Naziv
Hungarologija
Puni naziv
Hungarologija
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar mađarskog jezika i književnosti
magistra mađarskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. razumjeti dugačke književne, stručne i znanstvene tekstove s područja humanistike te prepoznati stilske različitosti; razumjeti televizijske programe i filmove
 2. aktivno sudjelovati u raspravama različite tematike, tečno i precizno obrazlažući svoje ideje i stajališta
 3. sažeti i protumačiti smisao tekstova na mađarskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima
 4. preoblikovati tekstove različitih razina složenosti na mađarskom jeziku tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
 5. isplanirati jasan, dobro strukturiran pisani tekst o složenim temama na mađarskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 6. samostalno prevesti s mađarskog na hrvatski i s hrvatskog na mađarski tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 7. u okviru suvremenih opisnih i funkcionalističkih gramatičkih pristupa, produbljeno opisati i objasniti složenije morfosintaktičke kategorije u mađarskom jeziku, te ih s obrazloženjem povezati i uspoređivati s hrvatskim jezičnim sustavom
 8. praktično upotrebljavati složenija morfosintaktička pravila u svrhu generiranja gramatički i pragmatički pravilnih tekstova
 9. protumačiti složenije leksičko-semantičke procese u mađarskom jeziku na temelju morfosemantičke analize složenih oblika riječi, kao i samostalno generirati gramatički prihvatljive derivate u skladu s ciljanom komunikacijskom funkcijom
 10. interpretirati i vrednovati pojedina razdoblja povijesnog razvoja mađarskog jezika na temelju suvremenih povijesno-sociolingvističkih i interdisciplinarnih pristupa, te navoditi, oprimjeriti i protumačiti važnije povijesne promjene u morfonološkom sustavu mađarskog jezika
 11. imenovati, moći čitati (uz interpretaciju), te vrednovati jezičnopovijesni i kulturološki značaj najvažnijih mađarskih jezičnih spomenika
 12. čitati i prepričati na mađarskom jeziku stručne tekstove srednje složenosti iz domene mađarskog jezikoslovlja sa čvrstim vladanjem stručnog nazivlja, u svrhu daljeg samostalnog širenja vlastita znanja, kao i u svrhu primjene pročitanog teorijskog gradiva za rješavanje novih i nepoznatih pitanja
 13. usporediti i komentirati književno-kulturne i povijesne procese u današnjoj Mađarskoj i na mađarskim govornim područjima u susjednim zemljama, na temelju interdisciplinarnog pristupa hungarologije
 14. samostalno istražiti, kategorizirati i komentirati kulturne topose Mađara o drugima i drugih o Mađarima, s obzirom na njihov povijesni razvoj, u kontaktu bilo sa širom europskom kulturom, bilo sa užim srednjoeuropskim kulturama
 15. opisati svojim riječima specifičnosti pojedinačnih književnopovijesnih razdoblja, književnostilskih formacija i društveno-povijesnih srodnosti i razlika u povijesti književnosti (sa specifičnim naglaskom na jezičnu i regionalnu raznolikost mađarske književne kulture)
 16. primijeniti naučenu književnokritičku aparaturu i spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju pojedinačnih književnih djela
 17. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavnostima iz suvremenog mađarskog govornog područja u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 18. interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stečena na studiju hungarologije sa znanjima stečenima na drugom studijskom programu s društveno-humanističkog područja
 19. koristiti stečena znanja u svrhu daljeg samostalnog ili formalnog (cjeloživotnog) obrazovanja na području hungarološke struke

1. Obavezni predmeti
2. Obvezni kolegiji - odabrati 3 ECTS boda (18814)
3. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 3 ECTS boda (10765)
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 3 ECTS boda (10765)