Naziv
smjer Prevoditeljski
Puni naziv
Anglistika, smjer Prevoditeljski
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar engleskog jezika i književnosti
sveučilišna magistra engleskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

 1. samostalno prevoditi sve vrste tekstova, uključujući audiovizualne materijale, s engleskog na hrvatski i s hrvatskog na engleski jezik
 2. uočiti prijevodne probleme i riješiti ih odabirom prijevodnih strategija i postupaka primjerenih vrsti teksta i prijevodnoj situaciji
 3. identificirati specifične elemente izvorne kulture i odabrati odgovarajuće postupke za njihovo prevođenje
 4. razlikovati vrste tekstova i funkcionalne stilove, kako na hrvatskom tako i na engleskom jeziku
 5. učinkovito se služiti tiskanim i elektroničkim izvorima (rječnicima, terminološkim bazama, paralelnim tekstovima) te dolaziti do informacija potrebnih za prevođenje stručnih tekstova
 6. izrađivati pojmovnike stručnog nazivlja za potrebe prevođenja
 7. revidirati i lektorirati vlastite i tuđe prijevode na hrvatskom i engleskom jeziku
 8. obrazložiti i argumentirati vlastite prijevodne odluke služeći se metajezikom i pojmovnim aparatom suvremenih teorija prevođenja
 9. kritički razmišljati o vlastitim i tuđim prijevodima služeći se spoznajama suvremenih teorija prevođenja, osobito kad je riječ o međusobnom utjecaju prevođenja i kulture
 10. ispravno procijeniti vrijeme potrebno za prijevod nekog teksta s obzirom na njegovu duljinu i zahtjevnost te upravljati vlastitim prijevodnim procesom
 11. surađivati s drugim prevoditeljima na većim prijevodnim projektima, poštujući zadane rokove
 12. integrirati spoznaje iz različitih područja anglistike i vrednovati mjesto i ulogu jezika i književnosti u širem društvenom kontekstu
 13. prikupiti i kritički procijeniti anglističku stručnu i znanstvenu literaturu potrebnu za vlastito istraživanje
 14. kritički procijeniti književne i društvene pojavnosti kultura engleskog govornog područja
 15. prepoznati i vrednovati utjecaje društva i kulture na jezična raslojavanja i promjene
 16. procijeniti vlastite kompetencije te odabrati odgovarajuća područja i metode za nastavak formalnog ili samostalnog cjeloživotnog obrazovanja

1. Obavezni kolegiji
2. Izborni kolegiji - 1. skupina - Odabrati najmanje 4 ECTS boda (11886)
3. Izborni kolegiji - 2. skupina - Odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11888)