Naziv
Etnologija i kulturna antropologija
Puni naziv
Etnologija i kulturna antropologija
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar etnologije i kulturne antropologije
sveučilišna magistra etnologije i kulturne antropologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

  1. Obrazložiti i kritički vrednovati povijesni razvoj i kontekst etnoloških i kulturnoantropoloških pravaca.
  2. Kritički analizirati, interpretirati i vrednovati etnološke i kulturnoantropološke koncepte i teorijske pristupe te ih primijeniti u analizi kompleksnih društvenih i kulturnih fenomena.
  3. Kritički vrednovati i primijeniti različite teorije, strategije i metode u kvalitativnim istraživanjima.
  4. Dizajnirati i provesti složeno etnografsko istraživanje te analizirati i interpretirati dobivene etnografske podatke.
  5. Critically analyze, explain and evaluate cultural phenomena and processes, cultural diversity and social inequality.
  6. Kritički analizirati i vrednovati kulturne politike i tvorbu kulturne baštine te osmisliti prijedloge i alate za razvoj kulturnih politika i reprezentacija baštine.
  7. Kritički analizirati politike različitosti i interkulturne odnose te u skladu s time oblikovati smjernice za rješavanje problema ranjivih skupina i uspostavu interkulturnog dijaloga.
  8. Raspraviti i rješavati etičke probleme u istraživanju, strukovnom djelovanju i komunikaciji primjenom etičkih načela.
  9. Primijeniti stečena znanja u oblikovanju i provedbi stručnih i društveno relevantnih projekata.
  10. Demonstrirati prezentacijske vještine i upravljanje komunikacijskim procesom putem različitih komunikacijskih kanala u akademskom i ne-akademskom okružju.

1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati 15 ECTS bodova (12004)
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 15 ECTS bodova (12006)