Naziv
smjer Književno-kulturološki (amerikanistika)
Puni naziv
Anglistika, smjer Književno-kulturološki, smjer Književno-kulturološki (amerikanistika)
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar engleskog jezika i književnosti
sveučilišna magistra engleskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120

 1. prepoznati i klasificirati specifičnosti odabranih književnih korpusa i pripadnih književnostilskih formacija Sjedinjenih Američkih Država
 2. objasniti društveno-povijesne obrasce SAD-a
 3. izdvojiti društveno-povijesne obrasce SAD-a koji predstavljaju kulturološku konstantu od onih koji podliježu dinamici promjene
 4. kritički prosuđivati o društveno-povijesnim obrascima SAD-a koji predstavljaju kulturološku konstantu i o onima koji podliježu dinamici promjene
 5. analizirati i interpretirati pojedinačna književnih djela SAD-a
 6. komentirati i kritički prosuđivati o pojedinačnim književnim djelima SAD-a
 7. kontekstualizirati pojedinačna književnih djela SAD-a
 8. usporediti i kritički prosuđivati o književnim i društvenim pojavnostima SAD-a
 9. provesti iscrpno samostalno istraživanje odgovarajućih književnih i društvenih pojavnosti iz područja upisanog diplomskog studija
 10. usmeno prezentirati rezultate provedenog istraživanja
 11. pismeno oblikovati cjelokupno istraživanje (svrha istraživanja s jasno oblikovanim argumentom, analiza korpusa i rezultati u skladu s argumentom, zaključak istraživanja) u skladu sa standardima akademskoga pisma
 12. integrirati znanje iz područja upisanog diplomskog studija u širi filološki kontekst (spoznaje o književnosti i društveno-povijesnim obrascima SAD-a povezati sa srodnim književnim pojavama i društveno-povijesnim okolnostima drugih kultura engleskog govornog područja i europskog kulturnog kruga)
 13. samostalno prikupiti i interpretirati odgovarajuće podatke vezane uz područje upisanog diplomskog studija pridržavajući se načelâ društvene i etičke odgovornosti
 14. interdisciplinarno pristupati rješavanju problemâ iz područja upisanog diplomskog studija u novim situacijama
 15. jasno komunicirati spoznaje iz područja preddiplomskog studija i područja upisanog diplomskog studija uzimajući u obzir specifičnosti komunikacijske situacije
 16. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak formalnog ili samostalnog obrazovanja
 17. obavljati stručne poslove koji zahtijevaju znanje i vještine vezane uz poznavanje i razumijevanje specifičnosti engleskoga jezika, književnosti i kulture SAD-a i drugih kultura engleskog govornog područja

1. Obavezni kolegiji
2. Književni, kulturološki i lingvistički kolegiji (+ fakultetska ponuda) - tijekom studija odabrati najmanje 90 ECTS bodova (10851)
2.1. Kolegiji s odsjeka
235562 Akcenti engleskog jezika
235563 Anglofono žensko pismo
250729 Irski modernizam
250731 Književnost i vizualnost
124217 Kognitivna lingvistika
128888 Lingvistički seminar: Semantika
124227 Povijest engleskog jezika
250751 Povijest i teorija engleskog romana
250754 Pripovjedna disemiNacija Australije
250759 Suvremena američka etnička književnost
131809 Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija