Naziv
Komparativna književnost
Puni naziv
Komparativna književnost
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar komparativne književnosti
sveučilišna magistra komparativne književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120

 1. kategorizirati i tumačiti elemente književnoteorijske pojmovne i metodološke aparature
 2. objasniti povijesni razvoj teorije književnosti, navesti relevantne pravce, njihove predstavnike i ključne tekstove, te kritički usporediti njihove pojmove i metode
 3. koristiti različite književnoteorijske tradicije, pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova, kao i drugih kulturnih fenomena, te ih argumentirano integrirati u samostalnom istraživanju
 4. opisati razdoblja povijesti svjetske književnosti, komentirati i usporediti njihove glavne značajke te analizirati i kritički prosuđivati postojeće književnopovijesne periodizacije
 5. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, rodu i vrsti te preispitati utemeljenost postojećih klasifikacija i interpretacija
 6. izdvojiti i komentirati relevantna obilježja razdobljâ povijesti hrvatske književnosti, kao i njihove reprezentativne književne tekstove, te kritički prosuđivati o njihovu položaju u europskom i svjetskom kontekstu
 7. samostalno istražiti i analizirati različite pojave iz hrvatske književnosti te ustanoviti njihove sličnosti i razlike s pojavama iz drugih nacionalnih književnosti
 8. kategorizirati i analizirati različite oblike komunikacije između hrvatske i inozemnih književnosti i kultura, te objasniti njihovu ulogu u povijesti hrvatske književnosti
 9. na temelju stručne analize kategorizirati i vrednovati dramsko i kazališno umjetničko djelo u kontekstu povijesnoga razvoja zapadnjačkoga kazališta i aktualne hrvatske i inozemne produkcije
 10. osmisliti i voditi teatrološki istraživački projekt
 11. usporediti i procijeniti opravdanost različitih teorijskih modela za analizu i interpretaciju filmova i srodnih vizualno-komunikacijskih medija
 12. skupiti i integrirati podatke dobivene teorijskom i historiografskom analizom filmskih korpusa te samostalno zaključivati o povijesnim procesima i kulturnim poveznicama filma i drugih umjetničkih i medijskih praksi
 13. primijeniti književnoteorijsku znanstvenu aparaturu u analizi drugih umjetnosti i širega kulturno-povijesnog konteksta
 14. čitati stručnu literaturu i koristiti se znanstvenom terminologijom na barem dva svjetska jezika
 15. samostalno isplanirati i provesti istraživanje u nekom od pet područja struke ili njihovim kombinacijama, te argumentirano izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
 16. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja

1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 18 ECTS bodova (11068)
132090 Filmologija: Hrvatski žanrovski film
50887 Filmologija: Klasične teorije filma
215599 Komparativna književnost: Moliere i frančezarije
160781 Opća povijest književnosti: Oblik i smisao pripovjedne proze
125456 Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest književnosti
170546 Opća povijest književnosti: Roman 1960-ih
266164 Opća povijest književnosti: Suvremena autobiografija
132092 Teatrologija i dramatologija: Metateatar
132093 Teorija književnosti: Jung i jungovska kritika
145535 Teorija književnosti: Suvremene teorije lirike
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 12 ECTS bodova (11069)
2.1. Kolegiji s odsjeka
132090 Filmologija: Hrvatski žanrovski film
50887 Filmologija: Klasične teorije filma
215599 Komparativna književnost: Moliere i frančezarije
160781 Opća povijest književnosti: Oblik i smisao pripovjedne proze
125456 Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest književnosti
170546 Opća povijest književnosti: Roman 1960-ih
266164 Opća povijest književnosti: Suvremena autobiografija
132092 Teatrologija i dramatologija: Metateatar
132093 Teorija književnosti: Jung i jungovska kritika
145535 Teorija književnosti: Suvremene teorije lirike
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati 18 ECTS bodova (11845)
118095 Filmologija: Modernizam u hrvatskom filmu
184233 Komparativna književnost: Biblija i književnost II
235618 Komparativna književnost: Suvremeni hrvatski čitatelji
184237 Opća povijest književnosti: Moderna književnost i poetika Danijela Dragojevića
266378 Opća povijest književnosti: Modernistički Künstlerroman
170545 Opća povijest književnosti: Rat i književnost
131855 Teatrologija i dramatologija: Gluma na raskrižju medija
235626 Teorija književnosti: Antimodernizam i postmodernizam
131865 Teorija književnosti: Derrida i književni tekst
125621 Teorija književnosti: Lacan i lakanovci
145536 Teorija književnosti: Teorije popularne kulture
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 12 ECTS bodova (11846)
2.1. Kolegiji s odsjeka
118095 Filmologija: Modernizam u hrvatskom filmu
184233 Komparativna književnost: Biblija i književnost II
235618 Komparativna književnost: Suvremeni hrvatski čitatelji
184237 Opća povijest književnosti: Moderna književnost i poetika Danijela Dragojevića
266378 Opća povijest književnosti: Modernistički Künstlerroman
170545 Opća povijest književnosti: Rat i književnost
131855 Teatrologija i dramatologija: Gluma na raskrižju medija
235626 Teorija književnosti: Antimodernizam i postmodernizam
131865 Teorija književnosti: Derrida i književni tekst
125621 Teorija književnosti: Lacan i lakanovci
145536 Teorija književnosti: Teorije popularne kulture
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 18 ECTS bodova (11681)
132090 Filmologija: Hrvatski žanrovski film
50887 Filmologija: Klasične teorije filma
215599 Komparativna književnost: Moliere i frančezarije
160781 Opća povijest književnosti: Oblik i smisao pripovjedne proze
125456 Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest književnosti
170546 Opća povijest književnosti: Roman 1960-ih
266164 Opća povijest književnosti: Suvremena autobiografija
132092 Teatrologija i dramatologija: Metateatar
132093 Teorija književnosti: Jung i jungovska kritika
145535 Teorija književnosti: Suvremene teorije lirike
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 12 ECTS bodova (11682)
2.1. Kolegiji s odsjeka
132090 Filmologija: Hrvatski žanrovski film
50887 Filmologija: Klasične teorije filma
215599 Komparativna književnost: Moliere i frančezarije
160781 Opća povijest književnosti: Oblik i smisao pripovjedne proze
125456 Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest književnosti
170546 Opća povijest književnosti: Roman 1960-ih
266164 Opća povijest književnosti: Suvremena autobiografija
132092 Teatrologija i dramatologija: Metateatar
132093 Teorija književnosti: Jung i jungovska kritika
145535 Teorija književnosti: Suvremene teorije lirike
1. Obavezni kolegiji
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 15 ECTS bodova (11956)
129078 Esej II
118095 Filmologija: Modernizam u hrvatskom filmu
184233 Komparativna književnost: Biblija i književnost II
235618 Komparativna književnost: Suvremeni hrvatski čitatelji
184237 Opća povijest književnosti: Moderna književnost i poetika Danijela Dragojevića
266378 Opća povijest književnosti: Modernistički Künstlerroman
170545 Opća povijest književnosti: Rat i književnost
131855 Teatrologija i dramatologija: Gluma na raskrižju medija
235626 Teorija književnosti: Antimodernizam i postmodernizam
131865 Teorija književnosti: Derrida i književni tekst
125621 Teorija književnosti: Lacan i lakanovci
145536 Teorija književnosti: Teorije popularne kulture