: nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski
Stručni naziv
magistar edukacije povijesti i geografije
magistra edukacije povijesti i geografije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
10 semestara
ECTS bodovi
300

 1. objasniti ključne geografske i povijesne procese dugog trajanja na regionalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini
 2. objasniti razvoj i značaj karakterističnih oblika političke, društvene, okolišne i gospodarske organizacije u prošlosti i sadašnjosti
 3. analizirati načine interakcije među ljudima (ali i međuodnos ljudi i okoliša) iz perspektive historiografije i geografije, uključujući sustave komunikacije, migracije, trgovinsku razmjenu, osvajanja, kulturnu difuziju itd
 4. koristiti stručnu terminologiju, definicije i teorije u geografiji i povijesti
 5. koristiti metodologiju suvremenih geografskih i historiografskih istraživanja
 6. primijeniti odgovarajuće statističke i grafičke metode i metode
 7. interpretirati elemente i sadržaje geografskih i povijesnih karata, koristeći kartografsku metodologiju
 8. objasniti i potkrijepiti primjerom teorijske osnove geografskih informacijskih sustava (GIS)
 9. analizirati prirodnogeografske elemente i faktore, njihove međuodnose unutar geoekosustava na različitim vremenskim i prostornim razinama
 10. interpretirati demografske, urbane i ruralne prostorne sustave te analizirati njihove međusobne odnose te strukturne i funkcionalne značajke u vremenu i prostoru
 11. analizirati ekonomskogeografske sustave i modele, njihove strukture, dinamiku i faktore razvoja na različitim prostornim i vremenskim razinama
 12. objasniti geografske i povijesne aspekte sociokulturnih procesa
 13. objasniti i interpretirati historijskogeografski razvoj hrvatskog prostora u europskom i svjetskom kontekstu
 14. postaviti konkretan istraživački problem i planirati njegovo rješavanje, primjenjujući odgovarajuće vještine kritičkog mišljenja i istraživačke vještine
 15. locirati i analizirati razne vrste primarnih i sekundarnih povijesnih te geografskih izvora za seminarski i diplomski rad
 16. procijeniti kako se podaci iz izvora koriste u pisanoj ili usmenoj prezentaciji kao dokaz ili argument u odgovoru na istraživačka pitanja
 17. primijeniti specifična znanja i vještine potrebne za proučavanje dokumenata iz određenog razdoblja (npr. paleografija, epigrafija, uporaba starih jezika i pisama itd.)
 18. objasniti kako povjesničari i geografi u svojim radovima koriste periodizaciju, kronologiju i naraciju
 19. protumačiti različite načine na koji su povjesničari i geografi proučavali i proučavaju prošlost i prostor
 20. vrednovati raznolikost, kompleksnost i moralne dileme koji su inherentni proučavanju povijesti i geografije
 21. interdisciplinarnim pristupom primijeniti znanja stečena u studiju različitih humanističkih i društvenih znanosti prilikom učenja i pisanja radova (seminarskih radova, diplomskog rata)
 22. razumijevati dijakronijsko tumačenje interakcije ljudi i okoliša
 23. objasniti kako je strukturirana argumentacija u odabranim primarnim i sekundarnim izvorima, uključujući i one koji donose suprotstavljene argumente
 24. oblikovati vlastite argumente o prošlosti i sadašnjosti pomoću različitih izvora i dokaza te istovremeno prosuđivati valjanost argumenata drugih povjesničara i geografa
 25. formulirati i braniti određenu tezu
 26. ispravno oblikovati citate i bilješke u seminarskim radovima i diplomskom radu
 27. demonstrirati vještine pisanog i usmenog izražavanja kroz interpretaciju i analizu primarnih i sekundarnih izvora
 28. napisati jasan i koherentan seminarski ili diplomski rad u kojemu se argumentirano dokazuje i/ili opovrgava određena teza o odabranom geografskom ili historiografskom pitanju ili problemu
 29. prezentirati svoj rad pred studentima i profesorima, stručnjacima i laicima, odabirući adekvatne metode i načine prezentacije
 30. formulirati povratnu informaciju o radovima i izlaganjima ostalih studenata
 31. primijeniti znanje stranih jezika u pisanju različitih vrsta historiografskih i geografskih radova
 32. analizirati temeljne koncepte i ideje o učenju i poučavanju povijesti i geografije, kako u školskome, tako i u izvanškolskim kontekstima
 33. analizirati mjesto i ulogu nastave povijesti i geografije u različitim razdobljima i kontekstima (npr. ciljevi i sadržaji programa povijesti i geografije u dijakronoj i sinkronoj perspektivi, politike nastave povijesti i geografije sl.)
