Naziv
smjer Prevoditeljsko-kulturološki
Puni naziv
Češki jezik i književnost, smjer Prevoditeljsko-kulturološki
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar bohemistike
sveučilišna magistra bohemistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

 1. razumjeti sadržaj i intenciju svih vrsta napisanih ili izgovorenih tekstova na češkom jeziku neovisno o tome radi li se o izravnom, indirektnom, aluzivnom, ironičnom ili šaljivom tipu teksta
 2. analizirati i raščlanjivati strukturu različitih vrsta tekstova na češkom jeziku te objasniti njihovu pragmatičnu funkciju
 3. ispravno se koristiti svim gramatičkim oblicima češkoga jezika u pismenom i usmenom izražavanju
 4. sudjelovati u diskusijama o različitim temama na češkom jeziku; pokrenuti, voditi, rezimirati i okončati raspravu ili polemiku na češkom jeziku
 5. na češkome jeziku na različite sintaktičke načine izraziti jednu informaciju (u govornom/pisanom obliku, službenom/neslužbenom tonu, privatnom/oficijelnom registru)
 6. kreirati, strukturirati i redigirati različite tipove čeških tekstova, uključujući i one koji zahtijevaju argumentacijsko utemeljenje, klasifikaciju ili komparativnu analizu
 7. ovisno o komunikacijskoj situaciji primijeniti varijante službenog i neslužbenog češkoga jezičnog registra te odgovarajuće stilske i ortografske konvencije
 8. samostalno istražiti, kategorizirati i usporediti različita razdoblja i elemente češke kulturne i društvene povijesti služeći se povijesnom, lingvističkom i književnoteorijskom literaturom na češkome jeziku
 9. analizirati, opisati i komparirati različite medijske pojavnosti češke kulture i njihove interakcije
 10. primijeniti naučeni književnokritički aparat i spoznaje o stilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela iz bilo kojeg književnopovijesnog razdoblja
 11. kritički prosuđivati pojedine češke kulturne i književne pojave u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 12. prepoznati povijesne, društvene i kulturne poveznice između Hrvatske i Češke te stečeno znanje primijeniti u različitim translatološkim i komunikacijskim situacijama
 13. na temelju stečenih znanja nastaviti formalno i samostalno obrazovanje iz područja bohemistike s posebnim osvrtom na kulturu i književnost
 14. samostalno osmisliti teme istraživanja, prikupiti potrebnu građu i interpretirati je služeći se metodom povezivanja teorijskih i novostečenih praktičnih znanja
 15. usporediti obilježja verbalne i neverbalne komunikacije, samostalno formulirati verbalne znakove te specifičnosti kulturološki uvjetovanih neverbalnih znakova
 16. na temelju stečenih znanja nastaviti formalno i samostalno obrazovanje iz područja bohemistike s posebnim osvrtom na lingvistiku
 17. interdisciplinarno povezati i upotrijebiti znanja i vještine stečene na preddiplomskom i diplomskom studiju bohemistike sa svojim drugim studijskim programom

1. Obavezni kolegiji
2. Kolegiji s unut. izborn. -tijekom stud. odabrati min. 26 ECTS iz unut. izb. kol. - tijekom studija odabrati najmanje 26 ECTS bodova iz unutarnjih izbornih kolegija (10755)
3. Izborni kolegiji -tijekom stud. odabrati min. 3 ECTS iz unut./vanj.izb. kolegija - tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS boda iz unutarnjih ili vanjskih izbornih kolegija (10756)
3.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni kolegiji
2. Kolegiji s unut. izborn. -tijekom stud. odabrati min. 26 ECTS iz unut. izb. kol. - tijekom studija odabrati najmanje 26 ECTS bodova iz unutarnjih izbornih kolegija (10755)
3. Izborni kolegiji -tijekom stud. odabrati min. 3 ECTS iz unut./vanj.izb. kolegija - tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS boda iz unutarnjih ili vanjskih izbornih kolegija (10756)
3.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni kolegiji
2. Kolegiji s unut. izborn. -tijekom stud. odabrati min. 26 ECTS iz unut. izb. kol. - tijekom studija odabrati najmanje 26 ECTS bodova iz unutarnjih izbornih kolegija (10755)
3. Izborni kolegiji -tijekom stud. odabrati min. 3 ECTS iz unut./vanj.izb. kolegija - tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS boda iz unutarnjih ili vanjskih izbornih kolegija (10756)
3.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni kolegiji
2. Kolegiji s unut. izborn. -tijekom stud. odabrati min. 26 ECTS iz unut. izb. kol. - tijekom studija odabrati najmanje 26 ECTS bodova iz unutarnjih izbornih kolegija (10755)
3. Izborni kolegiji -tijekom stud. odabrati min. 3 ECTS iz unut./vanj.izb. kolegija - tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS boda iz unutarnjih ili vanjskih izbornih kolegija (10756)
3.1. Kolegiji s odsjeka