Naziv
smjer Prevoditeljski
Puni naziv
Anglistika, smjer Prevoditeljski
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar engleskog jezika i književnosti
sveučilišna magistra engleskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120

 1. samostalno prevoditi sve vrste tekstova, uključujući audiovizualne materijale, s engleskog na hrvatski i s hrvatskog na engleski jezik
 2. uočiti prijevodne probleme i riješiti ih odabirom prijevodnih strategija i postupaka primjerenih vrsti teksta i prijevodnoj situaciji
 3. identificirati specifične elemente izvorne kulture i odabrati odgovarajuće postupke za njihovo prevođenje
 4. razlikovati vrste tekstova i funkcionalne stilove, kako na hrvatskom tako i na engleskom jeziku
 5. učinkovito se služiti tiskanim i elektroničkim izvorima (rječnicima, terminološkim bazama, paralelnim tekstovima) te dolaziti do informacija potrebnih za prevođenje stručnih tekstova
 6. izrađivati pojmovnike stručnog nazivlja za potrebe prevođenja
 7. revidirati i lektorirati vlastite i tuđe prijevode na hrvatskom i engleskom jeziku
 8. obrazložiti i argumentirati vlastite prijevodne odluke služeći se metajezikom i pojmovnim aparatom suvremenih teorija prevođenja
 9. kritički razmišljati o vlastitim i tuđim prijevodima služeći se spoznajama suvremenih teorija prevođenja, osobito kad je riječ o međusobnom utjecaju prevođenja i kulture
 10. ispravno procijeniti vrijeme potrebno za prijevod nekog teksta s obzirom na njegovu duljinu i zahtjevnost te upravljati vlastitim prijevodnim procesom
 11. surađivati s drugim prevoditeljima na većim prijevodnim projektima, poštujući zadane rokove
 12. služiti se alatima za strojno potpomognuto prevođenje
 13. integrirati spoznaje iz različitih područja anglistike i vrednovati mjesto i ulogu jezika i književnosti u širem društvenom kontekstu
 14. prikupiti i kritički procijeniti anglističku stručnu i znanstvenu literaturu potrebnu za vlastito istraživanje
 15. kritički procijeniti književne i društvene pojavnosti kultura engleskog govornog područja
 16. prepoznati i vrednovati utjecaje društva i kulture na jezična raslojavanja i promjene
 17. interdisciplinarno pristupati rješavanju društveno-humanističkih istraživačkih problema u novim situacijama
 18. procijeniti različite lingvističke i književno-kulturološke teorijske pristupe i primijeniti ih u vlastitom istraživanju
 19. procijeniti vlastite kompetencije te odabrati odgovarajuća područja i metode za nastavak formalnog ili samostalnog cjeloživotnog obrazovanja

1. Obavezni kolegiji
2. Književni kolegiji - Odabrati 6 ECTS bodova (10748)
3. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 8 ECTS bodova (10749)
3.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni kolegiji
2. Književni kolegiji - Odabrati 6 ECTS bodova (11882)
3. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 4 ECTS boda (11883)
3.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni kolegiji
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (10846)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 4 ECTS boda (10744)
3.1. Kolegiji s odsjeka