 34. navesti, objasniti i primijeniti temeljne psihologijske čimbenike uspješnog učenja i poučavanja
 35. planirati, pripremati i izvoditi nastavu povijesti i geografije u osnovnoj i srednjoj školi
 36. objasniti didaktičke teorije i modele te ih primijeniti u nastavi povijesti i geografije
 37. pripremiti i posredovati nastavne sadržaje sukladno temeljnim artikulacijskim modelima
 38. primijeniti dostignuća suvremene historiografije i geografije (istraživačke rezultate te teorijske i metodološke postavke) u učenju i poučavanju povijesti i geografije
 39. kompetentno upotrijebiti različite medije koji čine suvremeno opremljenu učionicu povijesti i geografije, uključujući i informacijsko-komunikacijsku tehnologiju
 40. oblikovati i primjenjivati različite strategije za praćenje, provjeravanje i vrednovanje učeničkih postignuća u nastavi povijesti i geografije
 41. primjena karata, kartografskih i geovizualizacijskih metoda u analizi i prezentaciji rezultata istraživanja te u nastavi geografije i povijesti
 42. razviti i demonstrirati profesionalne radne navike
 43. demonstrirati profesionalnu predanost nastavničkom pozivu u radu s učenicima i nastavnicima
 44. artikulirati i kultivirati vlastite vrijednosti kroz analizu odabranih etičkih pitanja i problema

1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji koji su obvezni dio programa studija - odabrati 12 ECTS bodova u jednoj od ponuđenih varijanti (1479)
2.1. Kolegiji koji su obvezni dio programa studija (varijanta 1) - odabrati 12 ECTS bodova
2.2. Kolegiji koji su obvezni dio programa studija (varijanta 2) - odabrati 12 ECTS bodova
3. Izborni geografski predmeti - Upisati 3 ECTS boda (8320)
1. Obavezni predmeti
2. Obvezatni dio programa - odabrati 9 ECTS bodova u jednoj od ponuđenih varijanti (3616)
2.1. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija (varijanta 1) - odabrati 9 ECTS bodova
2.2. Kolegij koji su obvezatni dio programa studija (varijanta 2) - odabrati 9 ECTS bodova
1. Obavezni predmeti
2. Obvezatni dio programa - odabrati 9 ECTS bodova u jednoj od ponuđenih varijanti (3619)
2.1. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija (varijanta 1) - odabrati 9 ECTS bodova
2.2. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija (varijanta 2) - odabrati 9 ECTS bodova
3. Izborni geografski predmeti - Upisati 6 ECTS bodova (10905)
1. Obavezni predmeti
2. Izborni povijesni predmeti - odabrati najmanje 3 ECTS boda (12429)
117678 Ekohistorija
117679 Ekonomska historija
117680 Habsburška Monarhija: imperijalna baština
117681 Historijska antropologija
117682 Historijska demografija
225511 Historiografija i nacionalizam
117683 Hrvatska i Europa u 19. stoljeću - komparatističke teme
117684 Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću (1790.-1918.)
