Naziv
smjer Lingvistički
Puni naziv
Anglistika, smjer Lingvistički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar engleskog jezika i književnosti
sveučilišna magistra engleskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120

 1. studenti će moći analizirati i preispitati odnose između jezičnih jedinica engleskog jezika na sintagmatskoj i paradigmatskoj razini i povezati ih u koherentnu teorijsku cjelinu
 2. studenti će moći prepoznati i vrednovati ulogu društvenih čimbenika koji potiču dijakronijske promjene u jeziku uopće
 3. studenti će moći kritički prosuđivati ulogu specifičnog anglofonog društvenog konteksta u promjenama u engleskom jeziku
 4. studenti će moći prepoznati i vrednovati utjecaje društvenih i spoznajnih čimbenika u sinkronijskoj organizaciji jezika
 5. studenti će moći kritički prosuđivati ulogu specifičnih društvenih čimbenika u anglofonom kontekstu kao i specifični odraz spoznajnih čimbenika na engleski jezik i njegovu uporabu na sinkronijskoj razini
 6. studenti će moći analizirati i preispitati raslojavanje engleskog jezika iz društveno-povijesne i funkcionalnostilske perspektive
 7. studenti će moći samostalno odabrati istraživački lingvistički problem te osmisliti i kritički prosuditi različite načine njegove operacionalizacije u skladu s uzusima lingvističkog istraživanja, pridržavajući se načela društvene i etičke odgovornosti
 8. studenti će moći samostalno prikupiti odgovarajuću znanstvenu literaturu u skladu s odabranim istraživačkim problemom iz humanističkog područja
 9. studenti će moći kritički vrednovati anglističku lingvističku literaturu vezanu uz odabrani istraživački problem te je povezati u jedinstvenu cjelinu
 10. studenti će moći samostalno prikupiti i interpretirati odgovarajuće podatke vezane uz područje vlastitog lingvističkog istraživanja u engleskom jeziku
 11. studenti će moći u pisanom znanstvenom tekstu na engleskom jeziku zastupati vlastite istraživačke stavove i poduprijeti ih spoznajama iz postojećih tuđih istraživanja
 12. studenti će moći usmeno i pismeno na engleskom jeziku prezentirati rezultate vlastitog istraživačkog rada
 13. studenti će moći samostalno procijeniti različite lingvističke i književno-kulturološke teorijske pristupe i integrirati ih u jednu cjelinu
 14. studenti će moći integrirati spoznaje iz različitih područja anglistike i vrednovati mjesto i ulogu jezika i književnosti u širem društvenom kontekstu
 15. studenti će moći interdisciplinarno pristupati rješavanju društveno-humanističkih istraživačkih problema u novim situacijama
 16. studenti će moći kritički procijeniti tuđa interdisciplinarna društveno-humanistička istraživanja i argumentirano izraziti svoj stav
 17. studenti će moći procijeniti vlastite interese i kompetencije te odabrati odgovarajuća područja za nastavak formalnog ili samostalnog cjeloživotnog obrazovanja

1. Obavezni kolegiji
2. Književni kolegiji - Odabrati 6 ECTS bodova (10746)
3. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 14 ECTS bodova (10745)
3.1. Kolegiji s odsjeka
117900 Engleski širom svijeta
160827 Idiomatika i stilistika hrvatskoga jezika
117841 Kognitivna lingvistika i prevođenje
125999 Povijesna sociolingvistika
250749 Povijest i paradigme američkih studija 1
117870 Pragmalingvistika
117907 Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugog jezika
117844 Proces ovladavanja jezikom
184925 Sintaktičke teorije
160754 Sociolingvistika
117872 Teorija prevođenja
1. Književni kolegiji - odabrati 6 ECTS bodova (10841)
2. Lingvistički kolegiji - odabrati 15 ECTS bodova (11710)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 9 ECTS bodova (10842)
3.1. Kolegiji s odsjeka
117900 Engleski širom svijeta
160827 Idiomatika i stilistika hrvatskoga jezika
117841 Kognitivna lingvistika i prevođenje
125999 Povijesna sociolingvistika
250749 Povijest i paradigme američkih studija 1
117870 Pragmalingvistika
117907 Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugog jezika
117844 Proces ovladavanja jezikom
184925 Sintaktičke teorije
160754 Sociolingvistika
117872 Teorija prevođenja
1. Obavezni kolegiji
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11877)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 10 ECTS bodova (11876)
3.1. Kolegiji s odsjeka