Naziv
smjer Prapovijesna
Puni naziv
Arheologija, smjer Prapovijesna
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar arheologije
sveučilišna magistra arheologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120

 1. objasniti tehnološke, kulturne, socijalne, ekonomske i krajobrazne procese koji utječu na razvoj zajednica u prapovijesti
 2. argumentirano raspravljati o interpretaciji materijalne kulture, društvenog i duhovnog života, te simbolike u prapovijesti
 3. iznijeti kritičko mišljenje i argumentirati svoje stavove o postojećim spoznajama u prapovijesnoj arheologiji
 4. provoditi stručnu i znanstvenu analizu prapovijesne arheološke građe te valorizirati dobivene podatke
 5. primijeniti primjerenu klasifikaciju i analizu istraživanja na određenu arheološku građu iz prapovijesti
 6. analizirati teorijske koncepte na kojima se temelji arheološka interpretacija prapovijesne građe te identificirati kontekst u kojem se određena teorija oformila i koristila
 7. samostalno organizirati i provoditi arheološko istraživanje
 8. osmisliti i samostalno izraditi znanstveni, stručni rad i projekt temeljen na postavljenom istraživačkom pitanju, dosadašnjim spoznajama, literaturi ili novim podacima iz prapovijesne arheologije
 9. primjenjivati načela dobre akademske prakse u znanstvenoj i stručnoj suradnji, te publiciranju rezultata arheoloških istraživanja prapovijesnih nalazišta
 10. analizirati specifičnosti određenog nalazišta, regije ili problematike u kontekstu prapovijesne arheologije i primijeniti adekvatnu metodologiju ovisno o tipu i cilju istraživanja
 11. objasniti moguće uzroke i mehanizme tehnoloških i socijalnih promjena u prapovijesti
 12. koristiti statističke analize i računalne modele za analizu i interpretaciju arheoloških podataka
 13. integrirati suvremene znanstvene spoznaje iz područja antičke i srednjovjekovne arheologije
 14. prepoznati i procijeniti vlastite interese i kompetencije te odabrati područje za nastavak profesionalnog usavršavanja
 15. objasniti važnost primjene interdisciplinarnih znanstvenih metoda za proučavanje i interpretaciju prapovijesne arheološke građe

1. Obavezni kolegiji
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 3 ECTS bodova (11058)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (11059)
3.1. Kolegiji s odsjeka
117927 Analiza ljudskih ostataka nađenih na arheološkim nalazištima
170491 Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka
117450 Egejska arheologija
184172 Eksperimentalna arheologija
117453 Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta
117454 Germani u Panoniji
142549 Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 2
186357 Latinski jezik za arheologe II
117479 Predromanička i ranoromanička arhitektura
132061 Rano i srednje brončano doba u Karpatskoj kotlini
142622 Ranokršćanska arheologija
117483 Rimska klasična arheologija
235567 Rimska provincijska arheologija 1
235570 Rimska provincijska arheologija 2
235571 Rimska provincijska keramika
117485 Seminar iz arheologije srednjovjekovnih grobalja
142663 Seminar iz kasnoantičke arheologije
117932 Seminar iz srednjovjekovne arhitekture
117490 Srednjovjekovna keramika
117491 Starohrvatska groblja od 7. do 11. st.
132062 Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu
1. Obavezni kolegiji
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11823)
3. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 2 ECTS boda (11824)
3.1. Kolegiji s odsjeka
124234 Arheologija Avara i Slavena od 6. st. do 9. st.
124241 Avarska groblja i naselja u Karpatskoj kotlini
117930 Bizantska arhitektura, slikarstvo i mozaici
117458 Germanska groblja i nalazi ranoga srednjega vijeka
124242 Grčka uporabna keramika
124243 Grčki jezik za arheologe II
142609 Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 1
124357 Ranosrednjovjekovna plastika
125384 Religioznost u prapovijesti
142626 Rim i njegove provincije
235572 Seminar iz rimske provincijske arheologije 1
124259 Terenska nastava
124261 Umjetnički obrt klasičnog razdoblja
1. Obavezni kolegiji
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 5 ECTS bodova (11698)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 3 ECTS bodova (11697)
3.1. Kolegiji s odsjeka
170491 Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka
117450 Egejska arheologija
117453 Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta
117454 Germani u Panoniji
142549 Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 2
186357 Latinski jezik za arheologe II
170512 Materijali i tehnologije u arheologiji
117479 Predromanička i ranoromanička arhitektura
142622 Ranokršćanska arheologija
117483 Rimska klasična arheologija
235567 Rimska provincijska arheologija 1
235570 Rimska provincijska arheologija 2
235571 Rimska provincijska keramika
117485 Seminar iz arheologije srednjovjekovnih grobalja
142663 Seminar iz kasnoantičke arheologije
117932 Seminar iz srednjovjekovne arhitekture
117490 Srednjovjekovna keramika
117491 Starohrvatska groblja od 7. do 11. st.
132062 Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu