Naziv
smjer Književno-kulturološki (anglistika)
Puni naziv
Anglistika, smjer Književno-kulturološki, smjer Književno-kulturološki (anglistika)
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar engleskog jezika i književnosti
sveučilišna magistra engleskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

 1. prepoznati i klasificirati specifičnosti odabranih književnih korpusa i pripadnih književnostilskih formacija Velike Britanije i kultura engleskog govornog područja
 2. objasniti društveno-povijesne obrasce Velike Britanije i kultura engleskog govornog područja
 3. analizirati i interpretirati pojedinačna književnih djela Velike Britanije i kultura engleskoga govornog područja
 4. komentirati i kritički prosuđivati o pojedinačnim književnim djelima Velike Britanije i kulturama engleskog govornog područja
 5. kontekstualizirati pojedinačna književnih djela Velike Britanije i kultura engleskoga govornog područja
 6. usporediti i kritički prosuđivati o književnim i društvenim pojavnostima Velike Britanije i kultura engleskog govornog područja
 7. provesti samostalno istraživanje odgovarajućih književnih i društvenih pojavnosti iz područja upisanog diplomskog studija
 8. usmeno prezentirati rezultate provedenog istraživanja
 9. pismeno oblikovati cjelokupno istraživanje (svrha istraživanja s jasno oblikovanim argumentom, analiza korpusa i rezultati u skladu s argumentom, zaključak istraživanja) u skladu sa standardima akademskoga pisma
 10. integrirati znanje iz područja upisanog diplomskog studija u širi filološki kontekst (spoznaje o književnosti i društveno-povijesnim obrascima Velike Britanije i kultura engleskog govornog područja znati povezati sa srodnim književnim pojavama i društveno-povijesnim okolnostima europskog kulturnog kruga)
 11. samostalno prikupiti i interpretirati odgovarajuće podatke vezane uz područje upisanog diplomskog studija pridržavajući se načelâ društvene i etičke odgovornosti
 12. interdisciplinarno pristupati rješavanju problemâ iz područja upisanog diplomskog studija u novim situacijama
 13. jasno komunicirati spoznaje iz područja preddiplomskog studija i područja upisanog diplomskog studija uzimajući u obzir specifičnosti komunikacijske situacije
 14. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak formalnog ili samostalnog obrazovanja
 15. obavljati stručne poslove koji zahtijevaju znanje i vještine vezane uz poznavanje i razumijevanje specifičnosti engleskoga jezika, književnosti i kulture Velike Britanije i drugih kultura engleskog govornog područja