118164 Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije
117685 Izvori za ranonovovjekovnu povijest I.
117686 Izvori za ranonovovjekovnu povijest III.
170989 Josip Broz Tito
117687 Kršćanstvo u srednjem vijeku II
184273 Kultura putovanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata
117688 Kulturna povijest
198930 Nacizam i Njemačka: ideologija, prakse, nasljeđe
36802 Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti
199022 Odabrani problemi srednjovjekovne povijesti
117697 Politička povijest
59717 Poljska u 19. i 20. stoljeću
199003 Povijest Grčke i Rima I.
184278 Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću
119475 Povijest međunarodnog komunističkog pokreta
131879 Povijest Pokreta nesvrstanih zemalja
199002 Povijest starog Istoka I.
199001 Praktikum stare povijesti I.
186951 Problemi hrvatske moderne
117699 Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa
117700 Rođaci i bližnji - obiteljske strukture
117702 Srednjovjekovno plemstvo
199004 Stara povijest hrvatskih zemalja I.
199013 Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti I.
1. Obavezni predmeti
2. Izborni povijesni predmeti - odabrati najmanje 6 ECTS bodova (12430)
118160 1968. - Uzroci i posljedice
199007 Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija I.
199006 Historijska antropologija staroga svijeta I.
124433 Historijska imagologija
125485 Hrvatska historiografija 20. stoljeća
124434 Hrvatska i svijet u 20. stoljeću - komparatističke teme
124435 Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću
124436 Izvori za ranonovovjekovnu povijest II.
124437 Izvori za ranonovovjekovnu povijest IV.
142479 Javna povijest
124438 Kršćanstvo u srednjem vijeku I
124441 Mletačka Republika: imperijalna baština
215609 Narodnooslobodilački pokret (1941.-1945.): borci za oslobođenje od okupatora ili borci za komunizam
124597 Osmansko Carstvo: imperijalna baština
125487 Pastoralno-ruralna društva Jugoistočne Europe u ranom novom vijeku: komparativno-historijski aspekti
170257 Povijest Jugoslavije 1945. - 1991.
215551 Rod kao sudbina: izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća
124447 Socijalna historija: pravne ustanove i prakse
124448 Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije
124450 Srednjovjekovno seljaštvo
125810 Sukob Tito Staljin i Goli otok
199017 Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti II.
124452 Urbana povijest
124453 Vjerska povijest
124454 Vojna i vojnokrajiška povijest
3. Izborni pedagoški predmeti - odabrati najmanje 4 ECTS boda (12431)
1. Obavezni predmeti
2. Diplomski seminar ili Diplomska radionica - Odabrati 11 ECTS bodova (15144)
3. Izborni povijesni predmeti - Odabrati najmanje 3 ECTS boda (12430)
118160 1968. - Uzroci i posljedice
199007 Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija I.
199006 Historijska antropologija staroga svijeta I.
124433 Historijska imagologija
125485 Hrvatska historiografija 20. stoljeća
124434 Hrvatska i svijet u 20. stoljeću - komparatističke teme
124435 Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću
124436 Izvori za ranonovovjekovnu povijest II.
124437 Izvori za ranonovovjekovnu povijest IV.
142479 Javna povijest
124438 Kršćanstvo u srednjem vijeku I
124441 Mletačka Republika: imperijalna baština
215609 Narodnooslobodilački pokret (1941.-1945.): borci za oslobođenje od okupatora ili borci za komunizam
124597 Osmansko Carstvo: imperijalna baština
125487 Pastoralno-ruralna društva Jugoistočne Europe u ranom novom vijeku: komparativno-historijski aspekti
170257 Povijest Jugoslavije 1945. - 1991.
215551 Rod kao sudbina: izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća
124447 Socijalna historija: pravne ustanove i prakse
124448 Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije
124450 Srednjovjekovno seljaštvo
125810 Sukob Tito Staljin i Goli otok
199017 Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti II.
124452 Urbana povijest
124453 Vjerska povijest
124454 Vojna i vojnokrajiška povijest